Ο Π. Γιαννιώτης στη θέση της Ν. Κατωπόδη στην Ο.Ε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Tμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων

Λευκάδα 8 Οκτωβρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ: 17844

ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος στην Οικονομική
Επιτροπή – Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 17959/2019 Απόφασης Δημάρχου περί
ορισμού Αντιδημάρχων στην Ο.Ε. και στην Ε.Π.Ζ.»

AΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως
αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα
Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του
Δημάρχου, από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134)και από το άρθρο 47 του Ν. 4647/19.

2. Την υπ΄ αριθμ. 82/2019 με αρ. πρωτοκ. 59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών, με θέμα «Ορισμός Αντιδημάρχων».

3. Τα διαλαμβανόμενα στην με αριθμ. 90/2019 με αρ. πρωτοκ. 59849/21.08.2019 εγκύκλιο
του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

4. Την υπ. αριθμ. 17738/3.9.2019 (ΑΔΑ: 7ΝΗΘΩΛΙ-ΝΦΣ) Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού
Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου.

5. Την υπ. αριθμ. 17959/5.9.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) Απόφαση Δημάρχου (ορθή
επανάληψη) περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής.

6. Την υπ. αριθμ. 17829/08.10.2020 (ΑΔΑ: 606ΦΩΛΙ-ΦΘΡ) Απόφαση Δημάρχου περί
αποδοχής παραίτησης Αντιδημάρχου κας Νίκης Κατωπόδη του Φιλίππου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την υπ΄αριθ. 17959/05.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) Απόφαση Δημάρχου
(Ορθή Επανάληψη), ως ακολούθως:

Ορίζουμε τον Αντιδήμαρχο κ. Γιαννιώτη Παναγιώτη του Γερασίμου ως τακτικό μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής σε αντικατάσταση της κας Νίκης Κατωπόδη.

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ΄αριθ. 17959/05.09.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΡ1ΩΛΙ-4Χ8) Απόφαση Δημάρχου
περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Δ. ΚΑΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.