Κατεπείγουσα συνεδρίαση για το πάρκινγκ στο Π. Κατσίκι!

Κατεπείγουσα συνεδρίαση για το πάρκινγκ στο Π. Κατσίκι!

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                    Λευκάδα 15 -7- 2020
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                                                ΠΡΟΣ; Τα τακτικά μέλη
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ                                                                     της Οικονομικής Επιτροπής
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 11785

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Πέμπτη 16-7-2020 και ώρα 12:00 σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ. Α΄/11-03-2020), τις υπ΄αριθ.  40/20930/31-03-2020 και 163 /33282 / 29.05.2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών,  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ:  Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 07.07.2020  για την εκμίσθωση  ακινήτου έκτασης 1.500  τ.μ. για χώρο στάθμευσης οχημάτων  στο Πόρτο Κατσίκι   Τ.Κ. Αθανίου  Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                 Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών

                                                                         

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, επειδή βρισκόμαστε εν μέσω θερινής τουριστικής περιόδου και θα πρέπει  να ληφθεί άμεσα απόφαση, για να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την εκμίσθωση  του ανωτέρω ακινήτου.

 

  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                             ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

                    

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.