Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 22 Φεβρουαρίου 2021

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:10969/19-02-2021 (ΦΕΚ 648/τ.Β΄/20-02-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 26 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με εξωδικαστικό – συμβιβαστικό προσδιορισμό αποζημίωσης στο πλαίσιο ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης και εξουσιοδότηση προς υπογραφή σχετικού πρακτικού για κοινοχρήστους χώρους στην περιοχή «Βαρδάνια – Τσεχλιμπού» (σχετ. η υπ΄αριθ. 39/21 απόφαση Ο.Ε.).

                                                        Εισηγητής: Μασούρας Δημήτριος, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021, αναμόρφωσης Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας έτους 2021 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2021.

                                                        Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας» το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1386/τ. Β΄/14-04-2020).

                                                         Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση επί του σχεδίου  νόμου  του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών».

                                                       Εισηγητής: Καλός Χαράλαμπος, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ. περί παραχώρησης κατά χρήση, ακινήτων ιδιοκτησίας του ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ-ΟΕΕ) στο Δήμο Λευκάδας.

                          Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

                                                                                 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λαζαράτων – Εξάνθειας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 24.800,00 €.

                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Διάνοιξη & Διαμόρφωση δημοτικών οδών σχεδίου πόλης Νυδριού – Μ. Αυλακίου», προϋπολογισμού 100.000,00 €.

                                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου – Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό», προϋπολογισμού 354.838,71 €.

                                                      Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ.  για  διαγραφή  νηπίου  από  τον Παιδικό  Σταθμό  Λευκάδας, την περίοδο 2020-2021.

                                                      Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

                                                           

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *