Συνεδριάζει 22-12-20 & 23-12-20 η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει 22 12 20 & 23 12 20 η Οικονομική Επιτροπή

Συνεδριάζει 22 12 20 & 23 12 20 η Οικονομική Επιτροπή

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 18-12-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 22-12-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της αριθμ. 139/2020 απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου του  Δ.Λ.Τ.Λ. περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. οικ. έτους 2021, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος.

Εισηγητής: Σπυρίδων Καρβούνης, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση των αρ. 110-2020 και 111-2020 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» περί έγκρισης προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ.  αντίστοιχα, για το οικονομικό έτος 2021.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 807/Α/31-07-2020 χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπάνης προμήθειας άυλου χρόνου κινητής τηλεφωνίας  καρτοκινητών χρήσης αντλιοστασίων  και δεξαμενών Υπηρεσίας ύδρευσης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΕ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού: 1.690.000,00 € Ευρώ (με ΦΠΑ 24%)

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                      Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 14.6iv.33.33.2 και με αριθμ. πρωτ. 5294/22-6-2020) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ, ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ήπιες, Φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις της Λιμνοθάλασσας Αβλέμονα»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Άγγελος Παπαδόπουλος, ιχθυολόγος

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 40.1 & 44.6 και με αριθμ. πρωτ. 2680/20-11-2019) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αλιείας και Θάλασσας» 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης:

« Ήπιες, φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις στη Λιμνοθάλασσα του Αβλέμονα με στόχο την βελτίωση της αλιευτικής παραγωγής και την οικο-τουριστική ανάδειξή της».

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  8ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 2014-2020 (Κωδ. Πρόσκλησης 075 και με αριθμ. πρωτ. 6254/878/A3/27-11-2017) στα πλαίσια της πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” 2014-2020, για την υλοποίησης της πράξης “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ”

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Ενίσχυση ύδρευσης νήσων Καλάμου-Καστού με υποθαλάσσιο αγωγό» αναδόχου Λεωνίδα-Στέφανου Δρακάτου ΕΔΕ

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος                                       

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  10ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί συγκρότησης επιτροπής  διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμών για προμήθεια καυσίμων για τις Δ.Ε. Καρυάς -Σφακιωτών, για προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της από 3-07-2019 προγραμματικής σύμβασης «ΑΝΑΣΚΑΦΗ-  ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Β΄ΦΑΣΗ »

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ»

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων (Ομάδες ´ô) για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε .Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής παραλαβής  του αντικειμένου της με αριθμ.14713/28-08-2020 τροποποιημένης σύμβασης για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς στερεών αστικών αποβλήτων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας και εγκατάστασης υπόγειων κάδων απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής Δήμου Λευκάδας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης προμήθειας καυσίμων για τις Δ.Ε. Καρυάς και Σφακιωτών  Δήμου Λευκάδας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                   Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

  

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 


Και ακολουθεί η πρόσκληση με τα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

της Τετάρτης 23-12-2020


 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τετάρτη 23-12-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ.  ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.: 80588/14.12.2020 (ΦΕΚ 5509/15.12.2020 τεύχος Β’), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε. για   έγκριση  8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας που αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης προς την Οικονομική Επιτροπή, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της επιχείρησης, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό, με βάση το άρθρο 259 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν.4071/2012.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της απόφασης του Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ του Δήμου Λευκάδας, που αφορά στην έγκριση του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων της, οικονομικού έτους 2021.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκκος, Πρόεδρος ΔΕΠΟΚΑΛ

 

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                         

                   Τακτικά μέλη:

 1. Γιαννιώτης Παναγιώτης (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Γληγόρης Παναγιώτης
 3. Σκληρός Φίλιππος
 4. Σέρβος Κων/νος
 5. Γαζής Νικόλαος

 

       

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.