Ενημέρωση για το έργο INNONETS

Ενημέρωση για το έργο Innonets

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΛΥΚΕΣ ΠΟΤΑΜΟΥ                                                                                     01-07-2020

Τηλ.: 26613.61572

email: press2@pin.gov.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ηγείται έργου ενίσχυσης της καινοτομίας στον Αγροδιατροφικό τομέα

Διαδικτυακή Ενημέρωση Τύπου για το έργο INNONETS

Διαδικτυακή Ενημέρωση Τύπου διοργανώθηκε, την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020, μέσω πλατφόρμας ZOOM από την Ένωση Εταιριών Dotsoft- Epsilon (εμπειρογνώμονες της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για το έργο INNONETS) για την παρουσίαση του έργου με τίτλο «Καινοτόμα δίκτυα για τον αγροδιατροφικό τομέα» (Innovative Networks for the agrifood sector- InnoNets), που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας 2014-2020 με Επικεφαλής Εταίρο την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Το έργο προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού διαπεριφερειακού συστήματος για την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών ως προς την αύξηση της καινοτομίας  προς τις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας- Ιταλίας και ειδικότερα τις Περιφέρειες Ιονίων Νήσων και Απουλίας.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δρ.Κωνσταντίνος Καποδίστριας, ο οποίος αναφέρθηκε στη συμβολή του έργου στο τοπικό σύστημα καινοτομίας και στην προσδοκία ότι αυτό θα βοηθήσει την Περιφέρεια των Ιονίων Νήσων να βελτιώσει τη θέση της στην κατάταξη των καινοτόμων Περιφερειών, καθώς επίσης και στη σημασία του για τον τοπικό τομέα αγροδιατροφής.

Από την πλευρά του ο Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Κέρκυρας Νικόλαος Χειρδάρης έκανε εκτεταμένη αναφορά στα τομεακά προβλήματα της αγροδιατροφής και στη σημασία του έργου INNONETS για τη μεταφορά καινοτομίας από την έρευνα στην επιχειρηματικότητα.

Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας εμπειρογνωμόνων Μαρία ΓουναράΓεώργιος Αντωνίου και Δρ. Χρήστος Μιχαλόπουλος παρουσίασαν το έργο, τις δράσεις και τους στόχους του, καθώς και τα οφέλη για τις ΜμΕ από τη συμμετοχή τους σε αυτό. Ειδική αναφορά έγινε στα τρία Διασυνοριακά Θεματικά Εργαστήρια Μεταφοράς Γνώσης (Cross Border Thematic Living Labs) σχετικά με τις «Βιώσιμες Πόλεις και Νησιά» , τα «Μηδενικά απορρίμματα τροφίμων» και τις «Καινοτόμες ΜΜΕ Αγροδιατροφής».

Παρουσιάστηκαν επίσης οι τέσσερις Ενημερωτικές Ημερίδες που θα διεξαχθούν στις 6 και 7 Ιούλιος 2020 μέσω της πλατφόρμας ZOOM και τα οκτώ (8) Εργαστήρια που θα υλοποιηθούν με τον ίδιο τρόπο μεταξύ 8  και 15 Ιουλίου 2020.

Ενημέρωση για το έργο Innonets

Ενημέρωση για το έργο Innonets

 

Διοργάνωση infodays στο πλαίσιο του έργου:

Έργο: «Καινοτόμα Δίκτυα για τον Αγροδιατροφικό τομέα (Innovative Networks for the Agrifood sector), που υλοποιείται από το την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ INTERREG V/A ΕΛΛΑΔΑ- ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020

 ***

Λευκάδα: 07 Ιουλίου  10:00 π.μ. – 11:00 π.μ.

Παρακαλούμε να εγγραφείτε στο παρακάτω σύνδεσμο:

http://infodays.interreginnonets.eu/

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

 

Το έργο InnoNets προτείνει τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ενός δυναμικού διαπεριφερειακού συστήματος για την παροχή καινοτόμων υποστηρικτικών υπηρεσιών προς ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα της διασυνοριακής περιοχής. Στόχος της πράξης είναι η εγκατάσταση και λειτουργία Κέντρων Μεταφοράς Καινοτομίας για τον Αγροδιατροφικό Τομέα, που θα υποστηρίζουν της τοπικές ΜΜΕ αγροδιατροφής σε συμμόρφωση με τις πολιτικές και κατευθύνσεις της ΕΕ και ταυτόχρονα στην υιοθέτηση της καινοτομίας, μέσα από την προσπάθεια τους για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους.

 

Για την προσαρμογή των πολιτικών της ΕΕ στα δεδομένα της διασυνοριακής περιοχής, θα δημιουργηθούν Διασυνοριακά Θεματικά Εργαστήρια Μεταφοράς Γνώσης (Living Labs), που θα αποτελέσουν το κοινό πεδίο για συνεργασία μεταξύ των φορέων της τετραπλής έλικας (διοίκηση, επιχειρήσεις, ιδρύματα, εκπρόσωποι της κοινωνίας πολιτών). Η διασύνδεσης όλων των εμπλεκόμενων θα ενεργοποιήσει φορείς μέσα από μια διαδικασία αναζήτησης απαντήσεων σε σημαντικά θέματα που αφορούν τη βιώσιμη διαχείριση της τροφής και την εισαγωγή της καινοτομίας στις ΜΜΕ του αγροδιατροφικού τομέα.

Εταίροι του έργου, εκτός από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων που είναι ο Επικεφαλής Εταίρος, είναι το Εμπορικό Επιμελητήριο Κέρκυρας, η Περιφέρεια Απουλίας – Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Εργασίας με την τεχνική υποστήριξη της ARTI, του Πολυτεχνείου Μπάρι και περιφερειακή ένωση συνεταιρισμών και Mutua di Puglia (Ιταλία). Συνδεδεμένοι συνεργάτες είναι το Ελληνο-Ιταλικό Εμπορικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Βασιλικάτα.

 

Δρ. Κωνσταντίνος Καποδίστριας

Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

 

Organization of “infodays” in the framework of the project:

Project title: «Innovative Networks for the Agri-food sector, implemented by the Ionian Islands Region in the framework the INTERREG V / A GREECE-ITALY 2014-2020

 

Lefkada 07 July  10:00 am – 11:00 am

Please register with the following link:

http://infodays.interreginnonets.eu/

 

The InnoNets project proposes the design and development of a dynamic interregional system for the provision of innovative support services to SMEs in the agri-food sector of the cross-border region. The aim of the operation is to set up and operate Innovation Transfer Centers for the Agri-Food Sector, which will support local SMEs in complying with EU policies and guidelines and at the same time adopting innovation, through their efforts to improve their competitiveness.

 

In order to adapt EU requirements and the data of the cross-border area, Living Labs Cross-Border Thematic Laboratories, will be formed, which will be the common ground for cooperation between the institutions of the quadruple helix (administration, companies, institutions and civil society representatives). The interconnection of all stakeholders will activate institutions through a process of seeking answers to important issues related to sustainable food management and the introduction of innovation in the media in the agri-food sector.

 

Partners of the project, in addition to the Region of the Ionian Islands, which is the Leader Partner, are the Corfu Chamber of Commerce, the Region of Puglia – Department of Economic Development, Innovation, Education, Training and Working and Technical Support and Technical Support of ARTI, Polytechnic University of Bari and the Regional league of cooperatives and mutuality of Puglia (legacoop puglia) (Italy). Associated partners are the Hellenic-Italian Chamber of Commerce of Thessaloniki and the University of Vasilikata.

 

 

 

 

 

 

Dr. Konstantinos Kapodistrias

Deputy Governor for E-Government & EU Programmes

 

 

 

 

 

AGENDA/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Πρόγραμμα infoday – Λευκάδα

Infoday program – Lefkada

10:00  – 10:10Εγγραφή συμμετεχόντων

Registration of participants

10:10 – 10:20Χαιρετισμός

Δρ. Καποδίστριας Κωνσταντίνος,

Αντιπεριφερειάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Opening speech and welcome

Dr Kapodistrias Konstantinos

Deputy Governor for E-Government & EU Programmes

10:20 – 10:30Χαιρετισμός

Ανδρέας Κτενάς

Αντιπεριφερειαρχης ΠΕ Λευκάδας

Opening speech and welcome

Mr Andreas Ktenas

Deputy Governor of the Prefectural Unit of Lefkada

ΟΜΙΛΙΕΣ
10:30– 10:40Παρουσίαση έργου «Innovative Networks for the Agri-food sector –Innonets»

Ομιλητής: κ Αναστάσιος Μάνος – Εκπρόσωπος της Ένωσης Εταιριών DOTSOFT AE – ΕPSILON DEVELOMENT – Ανάδοχος του έργου

Project presentation «Innovative Networks for the Agri-food sector –Innonets»

mr Manos Anastasios – Representative of the project consortium

10:40– 11:00Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου – Πρωτογενή έρευνα στον τομέα της Αγροδιατροφής στην Περιφέρεια Ι.Ν.

Ομιλητής: Αντωνίου Γεώργιος – Περιβαλλοντολόγος (Επιστημονικός Συνεργάτης εταιρείας DOTSOFT AE)

Presentation of the results on the qualitative research (questionnaires) for the Agri-food sector

mr Manos Anastasios – Representative of the project consortium

11:00– 11:30Ανοιχτή συζήτηση για το έργο

Συντονίστρια: Γουναρά Μαρία,  Μέλος της ομάδας  εμπειρογνωμόνων  για την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Epsilon Σύμβουλοι Ανάπτυξης

·         Παρουσίαση Θεματικών για την προετοιμασία των Διασυνοριακών Θεματικών Εργαστηρίων – Workshops

·         Εγγραφή στα Θεματικά Εργαστήρια – Workshops

·         Ερωτήσεις

Open discussion about the project

Coordinator: ms Gounara Maria, Member of the team of experts for the Ionian Islands Region, Epsilon Development Consultants – member of the project consortium

·         Presentation of Topics for the preparation of Cross-Border Thematic Laboratories – Workshops

·         Registration in Thematic Laboratories – Workshops

·         Questions

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *