Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου -Τα θέματα

Πρόσκληση συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Τα θέματα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟς ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 21 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν. 4555/18 και της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19,  σας προσκαλούμε  να προσέλθετε σε  δημόσια  τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού  Συμβουλίου, που  θα  διεξαχθεί στις  25 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) για την συζήτηση των  παρακάτω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Λευκάδας και  Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας, για την τελική διάθεση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Λευκάδας στον Χ.Υ.Τ.Α. της  3ης  Γ.Ε.Ν.   Ν. Αιτωλοακαρνανίας.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για την αντιμετώπιση εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών.

                                       Εισηγητές: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

                                                           Νίκη Στραγαλινού, Πρνη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

 

                 ΘΕΜΑ 3ο: Συζήτηση – απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που αφορά στην  αναστολή ίδρυσης και λειτουργίας στη Λευκάδα του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης της Οικονομικής Σχολής του Ιόνιου Πανεπιστημίου.

                                         Εισηγητής: Χαράλαμπος Καλός, Δήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου συνολικού ποσού 700.000,00 ευρώ από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»,  σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει,  για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»

Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ.  τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 44/2011 απόφασής του, που αφορά στην   συστατική πράξης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας»

Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  6ο: Απόφαση Δ.Σ.  τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 45/2011 απόφασής του, που αφορά στην   συστατική πράξη του ΝΠΔΔ με την επωνυμία « Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης»  

                                          Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  7ο: Απόφαση Δ.Σ. περί τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 362/2019  απόφασής του, που αφορά στην  σύνθεση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.

                                          Εισηγητής: Νικόλαος Τυπάλδος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

 

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 11, παράγραφος 1 του ΠΔ 31/2018 (ΦΕΚ 61 Α/04.04.2018) για τον χαρακτηρισμό των παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων, για το υπόλοιπο διάστημα του 2019  καθώς και για το 2020.

Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων (τακτικού – αναπληρωματικού) στη Γενική Συνέλευση της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με μέλη νησιωτικούς ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, με την επωνυμία  «Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ».                        

                                          Εισηγητής: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. περί ορισμού δικαιούχων αποζημίωσης λόγω συμμετοχής  σε συνεδριάσεις του Δημοτικού       Συμβουλίου βάσει των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας του άρθρου 279 του Ν. 3463/06 που προσκομίζονται και της απόστασης του οικισμού στον οποίο βρίσκεται η κατοικία τους από την έδρα του Δήμου μας (άρθρο 1 ΚΥΑ 11836/17-4-2018 (ΦΕΚ1417/τ.Β ́/25-4-2018).

                                          Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» προϋπολογισμού 49.999,75 €.

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  12ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στη Δ.Ε. Λευκάδας» προϋπολογισμού 79.143,35 €.

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 13.400,00 €.

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για  συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΚΑΡΥΑΣ – ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» προϋπολογισμού 57.000,00 €.

                                       Εισηγητής: Σπυρίδων Λύγδας, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  15ο: Απόφαση Δ.Σ. για   διαγραφή  νηπίου  από  τον Παιδικό Σταθμό  Λευκάδας, την περίοδο 2019-2020.

                                       Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

ΘΕΜΑ  16ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον καθορισμό  ειδικοτήτων για την επιπλέον στελέχωση  της  Πράξης με τίτλο « Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λευκάδας» με κωδικό ΟΠΣ  5002116 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά» 2014-2020.

                                       Εισηγήτρια: Νίκη Κατωπόδη, Αντιδήμαρχος

 

                ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για  Γ΄ κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας για λειτουργικές δαπάνες έτους 2019.

                                       Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας, για το σχολικό έτος 2020-2021.

                                       Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ε.Π.

 

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χρήσης μίας (1) αίθουσας πρώην Δημοτικού Σχολείου κοινότητας Καλαμιτσίου Δήμου Λευκάδας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλαμιτσίου « Ο ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ».

                                       Εισηγητής: Στυλιανός Ρόκκος, Πρόεδρος Δ.Σ. – Δ.Ε.Π.

 

 

 

                                                                                                          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

                                                                                                                                                ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

   Κοινοποίηση:

 1. Βουλευτή
 2. Αντιπεριφερειάρχη
 3. Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων &Προέδρους Κοινοτήτων

με ευθύνη των αρμοδίων δημοτικών υπαλλήλων

που ασκούν την γραμματειακή υποστήριξη των

κοινοτήτων, για την ενημέρωσή τους

 1. Γεν. Γραμματέα
 2. Ν.Π.Δ.Δ.
 3. Σύνδεσμο Ύδρευσης Λευκάδας & Αιτ/νίας
 4. Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  Ν. Λευκάδας
 5. 8. Δημοτικές  Ενότητες
 6.    Σωματείο εργαζομένων ΟΤΑ
 7.   Επιμελητήρια
 8. Εργατικό κέντρο
 9.   Μ.Μ.Ε.

 

 

Σημείωση:

 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 2. 2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. ή στις υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *