Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΆΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 8-2-2021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 12-2-2021 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.8378/05.02.2021 (ΦΕΚ 454/05.02.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη δύο (2) ατόμων κλάδου ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων και ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), μέσω της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ 5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020».

Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 18.11.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 155/2020) αγωγής του Ανδρέα Σταύρακα κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. επί της από 07.12.2020 (αρ. εκθ. καταθ. 178/2020) αγωγής του Ιωάννη Κακλαμάνη κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

        

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή  άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας των καρτοκινητών  χρήσης αντλιοστασίων και δεξαμενών της υπηρεσίας ύδρευσης.

Εισηγητές: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικού (ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια (α) ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού με υδραυλικό γερανό και αρπάγη, (β) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12 m3  (γ) απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων (press container) 10m3, συνολικού προϋπολογισμού 454.040,00€ με Φ.Π.Α.24%, που διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 20055/6-11-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007615418) διακήρυξης.

                      Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε. για κατάρτιση όρων διακήρυξης για την εκποίηση με διαδικασία δημοπρασίας και καθορισμό τιμής μονάδας ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (βοοειδών) που περιήλθαν ή θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Λευκάδας, σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4056/12.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. περί διαγραφής ή επιστροφής αχρεωστήτως ή ανοικείως εισπραχθέτων ποσών.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο ποσού 39.680,00 € για την εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Λευκάδας» του χρηματοδοτικού προγράμματος «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2020».

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος                                      

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε περί αποδοχής της χρηματοδότησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0016520059 με τίτλο «Αποκατάσταση παιδικών χαρών Δήμου Λευκάδας» στην Υποδράση 19.2.4.3 στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήμαρχος     

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΗΛΙΑ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗ Ε.Δ.Ε.

                                                        Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος     

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής  του έργου «Κατασκευή κόμβων πόλης Λευκάδας»   προϋπολογισμού   115.652,11 €.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος     

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. για αποδοχή εκτέλεσης και τον ορισμό υπόλογου-διαχειριστή της πράξης με τίτλο ” Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου” με κωδικό ΟΠΣ 5062139 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. οικ.319/28-1-2021 (ΑΔΑ: ΨΜΞΣ7ΛΕ-00Π) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

                                                        Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος     

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε για συμπλήρωση της με αριθμ. 429/2020 (ΑΔΑ ΩΝΧΦΩΛΙ-ΝΡΥ) απόφασής της, σχετικά με την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον ΄Αξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» της Πρόσκλησης ΑΤ05 με αριθμ πρωτ.14575/24-07-2020 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), με Τίτλο: «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», για την πράξη «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 3.404.524,00 €.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος     

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καλάμου

Εισηγητής: Νικόλαος Αργυρός, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων στη νησιωτική δημοτική ενότητα Καστού.

Εισηγητής: Νικόλαος Αργυρός, Αντιδήμαρχος

 

 Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                                                 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                   Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *