Βασιλική: Λες και ήταν χθες!

Βασιλική: Λες και ήταν χθες!

Βασιλική (ΧΘΕΣ) 18-9-2020

Βασιλική: Λες και ήταν χθες!

Οι δυο πάνω φωτογραφίες δείχνουν τις χθεσινές (18-9-2020) πλημμύρες στην Βασιλική Λευκάδας!

***

Όμως όπως δείχνουν οι δυο κάτω φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πριν από δυο χρόνια, (στις 17-11-2018 για την ακρίβεια), δεν ήταν χθες η πρώτη φορά που η κωμόπολη κι οι κάτοικοί της βίωναν το πρόβλημα. Γιατί τις ίδιες ακριβώς καταστάσεις και προβλήματα έζησαν οι κάτοικοι και τότε. Και ως είθισται, εισέπραξαν (τότε) οι άνθρωποι τις συνήθεις υποσχέσεις για έργα που θα αποκατατήσουν τις αδυναμίες ώστε να μην ξαναζήζουν το πρόβλημα…

Βασιλική: Λες και ήταν χθες!

Βασιλική (ΠΡΙΝ 2 ΧΡΌΝΙΑ) 17-11-2018 Α

Βασιλική: Λες και ήταν χθες!

Βασιλική (ΠΡΙΝ 2 ΧΡΟΝΙΑ) 17-11-2018 Β

***

Για να δούμε λοιπόν τι μεσολάβησε και γιατί είχαμε χθες τα ίδια κι απαράλλαχτα φαινόμενα, σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα:

***

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019 ψηφίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης με σκοπό να γίνουν έργα προϋπολογισμού 200 χιλ. Ευρώ που θα λύσουν σε μόνιμη βάση το πρόβλημα των πλημμυρών.

Δείτε το σχετικό Απόσπασμα του πρακτικού εκείνης της συνεδρίασης:

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της αρ.  4ης/19 Συνεδρίασης

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡ.ΑΠΟΦ. 73/2019

            Στη Λευκάδα σήμερα στις 25 του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3313/21-2-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

                  Παραβρέθηκαν…                                                           Απουσίαζαν…

…Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24)  μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Συζητήθηκαν δύο (2) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.

Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της Η.Δ.

Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ.

Οι Δ.Σ. Κούρτης Φίλιππος και Ζουριδάκης Ευτύχιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 10ου θέματος της Η.Δ., επέστρεψε πριν την συζήτηση του 12ου και αποχώρησε πριν την συζήτηση του 16ου θέματος της Η.Δ.

Ο Δ.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 17ου θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 2ο της Ημερήσιας Διάταξης της αρ. 4ης/2019  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:

Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

                                     Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος Φίλιππας, εισηγούμενος το θέμα είπε τα εξής:

 • Ισχύουσες διατάξεις: Το Ν. 4412/08-08-2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

«Το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αφορά εργασίες κατασκευής κιβωτοειδούς οχετού στην Δ.Ε. Απολλωνίων εντός σχεδίου πόλης Βασιλικής  Δήμου Λευκάδας.

Στις 16 Νοεμβρίου έτους 2017 και στις 25 Μαΐου έτος τους 2018 έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν την περιοχή της πόλης Βασιλικής στα νοτιοανατολικά της νήσου ΛΕΥΚΑΔΑΣ.  Αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων ήταν και τις δυο φορές να πλημμυρίσει το ανατολικό τμήμα της πόλης φθάνοντας η στάθμη των όμβριων υδάτων πλέον των σαράντα εκατοστών πάνω από τη στάθμη των οδών της πόλεως .

Τα ισόγεια των κτηρίων με χρήση κατοικίας , καταστήματος και ξενοδοχείου πλημμύρισαν . Η καταστροφή που συντελέστηκε σε υλικοτεχνική υποδομή ήταν μεγάλη και ο κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή κατοίκων και τουριστών ορατός.
Γεωμορφολογία: η πόλη της Βασιλικής αναπτύσσεται στο νότιο άκρο του ομώνυμου κάμπου . Γύρωθε ο κάμπος περιβάλλεται από έντονες πτυχώσεις (βουνά) του φυσικού εδάφους . Νοτιως της πόλεως αναπτύσσεται ο κόλπος της Βασιλικής όπου εκεί απορρέουν τα όμβρια ύδατα και οι επιφανειακές απορροές του Νοτίου τμήματος της Νήσου ΛΕΥΚΑΔΑΣ.
Το δίκτυο απορροής της πόλεως Βασιλικής έχει παροχετευτική ικανότητα για τα κανονικά επίπεδα βροχοπτώσεων , νοούμενα κανονικά επίπεδα αυτά που σημειώνονται κατ´ έτος στην περιοχή.
Κατά τις ως άνω ημερομηνίες εντελώς τοπικά και έξω από τα κανονικά επίπεδα βροχοπτώσεων η παροχή αιχμής ήταν αδύνατο να απορρεύσει από τα υπάρχοντα δίκτυα όμβριων . Με δεδομένο ότι :

α) όλη η περιοχή του κάμπου λόγω γεωμορφολογίας απορρέει μέσα από την πόλη

β) τα τοπικού χαρακτήρα έντονες βροχοπτώσεις

γ) την συχνή πλέον εμφάνιση έντονων βροχοπτώσεων

καθιστούν αναγκαία την κατασκευή συμπληρωματικών η επέκταση υπαρχόντων ΥΠΟΔΟΜΩΝ απαγωγής όμβριων υδάτων .
Το δίκτυο όμβριων υδάτων της πόλης λόγω της γεωμορφολογίας της περιοχής και των υψηλών τιμών βροχόπτωσης τοπικά δεν επαρκεί για την παροχέτευση της αιχμής των υδάτων και κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη δραστικών λύσεων αντιμετώπισης των πλημμυρικών φαινομένων .

Ο κιβωτοειδής οχετός θα κατασκευαστεί  σε προβλεπόμενο από το σχέδιο πόλης δρόμο ανάμεσα στα ΟΤ 26 και 27 προς το σχολείο(Γυμνάσιο-Λύκειο) προκειμένου να επιλυθεί το μεγάλο ζήτημα της ομαλής απορροής των όμβριων υδάτων.

Η περιοχή αυτή είναι χαμηλότερα υψομετρικά από τους περιμετρικούς δρόμου με αποτέλεσμα να εγκλωβίζονται τα όμβρια ύδατα και να μη απορρέουν στην θάλασσα και να πλημμυρίζει.

Θα κατασκευαστεί οχετός σε μήκος 136 μέτρων διατομής  2,00 μέτρα πλάτος και 1,10 ύψος οπλισμένος κατάλληλα για κυκλοφορία οχημάτων.

Επίσης θα κατασκευαστούν δύο σωληνωτά με τσιμεντοσωλήνες  Φ100 και Φ80. Το πρώτο έχει μήκος 72 μέτρα και θα κατασκευαστεί ανάμεσα από τα ΟΤ. 28 -29 και το δεύτερο έχει μήκος 108 μέτρα και θα κατασκευαστεί ανάμεσα από τα ΟΤ 51-32.

Τέλος θα αποκατασταθούν οι δρόμοι με ασφαλτοσκυρόδεμα.

Στον προϋπολογισμό του έργου έχουν συμπεριληφθεί απολογιστικές δαπάνες για την κάλυψη τυχόν δαπανών από την επίβλεψη της αρχαιολογικής υπηρεσίας.

Το συνολικό κόστος του έργων βάσει προϋπολογισμού θα ανέλθει στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Για το έργο έχει ήδη εγκριθεί χρηματοδότηση ποσού 200.000,00€ από το ΥΠΕΣ.

Εισηγούμαι την έγκριση  της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης σύμφωνα με τις εργασίες όπως αυτές περιγράφονται στην τεχνική έκθεση  και τον προϋπολογισμό ποσού 200.000,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α.

Τρόπος εκτέλεσης του έργου με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.»                                                                                 

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, ομόφωνα με είκοσι τέσσερις (24) ψήφους, αποφασίζει:

Εγκρίνει την μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμού 200.000,00 € με ΦΠΑ.

Καθορίζει τρόπο εκτέλεσης του έργου, με ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων.                                                                               

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 73/2019.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Τα παρόντα μέλη

               ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

***

Δυο μήνες αργότερα μπήκαμε σε προεκλογική περίοδο και το ζήτημα παραμερίστηκε από τον προεκλογικό πυρετό! Στην συνέχεια η παράταξη Δρακονταειδή έχασε τις εκλογές, οπότε μέχρι τον Σεπτέμβρη που παρέδωσε, μόνο μελέτες και έργα δεν είχε στο μυαλό της. Οπότε μοιραία το μπαλάκι πήγε στην επόμενη, την νέα δημοτική Αρχή, η οποία όμως, μέχρι να συνειδητοποιήσει τα νέα υψηλά της καθήκοντα και να ασχοληθεί, πέρασε ακόμα ένας χρόνος!

Και ασχολήθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες, με την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού που έκανε θετική εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή.

Δείτε την:

ΘΕΜΑ 9

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                Λευκάδα :  09-09-2020

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                            

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ     

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Π Ρ Ο Σ

 

Την οικονομική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού   της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», και με  Α/Α συστήματος 91749   με προϋπολογισμού 200.000,00  με ΦΠΑ για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη.

 

Έχοντας  υπόψη:

 1. Το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 14/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»,

 

 1. Το υπ’ αριθ. εσωτερικό πρωτόκολλο 2524/13-12-2019 τεκμηριωμένο αίτημα του Δημάρχου με ΑΔΑΜ:19REQ006027472 με  για διενέργεια Δημοπρασίας  για ανάθεση του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,

 

 1. Την αριθ. 8133/03-06-2020 απόφαση Δημάρχου ανάληψης υποχρέωσης με ΑΔΑ:Ω8ΦΘΒΩΛΙ-ΨΞΥ που καταχωρήθηκε με α/α  Α/609στο Μητρώο Δεσμεύσεων .

 

 1. Την εγκεκριμένη Μελέτη του παραπάνω έργου

 

 1. Την αριθ. 73/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό  του Δήμου και συγκεκριμένα στον ΚΑ: 64-7323.017 με το ποσό  των 200.000,00 € με ΦΠΑ από πιστώσεις ΠΔΕ   συγκεκριμένα  ΣΑΕ 055  στην οποία είναι ενταγμένο το έργο σε βάρος των πιστώσεων του έργου  2003ΣΕ005500005 επιχορήγηση των ΟΤΑ ” Πρόγραμμα  Πρόληψης και Αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται  από θεομηνίες στους ΟΤΑ” α ΄και  β΄ βαθμού της χώρας” .

 

 1. Την αριθμ 259/2020 απόφαση Ο.Ε με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης και καθορίσθηκε ημερομηνία δημοπράτηση του έργου

 

 1. Την νομιμότητα των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των οικονομικών φορέων,

 

 1. Το από 02-09-2020 πρακτικό της επιτροπής ηλεκτρονικού διαγωνισμού έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» και με  Α/Α συστήματος 91749 για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την  επωνυμία «Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε»  με ποσοστό έκπτωσης 48,54%,  το οποίο επισυνάπτουμε και έχει ως εξής :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ &  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διακήρυξη αριθμ. 12571/28-07-2020

ΜΕ Α/Α ΑΡΙΘΜΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ:91749

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΣ  ΛΕΥΚΑΔΟΣ

 

Πρακτικό

Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

(ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών)

 

 

Στη Λευκάδα σήμερα, Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., συνεδρίασε η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών η οποία συστάθηκε με την 297/2020 (ΑΔΑ: Ω6ΝΕΩΛΙ-3Η4) απόφαση Ο.Ε. του Δήμου Λευκάδος, προκειμένου να ολοκληρώσει τον έλεγχο των φακέλων «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» των συμμετεχόντων στον ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» , με προϋπολογισμού 200.000,00€ σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ. 12571/28-07-2020 διακήρυξης  και ακολούθως να προβεί στον έλεγχο και στην αξιολόγηση αυτών.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

 1. Θέκλη Βλάχου,             υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος, Πρόεδρος
 2. Γεωργία Γράψα,          υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος
 3. Ελευθέριος Σίδερης    υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας, τακτικό μέλος

 

Kαταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν, σύμφωνα με τη διακήρυξη, η 27-08-2020 και ώρα: 15:00 ενώ η ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης η 02-09-2020 και ώρα 11:00π.μ..

Η Επιτροπή  έλαβε υπόψη: την αριθ. 12571/28-07-2020 (ΑΔΑΜ:20PROC007137456) διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α συστήματος 91749

Για την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Επιτροπή την 02-09-2020 συνδέθηκε στο σύστημα με τα διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και διαπίστωσε ότι για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με Α/Α συστήματος  91749  είχαν υποβληθεί οι παρακάτω σφραγισμένες προσφορές:

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

α/αΕπωνυμία ΠροσφέρονταΗμ/νία και ώρα υποβολής προσφοράς
1ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.18-08-2020 14:10:27
2ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΕ19-08-2020 11:18:14
3ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ20-08-2020 14:46:51
4ΕΤΕΚ ΕΕ26-08-2020  11:09:16
5ΓΟΥΡΖΗΣ ΖΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ26-08-2020  13:47:26
6ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δ. τ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ27-08-2020  09:15:26
7Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΤΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ27-08-2020  10:54:13
8ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ27-08-2020  12:39:17
9Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε27-08-2020  12:48:01
10ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS27-08-2020  13:58:57

 

Στην Επιτροπή οι συμμετέχοντες δεν  προσκόμισαν φυσικό φάκελο δικαιολογητικών.

Η αναθέτουσα αρχή, μέσω του χειριστή του διαγωνισμού, είχε ήδη κοινοποιήσει στους προσφέροντες τον σχετικό κατάλογο συμμετεχόντων.

Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής που διαθέτουν τους απαραίτητους κωδικούς για την αποσφράγιση των προσφορών καταχώρησαν διαδοχικά σε ειδική φόρμα του συστήματος τα διαπιστευτήριά τους (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), προκειμένου να αποσφραγιστούν οι προσφορές. Αμέσως μετά αποσφραγίστηκαν οι προσφορές και συγκεκριμένα οι υποφάκελοι «Δικαιολογητικά συμμετοχής» και “Οικονομικές Προσφορές” των προσφερόντων. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής δηλώνει στο ΕΣΗΔΗΣ μέσω της σχετικής επιλογής την “Ολοκλήρωση αποσφράγισης φακέλου: Δικαιολογητικά/Τεχνική/ Οικονομική”.

Στη συνέχεια παράγεται από το σύστημα ο πίνακας συμμετεχόντων κατά σειρά μειοδοσίας και κοινοποιείται στους προσφέροντες από τον Πρόεδρο της Επιτροπής:

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ

Α/ΑΑ/Α προσφοράςΕπωνυμία ΠροσφέρονταΠοσοστό έκπτωσης
1163428Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε48,54%
2163661ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ45,72%
3162208ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δ. τ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ43,20%
4163423ΕΤΕΚ ΕΕ37,00%
5163394ΓΟΥΡΖΗΣ ΖΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ35,19%
6161405Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΤΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ28,19%
7163690ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”26,20%
8162972ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ22,19%
9161629ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.22,00%
10161521ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΕ1,00%

 

Ακολούθως τα μέλη της Επιτροπής καταχώρησαν τα στοιχεία των συμμετεχόντων και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο συνημμένο πίνακα «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ», ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος πρακτικού.

Στη συνέχεια προχώρησαν στον έλεγχο των φακέλων (ηλεκτρονικών και φυσικών) των δικαιολογητικών και των οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων, ξεκινώντας από τον πρώτο μειοδότη και ακολουθώντας τη σειρά μειοδοσίας.

Η Επιτροπή εξετάζει επίσης τα αποτελέσματα του ελέγχου γνησιότητας των υποβληθεισών εγγυητικών επιστολών, από τα οποία προκύπτουν ότι όλες οι εγγυητικές επιστολές των συμμετεχόντων είναι γνήσιες πλην της «ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΕ» η οποία δεν υπέβαλε εγγυητική επιστολή.

Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των εκτυπώσεων «Έλεγχος Ομαλότητας» προσφορών, που παράγονται από το ΕΣΗΔΗΣ και επισυνάπτονται στο παρόν πρακτικό.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή διαπιστώνει τα ακόλουθα:

 

 1. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία. Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ.

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε                                                                                                                                                             Γίνεται Δεκτή

 1. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ:                 Γίνεται Δεκτή
 2. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία: ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με  δ. τ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ                                                                                                       Γίνεται Δεκτή

 1. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία: ΕΤΕΚ ΕΕ                                                                                                Γίνεται Δεκτή
 2. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΓΟΥΡΖΗΣ ΖΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ                                   Γίνεται Δεκτή
 3. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΤΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ            Γίνεται Δεκτή
 4. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε.

“MSKAT CIVIL WORKS”                                                                                                                                                                                                                                       Γίνεται Δεκτή

 1. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ                                                                                                                                 Γίνεται Δεκτή
 2.    Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.                                                                                                                                                        Γίνεται Δεκτή
 3. Η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία : ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΙΚΕ                                                      Δεν Γίνεται Δεκτή

 

διότι δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή συμμετοχής σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016

Οι οικονομικές προσφορές που γίνονται δεκτές καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα κατά σειρά μειοδοσίας:

 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ  ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ

Α/ΑΑ/Α προσφοράςΣΥΜΜΕΤΕΧΩΝΠοσοστό έκπτωσης
1163428 Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε48,54%
2163661ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ45,72%
3162208ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δ. τ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕ43,20%
4163423ΕΤΕΚ ΕΕ37,00%
5163394ΓΟΥΡΖΗΣ ΖΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ35,19%
6161405Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΤΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ28,19%
7163690ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKS”26,20%
8162972ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ22,19%
9161629ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.22,00%

 

Η Επιτροπή ομόφωνα αποφαίνεται ότι προσωρινός μειοδότης είναι η εργοληπτική επιχείρηση  με την επωνυμία «Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε»  με ποσοστό έκπτωσης 48,54%.

 

Σε διαπίστωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό το οποίο αναγνώσθηκε και υπογράφεται την 02-09-2020  ως παρακάτω, διαβιβάζεται δε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής στην Προϊσταμένη Αρχή.

 

                 02-09-2020

Η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών

 

1. Θέκλη Βλάχου

 

 

 

2. Γεωργία Γράψα

 

 

 

3. Ελευθέριος Σίδερης

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Α/ΑΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣΦΥΣΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ
Τ.Ε.Υ.Δ.ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟΧΙ
1ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ  Α.Ε.ΝΑΙe-82769ΝΑΙΟΧΙ
2ΛΑΖΑΡ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΩΟΛΗΣ ΜΙΚΕΝΑΙe-ΝΑΙΟΧΙ
3ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΩΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕΝΑΙe-83371ΝΑΙΟΧΙ
4ΕΤΕΚ ΕΕΝΑΙe-84252ΝΑΙΟΧΙ
5ΓΟΥΡΖΗΣ ΖΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΝΑΙe-84202ΝΑΙΟΧΙ
6ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  δ. τ. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΤΕΝΑΙe-84460ΝΑΙΟΧΙ
7Π. ΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΤΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΝΑΙe-84179ΝΑΙΟΧΙ
8ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΝΑΙe-84129ΝΑΙΟΧΙ
9Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.ΕΝΑΙe-84313ΝΑΙΟΧΙ
10ΜΑΡΔΑΣ Β – ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ Ν – ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ Η Ο.Ε. “MSKAT CIVIL WORKSΝΑΙe-84284ΝΑΙΟΧΙ

 

 

 

Σύμφωνα με το βιβλίο VI  άρθρο 360 του Ν. 4412/2016 κάθε ενδιαφερόμενος που έχει συμφέρον έχει δικαίωμα να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή της παράλειψης της αναθέτουσας αρχής για έργα με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των 60.000 χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ και ανεξάρτητα από τη φύση τους. Ύστερα από τα παραπάνω

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ :

Την έγκριση του, από 02-09-2020 υπογεγραμμένο, πρακτικού της επιτροπής  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του  έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»,» προϋπολογισμού 200.000,00 με ΦΠΑ και με  Α/Α συστήματος 91749 για την ανάδειξη  προσωρινού   μειοδότη, με το οποίο αποφαίνεται ότι είναι η εργοληπτική επιχείρηση με την  επωνυμία «Μ & Χ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  με δ.τ. ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ Ο.Ε»  με ποσοστό έκπτωσης 48,54%.

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ                                                                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΑΡΕΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ                                                                    ΣΠΥΡΙΔΩΝ    ΛΥΓΔΑΣ

****

Μετά από όλα αυτά, πότε θα δούμε λευκό καπνό για να ξεκινήσουν τα έργα και κυρίως πότε θα τα δούμε να τελειώνουν και (κυρίως) ν΄ αποδίδουν, ένας Θεός το ξέρει.  Μέχρι τότε, ας κάνουμε καμιά προσευχή να μην παρα-ξανα-βρέξει στην Βασιλική…

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.