Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή – Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 2 Δεκεμβρίου 2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Παρασκευή 6-12-2019 και ώρα 12:00 σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

         

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΕΜΑΥΤΙΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 2ου ΚΑΙ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.»

Εισηγητές: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για καθορισμό όρων διακήρυξης για την εκποίηση κατεστραμμένων κάδων καθαριότητας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

                    Άγγελος Πολίτης, υπάλληλος Τμ. Εσόδων – Περιουσίας-Ταμείου

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 3 του Ν. 4623/19 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ.174 του Ν. 3463/06 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα, του άρθρ. 19 του Κανονισμού Ύδρευσης-Αποχέτευσης του Δήμου Λευκάδας (υπ’ αρίθμ. 150/2012 απόφαση Δ.Σ.) και την υπ΄αριθμ.23331/19-11-2019 Απόφαση Δημάρχου Λευκάδας περί συγκρότησης Ομάδας Εργασίας για την εξέταση των αιτήσεων που αφορούν σε διαγραφές χρεών οφειλετών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.

Εισηγητές: Ιωάννης Λιβιτσάνος, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ενημέρωση της Ο.Ε. για την αριθ’274/2019 τελεσίδικη απόφαση του   Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας, μεταξύ των διαδίκων της Παναγιώτας Υφαντή, Ελισάβετ Αραβανή και Αικατερίνης Κατωπόδη, της έφεσης  του Δήμου Λευκάδας, η οποία εστρέφετο κατά των πιο πάνω εφεσιβλήτων και κατά της αριθ’104/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λευκάδας, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  για απόκρουση της  έφεσης  του Ελληνικού Δημοσίου  κατά της αριθ’Α28/2018 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών στη συνεδρίαση της 24ης-1-2020 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ’ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Ο.Ε.  για χορήγηση εντολής στη Δικηγόρο του Δήμου Λευκάδας  για απόκρουση της αίτησης ακύρωσης της ΜΕΠΕ ΚΛΑΜΠ ΒΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, που στρέφεται μεταξύ άλλων και κατά του από 5-6-18 πρακτικού της επιτροπής έκδοσης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής του Δήμου Λευκάδας, η οποία συζητείται ενώπιον του Δ΄ Τμήματος του ΣτΕ στη συνεδρίαση της 7ης-1-2020, ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄ αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί μη άσκησης ένδικου μέσου κατά της 3032/2019 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών περί πληρωμής της ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ».

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Ο.Ε.  περί μη άσκησης έφεσης κατά αποφάσεων του Διοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, με τις οποίες απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου Λευκάδας κατά των επιβαλλομένων προστίμων από τον λιμενάρχη Λευκάδας για θέματα ναυαγοσωστών.

Εισηγήτρια: Αικατερίνη Τσερέ, δικηγόρος του Δήμου

 

ΘΕΜΑ 9ο : Απόφαση Ο.Ε.  περί  έγκρισης του από 26-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού και μηχανών γραφείου για τις ανάγκες του Δήμου Λευκάδας, της με αριθμ.20996/16-10-2019 διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

 ΘΕΜΑ 10ο : Απόφαση Ο.Ε. περί  έγκρισης του από 27-11-2019 πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου, της με αριθμ.20999/16-10-2019 διακήρυξης.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 11ο : Απόφαση Ο.Ε.  για έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υδρομέτρων,  έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού» 

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Πρ/σμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση ΟΕ  για τον καθορισμό τελών καθαριότητας – ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση ΟΕ  για τον καθορισμό τελών χρήσης κοινόχρηστων χώρων για το έτος 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση ΟΕ  για την επιβολή τέλους επί ακαθαρίστων εσόδων, κέντρων διασκέδασης και συναφών καταστημάτων  για το έτος 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση ΟΕ  για τον καθορισμό τελών ύδρευσης – αποχέτευσης  για το έτος 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση ΟΕ  για τον καθορισμό τιμών τελών διαφήμισης για το έτος 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση ΟΕ  για τον καθορισμό τελών χρήσης  δημοτικών νεκροταφείων 2020.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  μετακίνησης αιρετών εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.


  

                                                                                                       Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

                                                                                                        ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ                    

          

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *