Ενημέρωση για τα αθλητικά σωματεία στην ΠΕ Λευκάδας

Ενημέρωση για τα αθλητικά σωματεία στην ΠΕ Λευκάδας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           Λευκάδα    Μαΐου 2018            

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                                               Αρ. Πρωτ: οικ.

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                              

ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                         

Ταχ. ∆/νση :   Διοικητήριο

Τ.Κ : 31100 Λευκάδα

Πληροφορίες: Μ. Αραβανή                                 Προς:  Αθλητικά Σωματεία Ν. Λευκάδας

Τηλέφωνo  : 2645360757

Fax: 2645360759

E-mail : maravani@pin.gov.gr

 

ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ.

 

Η Δ/νση Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και συγκεκριμένα το τμήμα Τουρισμού, Πολιτισμού & Αθλητισμού της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας, είναι η αρμόδια υπηρεσία για την εποπτεία των αθλητικών μη- κερδοσκοπικών φορέων του Νομού Λευκάδας, γι’ αυτό και τηρεί αρχείο με τους φακέλους τους και θεωρεί τα στοιχεία τους, σύμφωνα με: α) τα άρθρα 29 & 30 του Ν. 281/1914, που επανήλθε σε ισχύ με το Ν.Δ. 42/74, β) τον Αστικό κώδικα: άρθρα 78 έως 107 και άρθρα 61 έως 77 περί νομικών προσώπων, γ) το άρθρο 3 του Ν. 6253/1934 και δ) το άρθρο 136 του Ν. 2725/1999.

Για τη νόμιμη λειτουργία των συλλόγων και προκειμένου να ενημερωθούν οι φάκελοί τους, θα πρέπει να προσκομιστούν από νόμιμο εκπρόσωπό τους  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ώστε να καταστεί δυνατή η θεώρηση των στοιχείων καθώς και οποιαδήποτε συνεργασία σε θέματα αθλητισμού.

Α. ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο Ν. 2725/1999 και ο Αστικός Κώδικας να υπάρχουν στο φάκελο του κάθε αθλητικού σωματείου είναι τα κάτωθι:

 1. Επικυρωμένο καταστατικό του συλλόγου καθώς και μεταγενέστερες τροποποιήσεις του.(Α.Κ. αρθρ. 80,84)
 2. Διαταγή Ειρηνοδικείου (Αριθμ. Αποφ. Καταστατικού) για νέους συλλόγους ή Απόφαση εκούσιας δικαιοδοσίας Πρωτοδικείου, για παλιούς συλλόγους. (Α.Κ. αρθρ. 81,82)
 3. Πρακτικά Εφορευτικής Επιτροπής διαλογής ψήφων και ανακηρύξεως τακτικών και επιλαχόντων – αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ και της Εξελ. Επιτρ.: φωτοτυπία από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, με θεωρημένο το ακριβές του αντιγράφου από τον γραμματέα του σωματείου και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου. Στο τέλος κάθε πρακτικό θα φέρει τις υπογραφές όλων των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής με το όνομά τους ολογράφως.
 4. Πρακτικό Συγκρότησης σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου: φωτοτυπία από το Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, με θεωρημένο το ακριβές του αντιγράφου από τον Γ. Γραμματέα του σωματείου και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου. Στο τέλος κάθε πρακτικό θα φέρει τις υπογραφές όλων των μελών του Δ.Σ με το όνομά τους ολογράφως.
 5. Πιστοποιημένο άθλημα.
 6. Προπονητές – προσόντα (για σωματεία που συμμετέχουν σε τοπικό πρωτάθλημα Α΄ κατηγορίας και γυναικείο ποδόσφαιρο). Πρόσληψη προπονητή ο οποίος είναι καταχωμένος στο ηλεκτρονικό μητρώο προπονητών της Γ.Γ.Α. με σύμβαση η οποία θα έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ( άρθρο 31 παραγρ. 6 του ν.2725/1999).
 7. Βεβαίωση μέλους της οικείας Ομοσπονδίας.
 8. Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από τη Γ.Γ.Α.: σύμφωνα με το άρθρο 8, παρ. 5 του αθλητικού νόμου 2725/1999 ισχύουν τα εξής: « Όπου εφεξής στον παρόντα νόμο αναφέρεται αθλητικό σωματείο, νοείται το σωματείο που έχει την κατά το παρόν ειδική αθλητική αναγνώριση. Η ειδική αθλητική αναγνώριση ανακαλείται αν διαπιστωθεί ότι το σωματείο δεν απασχολεί προπονητή κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή στις λοιπές προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο περιπτώσεις, άρθρο 8 παρ. 3 του ν.2725/1999 ».
 9. Άδεια χώρου άθλησης ( άρθρο 56Α του ν. 2725/99)
 10. 10. ΑΦΜ
 11. Η ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου – email

Κάθε χρόνο θα πρέπει να προσκομίζονται:

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο ισολογισμού-απολογισμού της διαχειριστικής χρήσεως του παρελθόντος οικονομικού έτους. Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1 «τα αθλητικά σωματεία ……του παρόντος νόμου υποχρεούνται να συντάσσουν κάθε οικονομικό έτος προϋπολογισμό, απολογισμό και ισολογισμό της όλης διαχείρισης τους» Οικονομικό Απολογισμό προηγούμενου έτους που να φέρει τις υπογραφές του Ταμία, του Προέδρου και του Γ. Γραμματέα με το όνομά τους ολογράφως: πρωτότυπο ή φωτοτυπία με θεωρημένο το ακριβές του αντιγράφου από τον Γ. Γραμματέα του σωματείου και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου. (Α.Κ. αρθρ. 93 και Ν.281/1914 αρθρ.29 & 30)
 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής που αφορά στο προηγούμενο οικονομικό έτος, υπογεγραμμένη από όλα τα μέλη της Εξελ. Επιτροπής με το όνομά τους ολογράφως και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου: πρωτότυπο ή φωτοτυπία με θεωρημένο το ακριβές του αντιγράφου από τον Γ. Γραμματέα του σωματείου και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου.
 3. Πρακτικά ετήσιας Γενικής Συνέλευσης στην οποία εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός του προηγούμενου έτους, παρουσιάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και απαλλάσσεται το Δ.Σ. από κάθε οικονομική και διοικητική ευθύνη (φωτοτυπία όλων των σελίδων της Γ.Σ. από το Βιβλίο Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων, με θεωρημένο το ακριβές του αντιγράφου από τον γραμματέα του σωματείου και σφραγισμένο με την σφραγίδα του σωματείου). Στο τέλος κάθε πρακτικό Γ.Σ. θα πρέπει να φέρει τις υπογραφές του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης (Πρόεδρο και Γραμματέα) με το όνομά τους ολογράφως. (Α.Κ. αρθρ. 93, 94, 95, 96, 97).
 4. Αριθμητική δύναμη των μελών. (υπεύθυνη δήλωση του προέδρου για τα ταμιακώς εντάξει μέλη του σωματείου) (Α.Κ. αρθρ.78, Ν.2725/1999 αρθρ. 2)
 5. Άδεια χώρου για τον οποίο γίνονται οι αγώνες και οι προπονήσεις. (Ν.2725/1999 αρθρ.56Β)
 6. Συνοπτική έκθεση της ετήσιας δραστηριότητας του συλλόγου

Κάθε φορά που γίνονται νέες εκλογές θα πρέπει να προσκομίζονται:

 1. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών και
 2. Πίνακας μελών του νέου Δ.Σ (σύμφωνα με τα παραπάνω, με ονόματα, δ/νσεις, τηλεφ. & email)

Τα βιβλία που πρέπει να τηρούνται, η θεώρηση των οποίων γίνεται από τον Αντιπεριφερειάρχη Λευκάδας πριν από την χρήση τους, σύμφωνα με το N. 2725/1999, άρθρο 6 παρ. 1,   είναι:

 1. Πρακτικών των Γενικών Συνελεύσεων (Γ.Σ)
 2. Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ)
 3. Ταμείου (εσόδων-εξόδων)
 4. Μητρώου μελών
 5. Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του συλλόγου
 6. Πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (εισερχόμενα-εξερχόμενα έγγραφα).
 7. Μπλοκ γραμματίων είσπραξης (για δωρεές), ενταλμάτων πληρωμής (για έξοδα του συλλόγου) και απόδειξης είσπραξης (για συνδρομές μελών) – αριθμημένα και σφραγισμένα με τη σφραγίδα του συλλόγου στην κάθε σελίδα (θεωρούνται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία μας)

Η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6 του ν. 2725/99 συνεπάγεται ανάκληση της ειδικής αθλητικής αναγνώρισης (ν. 2725/99, άρθρο 8, παρ. 1, εδάφιο ε.).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

 • Η αρίθμηση στο βιβλίο πρωτοκόλλου και ταμείου γίνεται μόνο στη δεξιά σελίδα (δεν χρησιμοποιείται η πρώτη και η τελευταία, που είναι μισές)
 • Η αρίθμηση στα υπόλοιπα βιβλία γίνεται σε όλες τις σελίδες
 • Σε όλα, στην τελευταία σελίδα να υπάρχει η στρογγυλή σφραγίδα του συλλόγου και υπογραφή του προέδρου και του γραμματέα (στο βιβλίο ταμείου προστίθεται και του ταμία).
 • Τα παραπάνω βιβλία θα πρέπει θεωρηθούν προτού χρησιμοποιηθούν. Εφόσον υπάρξει ανάγκη να θεωρηθούν καινούρια βιβλία, θα πρέπει οι Σύλλογοι να προσκομίσουν στο Γραφείο Αντιπερι-φερειάρχη) και τα παλιά για έλεγχο.
 • Τα μπλοκ θεωρούνται μόνο για το έτος που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν μετά από συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης που δίνεται από την Υπηρεσία μας.
 • Στα μπλοκ τα φύλλα πρέπει να αριθμούνται και θα αναγράφεται σε κάθε φύλλο πάνω αριστερά η επωνυμία του συλλόγου (σφραγίδα συλλόγου).

 

Ποινικά Θέματα:

Ορισμένες παραλείψεις ή παραβιάσεις της Σωματειακής Νομοθεσίας διώκονται και ποινικά, όπως:

 1. Αναληθείς δηλώσεις περιουσιακών στοιχείων του σωματείου από πρόσωπα που έχουν αυτή την υποχρέωση.
 2. Σύνταξη ψεύτικων πρακτικών.
 3. Άρνηση παροχής πληροφοριών στην εποπτική αρχή.
 4. Υπεξαίρεση χρημάτων του σωματείου κλπ

(Σύμφωνα με τον Ν.281/1914, άρθρα 39, 40, 41, 47)

Β.  ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΩΝ

Προκειμένου η υπηρεσία μας να χορηγήσει άδεια τέλεσης αγώνων θα χρειαστούν τα κάτωθι δικαιολογητικά σύμφωνα με τον ν.2725/1999 άρθρο 56δ και 56ε  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

 1. Ειδική αθλητική αναγνώριση σε ισχύ.
 2. Βεβαίωση ότι το σωματείο λειτουργεί νόμιμα σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρεί η υπηρεσία μας στο φάκελο του.
 3. Άδεια λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων (άρθρ.56Β του ν.2725/99).
 4. Απόφαση διεξαγωγής Αγώνων (αποφάσεις έγκρισης της Ομοσπονδίας ή διοργανώτριας αρχής).
 5. Έγκριση του ιδιοκτήτη της εγκατάστασης για την παραχώρηση της χρήσης.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (επισυνάπτεται στην αίτηση).

Τα παραπάνω δικαιολογητικά παρακαλείστε να τα προσκομίζετε στην υπηρεσία μας εγκαίρως προκειμένου να σας χορηγηθεί η άδεια διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης  και να μπορεί να κοινοποιηθεί στην οικεία  αστυνομική  ή λιμενική  αρχή πέντε ημέρες πριν από την διεξαγωγή της αθλητικής συνάντησης, σύμφωνα με το άρθρο 20 της με αρ.πρωτ.Οικ. 408113/21902/2725/603/4-10-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄3568/2017) .

 

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κάθε Αθλητικό Σωματείο θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, σε ετήσια βάση, οικονομικό απολογισμό (άρθρο 51 του Ν. 2725/1999). Το οικονομικό έτος, σύμφωνα με το Νόμο 2725/99 αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου. Το γεγονός ότι κάποια σωματεία για δική τους εσωτερική χρήση, έχουν άλλη διάρκεια οικονομικού έτους (π.χ από 1-7-2017 έως 31-6-2018 ) αυτό δεν αφορά την υπηρεσία μας.

Με την έναρξη κάθε νέας χρονιάς, από τις πρώτες υποχρεώσεις του Σωματείου είναι η σύνταξη, η έγκριση από το Δ.Σ  και την εξελεγκτική επιτροπή και η κατάθεση στην υπηρεσία μας, μέχρι την 31η Ιανουαρίου, του οικονομικού απολογισμού. Από την 1η Φεβρουαρίου όλες οι συναλλαγές με την υπηρεσία μας θα πραγματοποιούνται μόνο με την ταυτόχρονη κατάθεση και του οικ. απολογισμού.

Οι υπογραφές που προβλέπονται στο έντυπο και ο αριθμός Πρακτικού έγκρισης του Δ. Σ είναι απαραίτητες.

Στο σκέλος των εξόδων μπορείτε να καταγράφετε τα ποσά κατά είδος δαπάνης π. χ. λειτουργικά έξοδα (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π), οδοιπορικά αθλητών, προμήθεια αθλητικού  υλικού, μετακινήσεις κ.λ.π.

Σε περίπτωση που οι στήλες των εσόδων – εξόδων δεν επαρκούν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και δεύτερο έντυπο. (είναι αυτονόητο ότι θα υπάρχουν οι προβλεπόμενες υπογραφές και στα δύο έντυπα).

ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ, ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΚΑΤΑΘΕΤΕΙ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ.

 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική διευκρίνιση.

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΣΠΥΡΟΣ ΖΑΜΠΕΛΗΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *