Μάρκος Νικητάκης: (άρθρο) “Για τον προϋπολογισμό του Δήμου”

Νικητάκης

Για τον Προϋπολογισμό του Δήμου

Οι πολιτικές των τελευταίων χρόνων, οδηγούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, μέσα από την ραγδαία απαξίωσή της, σε ουσιαστική κατάργηση. Με την αποδιοργάνωση των δημοτικών υπηρεσιών, λόγω απολύσεων, κινητικότητας, διαθεσιμότητας των εργαζομένων στους ΟΤΑ, την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης κατά 65% περίπου σε σχέση με το 2010, το Παρατηρητήριο Οικονομικής αυτοτέλειας, οι δήμοι απειλούνται με ολική οικονομική κατάρρευση.
Ο ρόλος του Παρατηρητηρίου είναι δεσμευτικός, αποτελεί «στενό κορσέ» για τους Ο.Τ.Α. και χρήσιμο εργαλείο για τα ιδιωτικά συμφέροντα!
« … Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ο.Τ.Α. εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του Ν. 4111/2013 και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα μέτρα, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω Πρόγραμμα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρμογής, κατά περίπτωση μέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεμβάσεων:
α) άμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση του προγράμματος εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας
για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%,
ζ) περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες». (άρθρο 1 της με αρ. 7261/22.02.2013 ΚΥΑ)

Είναι φανερό ότι με το Παρατηρητήριο καταργείται ουσιαστικά η Αυτοδιοίκηση και μετατρέπεται σε εισπρακτικό μηχανισμό! Έτσι προωθείται η εγκαθίδρυση ελαστικών σχέσεων εργασίας με μαζικές απολύσεις συμβασιούχων, βίαιες μετατάξεις, εργασιακή εφεδρεία και ταυτόχρονα απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού. Έτσι ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Δήμων ανοίγει διάπλατα και οι ανταποδοτικές υπηρεσίες, όπως και οι κοινωνικές δομές, μπαίνουν στο στόχαστρο ιδιωτικών συμφερόντων, με την … ευλογία της κυβέρνησης!

Ο Προϋπολογισμός
Ο προϋπολογισμός του Δήμου αποτελεί εργαλείο πολιτικής βούλησης της Δημοτικής αρχής προκειμένου να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, σύμφωνα με τις προεκλογικές δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των πολιτών.
Με οδηγό τον προϋπολογισμό κινείται η Δημοτική μηχανή για μια ολόκληρη χρονιά.
Σε αυτόν αποτυπώνονται οι κατευθύνσεις της Διοίκησης του δήμου, δίνοντας το στίγμα και την πορεία που θέλει να ακολουθήσει.
Είναι προφανές ότι φέτος αυτό είναι ανέφικτο γιατί με τον νόμο 4172/2013 (άρθρο 77) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου οφείλει μέχρι 5 Σεπτεμβρίου να έχει λάβει απόφαση επί του σχεδίου προϋπολογισμού του επομένου έτους, το οποίο έχει λάβει από την Εκτελεστική Επιτροπή. Στη συνέχεια οφείλει να ενσωματώσει το σχέδιο προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ ( άρθρο 4 ν. 4113/2013) να παράσχει τη γνώμη του επ΄ αυτού με βάση τα κριτήρια που έχει ορίσει το ΥΠΕΣ.
Μετά τις όποιες παρατηρήσεις ή τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η Οικονομική Επιτροπή με νεότερη απόφασή της διαβιβάζει τον προϋπολογισμό στο Δημοτικό Συμβούλιο για ψήφιση.
Δεδομένου ότι οι νέες Δημοτικές Αρχές εγκαταστάθηκαν από 1 Σεπτεμβρίου, προκύπτει από τα παραπάνω ότι, τον προϋπολογισμό της σημερινής Δημοτικής Αρχής έχει ετοιμάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή!
Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο επί της ουσίας τυπικά θα εγκρίνει τον προϋπολογισμό, αφού έχει μεσολαβήσει η καθοριστική γνώμη του Οικονομικού Παρατηρητηρίου του Υπουργείου Εσωτερικών με βάση το σχέδιο προϋπολογισμού.
Εφόσον το προσχέδιο, όπως έχει υποβληθεί εγκριθεί, από το Παρατηρητήριο, ουσιαστικά θεωρείται εγκεκριμένος και δεσμευτικός προϋπολογισμός.
Συμπεριλαμβάνει τις πιστώσεις για το ύψος των δημοτικών τελών και δικαιωμάτων, τις πιστώσεις για τα έργα του Τεχνικού Προγράμματος, στο οποίο εξέφρασαν γνώμη οι προηγούμενες διοικήσεις των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και η προηγούμενη Επιτροπή Διαβούλευσης!
Θεωρούμε ότι δεν είναι δεοντολογικά και θεσμικά σωστό οι απελθούσες αρχές να δεσμεύουν τις σημερινές Δημοτικές Αρχές.
Δεν είναι δυνατόν η σημερινή διοίκηση του Δήμου να μην μπορεί να χαράξει από την αρχή της θητείας της τη στρατηγική της!
Με αυτά οι δημοτικές αρχές γίνονται υπηρεσιακές διοικήσεις και δεν υπάρχει σεβασμός στη λαϊκή βούληση και στο θεσμό της Αυτοδιοίκησης!
Η δυνατότητα αναμόρφωσης του σχεδίου του προϋπολογισμού που επικαλείται με εγκύκλιό του το ΥΠΕΣ (24823/19-6-2014) δεν «χρυσώνει το χάπι» γιατί δεν έχει πολιτική παρά μόνον λογιστική αξία!
Τονίζουμε πως τα παραπάνω είναι ενημερωτικά και μόνο και δεν θέλουμε να αποτελέσουν άλλοθι.
Την περίοδο του καλοκαιριού επισκεφτήκαμε όλες σχεδόν τις Τοπικές Κοινότητες, συζητήσαμε με τους κατοίκους τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και προσπαθήσαμε, τον Αύγουστο που ετοιμαζόταν το προσχέδιο του προϋπολογισμού, να συμμετάσχουμε κατά το δυνατόν και να εντάξουμε σε αυτό κάποιες παρεμβάσεις από το δικό μας πρόγραμμα.
Στη δίμηνη θητεία μας, ως νέα Δημοτική Αρχή, και στα πλαίσια της προεκλογικής δέσμευσής μας για συμμετοχικό προϋπολογισμό:
1. Παραβρεθήκαμε, δήμαρχος και αντιδήμαρχοι, σε 10 περίπου λαϊκές συνελεύσεις Τοπικών Κοινοτήτων ή σε ειδικές συγκεντρώσεις που προκαλέσαμε, προκειμένου να ακούσουμε τα προβλήματα των δημοτών και να αναπτύξουμε τις απόψεις μας.
2. Ζητήσαμε από τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων εγγράφως τις απόψεις των συμβουλίων τους.
3. Για την κατανομή της ΣΑΤΑ του 2015 συζητήσαμε, μέσω των αντιδημάρχων και των Δημοτικών Συμβούλων κάθε Δ.Ε ή απ’ ευθείας, με όλους σχεδόν τους προέδρους ή εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, προκειμένου να έχουμε τις απόψεις τους για έργα στην περιοχή τους. Η κατανομή έγινε με δίκαιο τρόπο ανά Δ.Ε και ανά Κοινότητα. Σε αυτήν εντάχθηκε και ένας σημαντικός αριθμός μελετών, για έργα που θέλουμε να ξεκινήσουν την τρέχουσα πενταετία, με κατεύθυνση ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης που προτάσσουμε.
4. Σχεδιάζουμε, στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος, να δώσουμε την κατεύθυνση του Δήμου την επόμενη πενταετία και να κάνουμε συμμέτοχους σε αυτό πολίτες και φορείς.
Ως Δήμος θα διεκδικήσουμε με κάθε τρόπο τους θεσμοθετημένους πόρους που παράνομα έχουν κοπεί από την Τ. Α και θα πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις την Κ.Ε.Δ.Ε , η οποία οφείλει και πρέπει να πρωτοστατήσει σε αυτό. Παράλληλα θα επιδιώξουμε με κάθε τρόπο, και ήδη το πραγματοποιούμε, να εισπράξουμε τα οφειλόμενα, από μεγαλοοφειλέτες κυρίως, και εισάγουμε το κοινωνικό τιμολόγιο στην ύδρευση, βοηθώντας μια σημαντική μερίδα συμπολιτών μας.
Σε κάθε περίπτωση, όποιες και να είναι οι δυσκολίες από την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε, δεν θα περιορίσουμε το όραμά μας. Θα το απλώσουμε και θα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, με τη βοήθεια και τη συμμετοχή των πολιτών, να το κάνουμε πράξη! Είμαστε αποφασισμένοι και … αμετανόητοι!
18/11/2014

Μάρκος Νικητάκης
Αντιδήμαρχος

2 σχόλια

  1. ΓΗΤΑΥΡΟΣ

    Εμείς, Κε Νικητάκη, είμαστε … μετανοιωμένοι που ψηφίσαμε ανίκανους, που θα μας φλομώσουν στην επαναστατικολογία, κατά το λάδι πολύ και τηγανήτα τίποτα….

  2. Το κακό με σας κ. Νικητάκη είναι πως μας ξεγελάσατε με τις φούσκες σας και θα σας φάμε στη μάπα για 5 χρόνια. Όμως καλά να πάθουμε, ας προσέχανε…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *