Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σ.

Κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ.Σ.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18, σας καλούμε την Τρίτη 3-12-2019 και ώρα 11:00 σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, στο Δημαρχείο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

       

 

ΘΕΜΑ 1ο : Απόφαση Ο.Ε.  περί παράτασης του χρόνου παράδοσης  των υλικών της  με αριθμ.23295/18-112019/ΑΔΑΜ: 19SYMV005870079 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας».

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Ο. Ε.  περί έγκρισης του από 25-11-2019 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση που αφορά στην προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός – Δήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Κων/να Γεωργάκη, Αναπλ. Πρ/νη Τμ. Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών

 

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε.  για παράσταση ή μη ενώπιον του  Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας  κατά τη δικάσιμο της 6-12-2019 ή σε  οποιαδήποτε μετ’ αναβολή   ή ματαίωση δικάσιμο, της αίτησης αποβολής από ρυμοτομούμενα ακίνητα του σχεδίου πόλεως  Νικιάνας- Σωτήρως -Επισκόπου του Δήμου Λευκάδας,  κατά της Διονυσίας Βρεττού, Θεοφάνη Βρεττού, Ελευθερίας Βρεττού, κατ’ αρθρο 72.Ν 3852/2010.

Εισηγήτρια: Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του Δήμου

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα και για τα τρία θέματα:

α) Για το 1ο θέμα, διότι έως και τις 3 -12-2019 είναι ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης της  με αριθμ.23295/18-112019/ΑΔΑΜ: 19SYMV005870079 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας.

β) Για το 2ο θέμα, διότι υπάρχει άμεση ανάγκη της προμήθειας τροφίμων για την εύρυθμη λειτουργία δημοτικών Παιδικών Σταθμών, του δημοτικού Βρεφονηπιακού Σταθμού, του Κ.Α.Π.Η. και του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λευκάδας.

γ) Για το 3ο θέμα, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση, πριν την 6η-12-19, ημερομηνία συνεδρίασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

  

 

                                                  Ο Πρόεδρος της Ο.Ε.

                 

                                                             ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΛΟΣ

                                                                                    ΔΗΜΑΡΧΟΣ                     

          

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ             

Τακτικά μέλη:

 1. Κατωπόδη Νίκη (οριζόμενο μέλος)
 2. Βικέντιος Νικόλαος (οριζόμενο μέλος)
 3. Τσιρογιάννης Γεώργιος (εκλεγμένο μέλος)
 4. Τυπάλδος Νικόλαος (εκλεγμένο μέλος)
 5. Γαζής Αναστάσιος (εκλεγμένο μέλος)
 6. Μαργέλη Μαρία (εκλεγμένο μέλος)
 7. Δρακονταειδής Κων/νος (εκλεγμένο μέλος)
 8. Κωνσταντινίδη-Ρεκατσίνα Σεβαστή (εκλεγμένο μέλος)

         Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε εγκαίρως τον αναπληρωτή σας.

Αναπληρωματικά εκλεγμένα μέλη:

 1. Αργυρός Νικόλαος
 2. Βερύκιος Σπυρίδων
 3. Γληγόρης Παναγιώτης
 4. Σκληρός Φίλιππος
 5. Σέρβος Κων/νος
 6. Γαζής Νικόλαος

Για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τα μέλη της Ο.Ε. μπορούν να απευθύνονται  στις αρμόδιες κατά περίπτωση, υπηρεσίες του Δήμου.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *