Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής-Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 15-12-2020 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:78363/5-12-2020 (ΦΕΚ 5350/τ.Β΄/5-12-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και κατάρτιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                     Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1231/Α/30-10-20 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας σχετικά με την αγωγή του Παναγιώτη Κατωπόδη του Δημητρίου, που στρέφεται κατά του Γεωργίου Κατωπόδη, του Ελληνικού Δημοσίου και του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 4ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», αναδόχου: MA.I.CON. ΜΟΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.”

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                   Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιώ

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε.ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, αναδόχου: ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΖΟΥΡΟΣ Ε.Δ.Ε.”

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της μελέτης  των τευχών δημοπράτησης και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ» πρ/σμού 29.980,00€  με ΦΠΑ.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.ΜΗΝΑ.»

  • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος
  •                        Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΝΕΑ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ», με προϋπολογισμό 180.000,00€ με ΦΠΑ.€.

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό ημερομηνίας δημοπράτησης  ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού του έργου: «Παραδοσιακό ελαιοτριβείο Κατωμερίου», προϋπολογισμού 250.000,00€.

                                                                Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

     Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *