Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας την Παρασκευή 31-1-2014

Δ.Σ. ΤΗΣ 30-9-13

Την Παρασκευή 31-1-2014 και ώρα 14:00 στην αίθουσα του Π.Κ. του Δήμου Λευκάδας θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκποίησης ακινήτου στη θέση «Καρυές» Τ.Κ. Μαραντοχωρίου εκτάσεως περίπου δύο στρεμμάτων. (σχετ. η αριθμ. 3/2013 απόφαση Τ.Κ. Μαραντοχωρίου). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Ανέλκυσης Ναυαγίων. (σχετ. το αριθμ. 122/13-1-2014 έγγραφο Λιμενικής Αρχής Λευκάδας). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Χορήγησης Αδειών Θαλάσσιων Μέσων Αναψυχής. (σχετ. το αριθμ. 123/13-1-2014 έγγραφο Λιμενικής Αρχής Λευκάδας). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού εκπροσώπου του Δήμου προκειμένου να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων έτους 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μεταφοράς υπολοίπων ΄έργων προηγούμενων ετών στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ή μη αναπροσαρμογής μισθώματος βάσης κινητής τηλεφωνίας COSMOTE. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με χορήγηση άδειας τομής Δημοτικής οδού για την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό. Εισηγητής: Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων νήσων Ιθάκης, Καλάμου, προϋπολογισμού 160.000,00 ευρώ. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος ανακύκλωσης-επεξεργασίας απορριμμάτων» νήσων Ιθάκης, Καλάμου, Καστού, Παξών, προϋπολογισμού 190.000,00 ευρώ. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 10: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένων δεξαμενών νερού», νήσων Ιθάκης, Καστού, Καλάμου, προϋπολογισμού 250.000,00 ευρώ. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Ηλεκτροφωτισμός δημοσίων δικτύων με συστήματα Α.Π.Ε.», νήσων Ιθάκης, Καλάμου, Μεγανησίου, Παξών. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Βελτίωση προσπελασιμότητας και ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου αρχαιολογικού χώρου Αγίου Αθανασίου Εξαγωγής», νήσου Ιθάκης, προϋπολογισμού 100.000,00 ευρώ. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Δημιουργία και ανάδειξη μονοπατιών Καλάμου και Καστού», προϋπολογισμού 255.000,00 ευρώ. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ορισμό υπεύθυνου πράξης για το έργο «Αποκατάσταση κρηπιδώματος εσωτερικού λιμανιού Καλάμου και Καστού», προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Αρέθας Σπυρίδων, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με διόρθωση Πράξεων Επιβολής Εισφοράς σε χρήμα της υπ’ αριθμ. 16/2010 Πράξης Εφαρμογής (Π.Ε.) του Ρυμοτομικού σχεδίου Βασιλικής Πόντις. Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας Και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 7ου Συγκριτικού Πίνακα της μελέτης «ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΥΔΡΙ-Μ. ΑΥΛΑΚΙ Ν. ΛΕΥΚΑΔΑΣ(Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΕΦΑΛΑΙΟ)». Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας Και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αποδοχή ή μη δωρεάς ακινήτων συνολικού εμβαδού 2.800 τ.μ. που βρίσκονται στη θέση Παναγούλα της Τοπικής Κοινότητας Βουρνικών. Εισηγητές: 1 Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος – 2. Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΛΥΓΙΑΣ», προϋπολογισμού 12.600,00 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ –ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 1ΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», τελικού προϋπολογισμού 22.368,11 ευρώ. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73Α). Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 ΚΑΙ ΚΧ 73Α)» προκειμένου να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για διάστημα τεσσάρων (04) επιπλέον μηνών. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Βραχνούλας Δημήτριος, υπάλληλος Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης χρονοδιαγράμματος-παράτασης εργασιών του έργου «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής» αναδόχου εταιρείας Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε.-ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ Α.Ε., κατά ένα μήνα, δηλαδή έως τις 25-6-2016. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος – 2. Βραχνούλας Δημήτριος, υπάλληλος Τ.Υ.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη της αριθμ. 1 απόφασης του 4/2013 πρακτικού συνεδρίασης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δ. Λευκάδας, επί αιτήσεως Anne Claire Jonnard. Εισηγητής: Αραβανής Ανδρέας, Πρόεδρος Επιτροπής.

Σ.σ. Παρατηρούμε ότι στα 14 απ’ τα 25 (ποσοστό 56%) συνολικά θέματα που πρόκειται να συζητηθούν εισηγητής θα είναι ο νέος (προσεχώς) επικεφαλής της “παράταξης” (ή όσων παραμείνουν τέλος πάντων σ’ αυτήν), σημερινός αντιδήμαρχος Πραξιτέλης Σούνδιας, ενώ στα 7 απ’ τα προς συζήτηση θέματα (ποσοστό 28%) εισηγητής θα είναι ο αντιδήμαρχος Στυλιανός Ρόκκος. Με άλλα λόγια είναι εμφανέστατη η προσπάθεια προβολής των παραπάνω αντιδημάρχων (εις βάρος βεβαίως των υπολοίπων) και ως εκ τούτου συμπεραίνουμε πως αυτοί είναι που κυρίως θα “τραβήξουν το κάρο” στις προσεχείς δημοτικές εκλογές…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *