Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 3 Απριλίου 2020

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 07-04-2020 και ώρα 11:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, με «ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ» σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και  40/20930/31-03-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για λήψη οικονομικών μέτρων για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

                                                                       Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 4μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις δ/ξεις της παρ. 2 του 24ου άρθρου (24) της από 14-3-20 ΠΝΠ (ΦΕΚ 64/Α/14-3-20).

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                                                                    Νίκη Στραγαλινού, Πρ/μενη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  έγκρισης των αποφάσεων του Δημάρχου Λευκάδας  για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών απολυμάνσεων λόγω κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού Covid-19».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  4ο: Απόφαση Ο.Ε. για 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2020.

                                                                   Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Γαζή Ιωάννα, υπάλληλος Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ  5ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση της υπ΄αριθ. 31/2020 απόφασης του ΝΠΔΔ «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην  1ης αναμόρφωση προϋπολογισμού και στοχοθεσίας οικονομικού έτους 2020  του Πνευματικού Κέντρου.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ  ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ,ΔΡΑΓΑΝΟΥ,  ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ 17-11-2015» αναδόχου ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 467.741,94€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου:  «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΣΠΑΡΤΟΧΩΡΙΟΥ  ΚΑΤΩΜΕΡΙΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.500.000,00€ χωρίς ΦΠΑ. Καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης.

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Ο.Ε. για σύσταση πάγιας προκαταβολής, ορισμός υπολόγων.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Ο.Ε. για παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Δημήτριος Βραχνούλας,  Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς αστικών στερεών αποβλήτων στο ΧΥΤΑ της 3ης ΓΕΝ Ν. Αιτωλοακαρνανίας,  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί χορήγησης παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών των συμβάσεων που αφορούν στην προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

 

 

                                                             Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

 

                

                                                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                       ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

                

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *