Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 6-07-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020,   40/20930/31-03-2020, 163/33282/29.05.2020 εγκ.  ΥΠ. ΕΣ.  θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με τηλεδιάσκεψη (μέσω εφαρμογής Webex)  στις  10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18:00   για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                              Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ.   σχετικά με τη λύση της  έμμισθης εντολής δικηγόρου του Δήμου Λευκάδας σύμφωνα με την υπ΄ 2062/2019 απόφασης Γ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                              Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ  3ο: Απόφαση Δ.Σ.   για έγκριση κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Δ.Σ.   για συγκρότηση επιτροπής του άρθρου τέσσερα (4) του κανονισμού διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Δ.Σ.  για έκδοση ψηφίσματος που αφορά στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής «Ελλάδα 2021» του Δήμου Λευκάδας.

                                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Διαμόρφωση εισόδου παραλίας πόλης Λευκάδας- τμήμα έργου: Περιοχή Α- Είσοδος κόμβος ” με κωδικό ΟΠΣ 5050813 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» όπως εγκρίθηκε με την αρ.πρωτ. 1201/17-6-2020 (ΑΔΑ: 6ΟΧΨ7ΛΕ-3ΡΘ) απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

                                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης τoυ Δήμου Λευκάδας του Ν. Λευκάδας για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055).

                                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο “Επιχορήγηση για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID19” του ΥΠΕΣ συνολικής δαπάνης 214.598,26 ευρώ.

                                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                          

ΘΕΜΑ 10ο : Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση-συμπλήρωση όρων δανειακής σύμβασης που πρόκειται να συνομολογηθεί μεταξύ του Δήμου Λευκάδας κα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, ποσού 700.000,00 € για την εκτέλεση του έργου  με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιϊας» (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε.)

                                             Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2020, & 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος 2020 (σχετ. η υπ΄αριθ. 267/20 αποφ. Ο.Ε. & η υπ΄αριθ. 6/20  απόφ. Ε.Ε. )

                                             Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

Ιωάννα Γαζή, Υπάλληλος Τμ. Προϋπολ. Λογιστηρ. & Προμηθ.Δ/νσης Οικονομ. Υπηρ.

 

ΘΕΜΑ 12ο : Απόφαση Δ.Σ. για μίσθωση ακινήτου στην  κοινότητα Αλεξάνδρου – οικισμό Νικιάνας για χρήση του ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

                                         Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αντιπροσώπου-τακτικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Λευκάδας (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.)

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ.  για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους Διοικητικού Συμβουλίου Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την  επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ.  για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ.   σχετικά με  την διαγραφή  νηπίων στους παιδικούς  σταθμούς του Δήμου Λευκάδας για την περίοδο 2019-2020.

Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ.  σχετικά με έγκριση τοπικού ρυμοτομικού σχεδίου σε ιδιοκτησία του Ιονίου Πανεπιστημίου, στην θέση «Λιθάρια» του Δ. Λευκάδας (σχετ. η υπ΄αριθ. 11/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ.    για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ – ΚΑΣΤΟΥ» προϋπολογισμού 32.000,00 €.

                             Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΟΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Τ.Κ. ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού  25.000,00 €.

                                            Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ.  για ορισμό θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2020. (σχετ. η υπ΄αριθ. 12/20 αποφ. Ε.Π.Ζ.)

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων.

Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

       Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Λευκάδας
 3. Περιφερειακούς Συμβούλους Π.Ε. Λευκάδας
 4. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων & Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Λευκάδας
 5. 9. Δημοτικές Ενότητες
 6. Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7. Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *