Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο-Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 30 Νοεμβρίου 2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

     Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:76629/28-11-2020 (ΦΕΚ 5255/τ.Β΄/28-11-2020), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις 4 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα  15:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας, έτους 2021.

                                                                        Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

                                                                                             Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Δ.Σ. για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και υπουργικές αποφάσεις.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                              Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ. για την ένταξη του Δήμου Λευκάδας στο «Δίκτυο των Δημάρχων» για το Κλίμα και την Ενέργεια.

                                            Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ. για ένταξη του Δήμου Λευκάδας στην πρωτοβουλία «Καθαρή Ενέργεια για τα Ευρωπαϊκά Νησιά».

                                                                              Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ   5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.

 Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ   6 ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ.  για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων  για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ   8ο: Απόφαση Δ.Σ.  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ   9ο: Απόφαση  Δ.Σ.  για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                  Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου Ανδρέα Παπαρηγόπουλου κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/4.9.09 (σχετ. η αρ. 465/20 αποφ. Ο.Ε.).

                                                                     Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος 

 

                                                                                                            

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

                                                                         ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.