Απαγορεύτηκαν οι Καρναβαλικές εκδηλώσεις και τα Κούλουμα

Δείτε την Κοινή Υπουργική Απόφαση

Απαγορεύτηκαν οι Καρναβαλικές εκδήλώσεις και τα Κούλουμα

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ 13776/2020 – ΦΕΚ 648/Β/27-2-2020) που υπογράφεται από τους υπουργούς ΥΓΕΙΑΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – και ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ματαιώνονται και απαγορεύονται επί ποινή φυλάκισης οι Καρναβαλικές εκδηλώσεις και τα Κούλουμα.

Δείτε εδώ ολόκληρη την σχετική ΚΥΑ:

 

Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 13776/2020

ΦΕΚ 648/Β/27-2-2020

Ματαίωση αποκριάτικων εκδηλώσεων και εκδηλώσεων Καθαράς Δευτέρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΥΓΕΙΑΣ –

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1.Την περίπτωση ζ’ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42).

2.Το π.δ. 86/2018 «Οργανισμός του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (Α’ 159), όπως ισχύει.

3.Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148), όπως ισχύει.

4.Το π.δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α’ 141), όπως ισχύει.

5.Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

6.Την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19.

7.Την υπ’ αρ. πρωτ. Β1α/οικ. 13773/27-2-2020 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών, σύμφωνα με την οποία η έκδοση της παρούσας Απόφασης δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

 

Άρθρο 1

Τη ματαίωση των καρναβαλικών και εν γένει αποκριάτικων εκδηλώσεων, καθώς και των εκδηλώσεων της Καθαράς Δευτέρας από 27 Φεβρουαρίου 2020 έως και 2 Μαρτίου 2020 σε όλη τη Χώρα, λόγω άμεσου κινδύνου δημόσιας υγείας, σύμφωνα με την από 27.02.2020 Εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Καλούνται όλοι οι φορείς (OTA Α’ και Β’ Βαθμού) και λοιποί αποδέκτες του παρόντος, προς τους οποίους αποστέλλεται η παρούσα με κάθε πρόσφορο τρόπο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλεομοιοτυπία), όπως συμμορφωθούν με το περιεχόμενό της. Η μη συμμόρφωση επισύρει τις συνέπειες της παραγράφου 6 του άρθρου πρώτου της από 25-2-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42).

 

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2020

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.