Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. δια περιφοράς

Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης του Δ. Σ. δια περιφοράς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΗΞΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

   Λευκάδα 19 Μαρτίου 2020

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ «ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ»

 

Μετά την ματαίωση της 5ης «κεκλεισμένων των θυρών» συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (αρ. 4305/12-03-2020 πρόσκλησης Δ.Σ.) λόγω έλλειψης απαρτίας  και σύμφωνα με τις δ/ξεις του  άρθρου  67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και συμπληρώθηκαν με αυτές του άρθρου 184 του Ν. 4635/2019, καθώς και του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  με την διαδικασία της « δια περιφοράς»  στις 23 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 έως 20:00 για  λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 

Λόγω της λήψης κατεπείγοντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020) και το γεγονός ότι τα παρακάτω θέματα πρέπει επειγόντως να συζητηθούν προκειμένου για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας, η συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί  με την διαδικασία « δια περιφοράς».

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ.  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση έργου στο συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα RE.CO.RD – επαναπροκήρυξη θέσης.

                                 Εισηγήτρια: Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

             ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χρήσης χώρου (Δημοτικού Κτηνιατρείου) Δήμου Λευκάδας σε εθελοντή κτηνίατρο για την πραγματοποίηση στειρώσεων, σήμανσης και καταγραφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

                                 Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

             ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση λιμενικής εγκατάστασης, αποκατάσταση λειτουργικών βαθών, λειτουργική αναβάθμιση προβλήτα Ε/Ο σκαφών στο λιμένα Βασιλικής Λευκάδας»

Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

           ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας-Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας για την «Επισκευές λόγω σεισμού στο Γυμνάσιο Βασιλικής».

                                 Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

            ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για  έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ «ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ» και «ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ (Κωδ. Πρόσκλησης ΙΟΝ85) στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2- Προστασία του Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης(ΕΤΠΑ) με τίτλο: «Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών ΠΙΝ» για την υλοποίησης της πράξης: «Δράσεις για την διαχείριση απορριμμάτων στο Δήμο Μεγανησίου»

                                 Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

                 ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ.  21/2020 απόφασής του,  σχετικά με την αντικατάσταση των εκπροσώπων (τακτικού & αναπληρωτή) του Δήμου Λευκάδας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Δήμου Λευκάδας με τίτλο “Εργασίες Επισκευής, Εκσυγχρονισμού και Αναβάθμισης Αντλιοστασίων Δήμου Λευκάδας”.

                                Εισηγητής: Ευτύχιος Ζουριδάκης, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για  επικαιροποίηση της υπ΄αριθ. 167/2014 αποφασής του, περί τροποποίησης του Ρυμοτομικού Σχεδίου οικισμού Βασιλική-Πόντι Αγ. Πέτρου τέως Δήμου Απολλωνίων νυν Νομού Λευκάδας, στη θέση της ιδιοκτησίας Γεωργίου Πολίτη  Ο.Τ. 71Α  με ΚΑ 0202047, ως προς τον αποχαρακτηρισμό του, από κοινωφελή χώρο σε οικοδομήσιμο, σε εφαρμογή της 347/2007 απόφασης Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (σχετ. η υπ΄αριθ. 2/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                 Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – Αντιδήμαρχος

Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

 

ΘΕΜΑ  9ο: Απόφαση Δ.Σ.  καθορισμού ωραρίου εργασίας  Δημοτικής Αστυνομίας Δήμου Λευκάδας για το έτος 2020 και εφεξής.

                                 Εισηγητής: Γεώργιος Τσιρογιάννης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας,  έτους 2019 (σχετ. η υπ΄αριθ. 1/2020 απόφαση Ε.Π.Ζ.).

                                   Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.- Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην κοινότητα Καρυάς με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.

                                  Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου  στην κοινότητα Βασιλικής Δ.Ε. Απολλωνίων με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.

                                  Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για την μίσθωση ακινήτου  στην κοινότητα Δρυμώνα Δ.Ε. Σφακιωτών με σκοπό την χρήση του ως  χώρος στάθμευσης οχημάτων.

                                  Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ.  για καθορισμό χρόνου λειτουργίας σε εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις χωρικής αρμοδιότητας Δήμου Λευκάδας.

                                 Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 12.500,00 €.

                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΟ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΠΛΑΤΥΣΤΟΜΑ», προϋπολογισμού 22.290,46 €.

                                              Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΦΤΕΡΗΣ», προϋπολογισμού 52.000,00 €.

                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΣΟΥΚΑΛΑΔΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ» προϋπολογισμού 11.999,03 €.

                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 24.798,77 €.

                                              Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΈΡΓΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ  Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ», προϋπολογισμού 79.999,22 €.

                                              Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 106.786,82 €.

                                 Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ  για  διαγραφή  νηπίου  από  τον  Παιδικό  Σταθμό Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.

                                              Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό πολιτικού υπεύθυνου του Προγράμματος «Υγιείς Πόλεις».

                                 Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για A’ Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες έτους 2020.

           Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση χώρου της αίθουσας του πρώην δημοτικού σχολείου Ευγήρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο των Απανταχού Ευγηρωτών Λευκάδας ” Η Αρετούσα“.

                                 Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος ΔΕΠ

 

 

Για κάθε θέμα θα αποσταλεί ηλεκτρονικά (email) σχετική εισήγηση για την ενημέρωση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Κοινοτήτων που έχουν προσκληθεί και δεν διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να ενημερωθούν για την εισήγηση των θέματος για το οποίο έχουν κληθεί να συμμετέχουν στη συζήτηση  και στη λήψη απόφασης, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων ώστε να τους δοθεί εισήγηση.

 

Παρακαλείσθε την Δευτέρα 23 Μαρτίου και ώρα 16:00 έως 20:00  να ενημερώσετε ηλεκτρονικά τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στο email sstelrokkos@gmail.com   και το Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων στο email: dimotikosymvoulio@lefkada.gov.gr για την θέση  σας επί του κάθε θέματος, ψηφίζοντας :  «ΥΠΕΡ»  ή «ΚΑΤΑ» ή «ΑΠΟΧΗ» ή «ΛΕΥΚΟ» .

 

 

Οι  αποφάσεις  που θα ληφθούν, θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη των αποφάσεων, τακτική συνεδρίαση.

   

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ       

     Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λευκάδας
 5. 8. Δημοτικές Ενότητες
 6.    Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7.   Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9. Εμπορικό Σύλλογο
 10. Μ.Μ.Ε.

 

                    

                        ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 1. Απαιτείται για τη σχετική διαδικασία δια περιφοράς η συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
 2. Συμμετέχοντα (παρόντα) στη συνεδρίαση θεωρούνται τα μέλη που έχουν αποστείλει την ψήφο τους μέχρι την ώρα που καθορίζεται ανωτέρω, δηλαδή για την συγκεκριμένη συνεδρίαση από ώρα 16:00 έως 20:00. Τα μέλη που δεν θα αποστείλουν ψήφο μέχρι την ώρα 20:00 θεωρούνται μη συμμετέχοντα (απόντα).
 3. Είναι προφανές ότι στις συνεδριάσεις δια περιφοράς τα στάδια της συζήτησης πρωτολογίας & δευτερολογίας παραλείπονται αφού η συνεδρίαση δεν γίνεται με την συνηθισμένη διαδικασία και δεν υπάρχει φυσική παρουσία.
 4. Κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να ζητά περαιτέρω στοιχεία επί των εισηγήσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
 5. 5. Οι συμμετέχοντες στη συνεδρίαση εφόσον θέλουν να τοποθετηθούν και αναλυτικότερα μπορούν μαζί με την αποστολή του email με το οποίο θα δηλώσουν την ψήφο τους να τοποθετηθούν εκτενέστερα γι αυτή.

6.Α. ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΨΗΦΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ  “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ

ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ

 

    ΘΕΜΑΤΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
1o    
2o    
3o    
4o    
5o    
6o    
7o    
8o    
9o    
10o    
11o    
12o    
13o    
    ΘΕΜΑΤΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
14o    
15o    
16o    
17o    
18o    
19o    
20o    
21o    
22o    
23o    
24o    
25o    
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.B.  Οι Πρόεδροι που έχουν κληθεί ψηφίζουν ως ακολούθως:

α) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ  ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 3ο ΘΕΜΑ

 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ  “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

 

    ΘΕΜΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
3o    
     

 

 

 

 

 

β)Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ  ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 12ο ΘΕΜΑ

 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ  “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

 

    ΘΕΜΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
12o    
     

 

 

 

 

 

γ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΥΑΣ  ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 11ο ΘΕΜΑ

 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ  “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

 

    ΘΕΜΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
11o    
     

 

 

 

 

 

δ) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΥΜΩΝΑ  ΕΧΕΙ ΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ 13ο ΘΕΜΑ

 ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ:

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΤΕ  “X” ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΣΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΨΗΦΟΥ

 

    ΘΕΜΑ         ΥΠΕΡ            ΚΑΤΑ     ΑΠΟΧΗ  ΛΕΥΚΟ
13o    
     

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.