Ποιμαντορική Εγκύκλιος “Περί της Εορτής των Θεοφανείων”

Πρός

Ἅπαντα τόν Ἱερόν Κλῆρον

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἕ δ ρ α ς τ ω ν

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες,

Εὐλογημένος ὁ νέος ἐνιαυτός τῆς χρηστότητος τοῦ Κυρίου!

Μετά ἀπό τά νέα δεδομένα ὡς πρός τήν λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τήν παρουσία τῶν πιστῶν κατά τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων, τά ὁποῖα προκλήθηκαν ἀπό τίς αἰφνιδιαστικές Κυβερνητικές ἀνακοινώσεις τοῦ Σαββάτου 2 Ἰανουαρίου 2021 (Κ.Υ.Α. ὑπ ́ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2, ΦΕΚ Β ́ 1/02.01.2021), συνεδρίασε ἐκτάκτως ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Δευτέρα, 4 Ἰανουαρίου 2021.

Ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος, ἐλαβε ὑπ’ ὄψιν τό γεγονός ὅτι τηρήθηκαν ὅλα τά προβλεφθέντα ὑγειονομικά μέτρα γιά τόν περιορισμό τῆς διασπορᾶς τοῦ κορονοϊοῦ κατά τήν ἑορτή τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Πρωτοχρονιᾶς καί τίς λοιπές ἡμέρες τοῦ Ἁγίου Δωδεκαημέρου στούς χιλιάδες Ἐνοριακούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί μή συναινούσα στά νέα Κυβερνητικά μέτρα, ὡς πρός τή λειτουργία τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἀποφάσισε σχετικά μέ τήν Ἑορτή τῶν Θεοφανείων:

1) Νά παραμείνουν ἀνοικτοί οἱ Ἱεροί Ναοί γιά τήν συμμετοχή τῶν πιστῶν στή Θεία Λειτουργία καί τόν Ἁγιασμό τῶν ὑδάτων ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ὅπως ἄλλωστε εἰχε συμφωνηθεῖ καί ἀποτυπωθεῖ στήν Κ.Υ.Α. ὑπ’ ἀριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80588/15.12.2020 (ΦΕΚ Β ́ 5509).

2) Ἡ παρουσία πιστῶν ἐντός τῶν Ἱερῶν Ναῶν νά εἶναι σύμφωνη μέ τήν ἀναλογία τοῦ ἑνός (1) προσώπου ἀνά δεκαπέντε (15) τ.μ. ἐπιφανείας καί μέ ἐλάχιστη ἀπόσταση (2) μέτρων μεταξύ τους. Συνεπῶς γιά τήν Ἱερά Μητρόπολή μας: α) γιά τόν Ἱερό Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Εὐαγγελιστρίας Λευκάδος, ὁρίζεται ὡς ἀνώτατος ἀριθμός τά πενήντα (50) ἄτομα καί β) γιά δέ τούς ὑπολοίπους Ἱερούς Ἐνοριακούς Ναούς καί τίς Ἱερές Μονές τά εἴκοσι πέντε (25). Κατά τόν ὑπολογισμό τῶν ὡς ἄνω προσώπων ἐξαιροῦνται οἱ Λειτουργοί καί τό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (ἱεροψάλτες, νεωκόροι, ἐπίτροποι κλπ.). Σημειώνεται ὅτι δέν ἐπιτρέπεται ἡ εἰσοδος σέ πρόσωπα, τά ὁποῖα δέν εἰσέρχονται στόν χῶρο τοῦ Ναοῦ μέ σκοπό τήν συμμετοχή τους στίς ἱεροτελεστίες (φωτογράφοι κλπ.).

Πέραν τούτων, σᾶς γνωρίζουμε ὅτι ἡ Διαρκῆς Ἱερά Σύνοδος, ἐξουσιοδότησε τόν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ. κ. Ἱερώνυμο, ὅπως ἐκ προσώπου τοῦ Σώματος τῆς σεπτῆς Ἱεραρχίας, τῶν εὐλαβῶν Κληρικῶν καί τοῦ πιστοῦ Λαοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν ἡμέρα τῶν Θεοφανείων καί σέ ὥρα πού θά ἐπιλέξει, νά μεταβεῖ, συνοδευόμενος ὑπό μόνου τοῦ Διακόνου του, ἄνευ πομπῆς καί χωρίς τήν παρουσία πιστῶν, σέ θαλάσσιο χῶρο ἐντός τῶν ὁρίων τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν, γιά νά εὐλογήσει διά τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ τά ὑδατα τῆς πατρίδας μας.

Ἐπίπλέον ἀποφασίστηκε ἡ ἀποστολή ἐπιστολῆς διαμαρτυρίας πρός τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση, θεωρώντας τόν διάλογο ὡς τό μοναδικό μέσο ἐπιλύσεως τῶν ζητημάτων πού ἀφοροῦν τίς σχέσεις τῆς Πολιτείας μέ τίς θρησκευτικές κοινότητες πού ὑφίστανται στό Ἑλληνικό Κράτος καί ἡ ἄμεση προσφυγή στό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς νέας Κ.Υ.Α. ὑπ ́ ἀρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 2 (ΦΕΚ Β ́ 1/02.01.2021) ἐξ ὀνόματος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τῶν 82 Ἱερῶν Μητροπόλεων Αὐτῆς.

Ὡς πρός τά λοιπά ὑγειονομικά μέτρα γιά τήν καθ’ ἡμᾶς Ἱερά Μητρόπολη ἐξακολουθεῖ νά ἰσχύει ἡ ὑπ’ ἀρ. 207/1282/16.12.2020 ἡμετέρα Ἐγκύκλιος μέ θέμα: «Περί τῆς λειτουργίας Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16 Δεκεμβρίου 2020 ἕως και 7 Ἰανουαρίου 2021», διά τῆς ὁποίας ἐχετε λάβει ὁδηγίες περί τοῦ ἐπακριβοῦς τρόπου λειτουργίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί Μονῶν γιά τό συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Σᾶς καλοῦμε νά τηρήσετε ἀπαρέγκλιτα τίς ἀποφάσεις τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τόν αὐριανό ἑορτασμό τῆς Θείας Ἐπιφανείας, δυνάμει καί τῆς ὑπ’ ἀρ. 3034/04.01.2020 Ἐγκυκλίου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, τηρώντας τά ἀπαραίτητα ὑγειονομικά μέτρα, ὅπως πράττετε καθ ́ ὅλη τή διάρκεια τῆς πανδημίας, σέ συνεργασία μέ τά λαϊκά στελέχη τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί τῶν Μονών μας, προκειμένου νά συμβάλλουμε ὅλοι, κατά τό μέτρο τῶν δυνάμεών μας, στήν προστασία τῶν συνανθρώπων μας ἀπό τήν ἐξάπλωση τῆς πανδημίας.

Ἐπί δέ τούτοις, διατελοῦμεν

Μετά διαπύρων πατρικῶν εὐχῶν

Ο ΜΗTΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Λευκάδος καί Ἰθάκης Θ ε ό φ ι λ ο ς