Συνεδριάζει αύριο (15-1-21) η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει αύριο (15 1 21) η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει αύριο (15 1 21) η Οικονομική Επιτροπή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 15-1-2021 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 (ΦΕΚ 30/8.1.2021 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας με πάγια αντιμισθία Μαυρέτα Καρύδη (άρθρο 72 ια Ν.3852/2010), παράστασης, εκπροσώπησης και υποστήριξης της αίτησης   του Δήμου Λευκάδας  για την αναίρεση  της αριθ’ Α610/2017 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Πατρών  που στρέφεται κατά της ΔΕΔΔΗΕ  η οποία εκδικάζεται   ενώπιον του B’τμήματος του ΣτΕ  στη συνεδρίαση της 27-1-2021  ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία  Μαυρέτα Ν. Καρύδη  (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση του πρώην Αντιδημάρχου του Δήμου Λευκάδας Ευστάθιου Βλάχου του Ιωάννη, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Εισηγητής: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε. για  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

  Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της 13ης παράτασης συνολικής προθεσμίας του έργου: “Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Δήμου Λευκάδας», αναδόχου εταιρίας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. –  P.C. DEVELOPMENT S.A.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. έγκριση της 2ης παράτασης του έργου: “Ανακαίνιση οικίας Ζαμπελίων για την δημιουργία Ζαμπέλιου Κέντρου Γραμμάτων και Τεχνών”, αναδόχου εταιρίας ALPHA DELTA CONSTRUCTIONS A.T.E.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

  Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης  του έργου  «ΕΡΓΑ  ΑΣΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΓ. ΜΗΝΑ»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για την κάλυψη από ιδίους πόρους του ποσού των 127.816,80 για την υλοποίηση της πράξης «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά» που θα υποβληθεί προς ένταξη στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας στον άξονα 1 (Α.Π.1) «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ» του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020 για την υλοποίησης της πράξης: «Έργα αστικής ανάπλασης περιοχής Αγ. Μηνά»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Ο.Ε. περί ακύρωσης  της  αριθ. 558/2020 απόφασής της  και λήψη νέας απόφασης για την  συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ύστερα από νέα κλήρωση για το έργο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 250.000,00 με  Φ.Π.Α. και με Α/Α Συστήματος 95041.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

  Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών, έτους 2021 (άρθρ. 221 του Ν.4412/2016).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 2-12-2020 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια διαφόρων υλικών ύδρευσης,  συνολικού προϋπολογισμού 132.459,28€ με Φ.Π.Α.24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.543/2020 απόφασής της  περί ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 53.270,40 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης της με αριθμ.545/2020 απόφασής της  περί ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε.Καρυάς- Σφακιωτών για δύο έτη, συνολικού προϋπολογισμού 51.360,06€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης της με αριθμ. 17584/16-10-2020 σύμβασης για «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» στα πλαίσια του έργου  «REcycling strategies for the COastal sustainable waste management towards R&D Innovation (RE.CO.RD)»  που έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2014 -2020» MIS 5003457.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.


                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *