Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή-Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜ. ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Λευκάδα 27-11-2020

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 1-12-2020 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ  (μέσω εφαρμογής webex) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.:71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τ. Β΄/6-11-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,  40/20930/31-03-2020, ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ  1ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί διαγραφής ή  επιστροφής  αχρεωστήτως ή ανοικείως  εισπραχθέντων ποσών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                      Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου

 

ΘΕΜΑ  2ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  μη άσκηση έφεσης του Δήμου Λευκάδας κατά των αριθμ. Α294/2020, Α295/2020, Α296/2020, Α297/2020 αποφάσεων του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου μεταβατική έδρα Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Ο.Ε. για την αμετάκλητη αριθ’4/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λευκάδας  που δίκασε τη διαφορά μεταξύ των διαδίκων της εταιρείας με την επωνυμία  Ν.ΓΡΑΨΑΣ-Δ.ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ  που στρέφεται  κατά του πρώην ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ –ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ –ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ως καθολικού διαδόχου του πρώην ΝΠ.Δ.Δ, «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» του οποίου καθολικός διάδοχος έχει καταστεί ο Δήμος Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε.  επί της αριθ’23/2020  διαταγή πληρωμής με το αριθ’34/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό  το οποίο εκδόθηκε από το Ειρηνοδικείο Λευκάδας  που δίκασε την από 1-9-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε.  επί της αριθ’26/2020 διαταγή πληρωμής με το αριθ’36/2020 παρά πόδας ακριβές αντίγραφο από πρώτο απόγραφο εκτελεστό  το οποίο εκδόθηκε από το Μονομελές Πρωτοδικείο Λευκάδας  που δίκασε την από 3-9-2020 αίτηση της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία ΛΑΖΑΡΗΣ Π-ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ Κ ΟΕ εναντίον του Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία  Μαυρέτα Ν.Καρύδη  (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση του Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Αθανίου, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στο Δικηγόρο του Δήμου με πάγια αντιμισθία  Δημήτριο Μασούρα (άρθρο 72 ν. 3852/2010) για υπεράσπιση μελών Σχολικής Επιτροπής, ενώπιον των αρμοδίων ποινικών Δικαστηρίων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Μασούρας, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  για επικαιροποίηση της αρ. 59/2020 απόφασης του Δ.Σ. για λήψη οικονομικών μέτρων από το Δήμο Λευκάδας για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις αντίστοιχες Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) και υπουργικές αποφάσεις.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                 Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

  

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση ΟΕ  για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε.  για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων  για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης-άρδευσης-αποχέτευσης  για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                  Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Ο.Ε.  για τον καθορισμό τελών χρήσης  δημοτικών νεκροταφείων 2021.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                                 Σπυρίδων Δελλαπόρτας, Αναπλ. Πρ/νος Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Ο.Ε. περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής προέδρων δημοτικών κοινοτήτων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  17ο: Απόφαση Ο.Ε. περί τροποποίησης-συμπλήρωσης της με αριθμ. 351/2020 απόφασης Ο.Ε. περί συγκρότησης Επιτροπής ανοιχτών διαγωνισμών προμηθειών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για παροχή υπηρεσίας περισυλλογής και σταυλισμού ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων συνολικού προϋπολογισμού 33.852,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  19ο: Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΑΣ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  20ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την ανάδειξη οικονομικού φορέα που θα συμμετέχει στη συμφωνία –πλαίσιο για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ, ΚΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΟΥ.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  21ο: Απόφαση Ο.Ε. περί καθορισμού ημερομηνίας διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση για την προμήθεια τροφίμων (Ομάδες ´ô) για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας, του Κ.Α.Π.Η.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  22ο: Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης με συνοπτικό διαγωνισμό προμήθειας οικοδομικών υλικών Δήμου Λευκάδας,  έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού των όρων του διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                             Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρ. & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  23ο: Απόφαση Ο.Ε. για υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Λευκάδας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

  

ΘΕΜΑ  24ο: Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Δήμου Λευκάδας για την «Σύνταξη μελετών στο πλαίσιο της βελτίωσης και συντήρησης των λιμενικών υποδομών του Δ.Λ.Τ. Λευκάδας.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  25ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα , 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε  και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΝΤΟΝΩΝ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΩΝ» προϋπολογισμού  102.000,00€    

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                                                     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  26ο: Απόφαση Ο.Ε.  για  έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΓΗΡΟΥ».

  • Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

                                                                                     Δημ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                               ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                         

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *