Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 19/ 2/ 2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 23-2-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10.02.2021 (ΦΕΚ 534/10.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον του  Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 16ης-4-2021 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο,  κατά της αγωγής του Διονυσίου Πολίτη.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη, παράστασης και εκπροσώπησης του Δήμου Λευκάδας  ενώπιον  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας   κατά της αγωγής διόρθωσης των αρχικών εγγραφών στο Ελληνικό Κτηματολόγιο, της Χαράς συζύγου Ευαγγέλου Ασπρογέρακα, που στρέφεται μεταξύ άλλων και  κατά του Νομικού Προσώπου Δημόσιου Δικαίου με την επωνυμία: «Δήμος Λευκάδας».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 22.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 24/2021) αγωγής του Γεωργίου Κ. Γεωργάκη κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 04.02.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 3/2021) αγωγής του Μιχαήλ Αναστ. Λάζαρη ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση της αρ.19/2021 απόφασης του  Δ/κού Συμβουλίου του Δ.Λ.Τ. Λευκάδος περί έγκρισης της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Λ.Τ.Λ.  οικ. έτους 2021.

Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 41/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ με θέμα οικονομικές καταστάσεις 2019.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αρ. 4/2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΟΚΑΛ με θέμα έγκριση έκθεσης Ορκωτών Λογιστών για το  οικον. έτος 2019.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και  αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Λευκάδας,  έτους 2021.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών Δήμου Λευκάδας», το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/Β/14-4-2020).

 • Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. καθορισμού όρων διακήρυξης δημοπρασίας για  εκμίσθωση  χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ κοινότητας  Λευκάδας για την κοπή προς εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου, έτους 2021.

 • Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

 ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση ή μη της 2ης παράτασης προθεσμίας χρονοδιαγράμματος  της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) για το Δήμο Λευκάδας».

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για διόρθωση της με αρίθμ. 520/2020 απόφασής της, ως προς τον χρόνο περαίωσης της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας και έγκριση 2ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε.”

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε.”

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ 4ου & 7ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 5ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του Έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ αναδόχου: “ΓΑΙΟΣΤΑΤ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ε.”

 • Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

     

         ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                   Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *