Εκδήλωση ενδιαφέροντος για περισυλλογή οχημάτων

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για περισυλλογή οχημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΡΑΤΙΑ                                                                                   Λευκάδα 12-6-2018

ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα:

 

Πληροφορίες:

Ταχ. Δ/νση:

Ταχ. Κώδικας:

Τηλέφωνα:

Fax:

email:

Εσόδων – Περιουσίας – Ταμείου

Πολίτης Άγγελος

Αντ.Τζεβελέκη-Διοικητήριο

31 100-Λευκάδα

26453 60563 – 61016

26453 60510

info@lefkada.gov.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 

 

Μετά την αρχική δημοπρασία της 26.02.2018 και την επαναληπτική της 17.04.2018 με σκοπό  «την  εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του Δήμου Λευκάδας  με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ.116/2004»  και λόγω του ότι δεν προσήλθαν ενδιαφερόμενοι « η εκμίσθωση θα γίνει απ’ ευθείας  με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου» όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 των όρων διακήρυξης της αρχικής δημοπρασίας ( Αριθ. πρωτ. 1908/01.02.2018) .

 

Καλούμε όσους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να καταθέσουν στον Δήμο Λευκάδας οικονομική  προσφορά σε σφραγισμένο φάκελο η οποία θα αναγράφει το χρηματικό ποσό για κάθε εγκαταλελειμμένο όχημα που θα αποσύρεται.

Στο φάκελο θα υπάρχουν επίσης :

 

  • Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της ΕΔΟΕ και Πιστοποίησης ISO 9001 και 14001.
  • Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης εν ισχύ κατά την ημέρα του διαγωνισμού και να προκύπτει ότι θα είναι εν ισχύ και έως 31-12-2018.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του συμμετέχοντος με την οποία θα δηλώνεται ότι :

– κατέχει (ως κύριος, μισθωτής ή νομέας με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο) γερανοφόρο όχημα .

– δεν έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση σε βάρος του, ούτε έχει κηρυχτεί σε πτώχευση ή  βρίσκεται σε πτωχευτικό συμβιβασμό

– δεν βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή / και εκκαθάρισης.

– δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση

  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας είτε πρόκειται για φυσικό πρόσωπο είτε για εκπρόσωπο νομικού προσώπου.

    .  Προκειμένου περί εταιριών, επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, από το οποίο να προκύπτει ότι η διάρκεια της εταιρίας υπερβαίνει την 31-12-2018 και καταστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπό της. Προκειμένου περί ανωνύμων εταιριών, επί πλέον καταστατικό και πρακτικό ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου

 

      . Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων γερανών που θα χρησιμοποιεί ο αντισυμβαλλόμενος για την περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της σύμβασης, θα προσκομισθούν υποχρεωτικά τα ανανεωμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια).

 

Όλα ανεξαρτήτως τα έγγραφα που θα κατατεθούν οφείλουν να είναι σε ισχύ , είτε πρωτότυπα είτε επικυρωμένα φωτοαντίγραφα , ή απλά φωτοαντίγραφα όπου αυτό προβλέπεται ,  μέχρι  29 Ιουνίου  2018 .

 

Μετά το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών από την  αρμόδια επιτροπή  το σχετικό πρακτικό θα διαβιβαστεί στο Δ.Σ. Λευκάδας για την λήψη σχετική απόφασης.

 

Η κατάθεση θα γίνεται στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Λευκάδας και  πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας  (Πολίτης Άγγελος  τηλεφ.  2645360563) .

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ  ΜΑΡΚΟΣ

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *