Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

12-3-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 17-3-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.14453/05.03.2021 (ΦΕΚ 895/06.03.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε.  επί της από 14.01.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 678/2021) κλήση των Κωνσταντίνας Χατζηβαρίτη κλπ. κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή οφειλής συνολικού ποσού 74.946,13 ευρώ από χρηματικό κατάλογο, λόγω απαλλαγής του 40% του σταθερού μισθώματος της επιχείρησης Μαρίνα Λευκάδας Α.Ε. για τους μήνες Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση πίνακα εκτιμήσεων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2022-2025 του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης του (υπο) φακέλου των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ α) μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού (ανοικτό ανατρεπόμενο φορτηγό με υδραυλικό γερανό και αρπάγη)   προϋπολογισμού 185.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής και γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3  προϋπολογισμού 119.040,00 € με Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24% με ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.»  της με αριθμ. 20055/6-11-202 διακήρυξης.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών,  σχετικών με την υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 58.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού  25.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ & Δ.Ε. ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού 32.000,00 ευρώ (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης  και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 15.200,00 € (με ΦΠΑ 24%).

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                        

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση των  όρων διακήρυξης ανοιχτού συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΦΡΥΝΙΟΥ», με προϋπολογισμό 10.000,00 € με ΦΠΑ και καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  για παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΧΥΤΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΙΖΑ».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 •                                                               Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                

                                                          ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

          

 

     

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                    Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

        

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *