Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών

%ce%b4%ce%ae%ce%bc%ce%bf%cf%82-%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%ba%ce%ac%ce%b4%ce%b1%cf%82%cf%83%ce%ae%ce%bc%ce%b1

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

Άρθρο 1ο Σκοπός του Κανονισμού

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι η ρύθμιση θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των λαϊκών αγορών του Δήμου Λευκάδας, η διασφάλιση των συμφερόντων του καταναλωτικού κοινού και η δημιουργία προϋποθέσεων που θα συμβάλλουν στον υγιή ανταγωνισμό.

 

Άρθρο 2° Ορισµοί

Λαϊκή Αγορά, ονομάζεται ο χώρος άσκησης υπαίθριας οργανωμένης αγοράς, σε συγκεκριμένο και καθορισμένο δημόσιο ή δημοτικό χώρο όπου οι αδειούχοι πωλητές διαθέτουν τα προϊόντα που προσδιορίζονται στις διατάξεις του παρόντος.

Επαγγελματίας Πωλητής Λαϊκών Αγορών, είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που δεν είναι παραγωγός και δύναται να αποκτήσει άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών μετά από σχετική προκήρυξη η οποία εκδίδεται από τα οικεία Δημοτικά Συμβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης χώρας και εγκρίνεται µε απόφαση του αντίστοιχου Περιφερειάρχη.

Παραγωγός Πωλητής Λαϊκών Αγορών είναι :

Α. Τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών και είναι επαγγελματίες αγρότες, όπως ορίζεται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα µε το ν. 3874/2010, καθώς και µέλη της οικογένειάς τους (δηλαδή ασχολούνται προσωπικά µε την καλλιέργεια γης ιδιόκτητης ή μισθωμένης και διαθέτουν προϊόντα αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, όπως αναλύονται στις οικείες διατάξεις του ν. 4262/2014).

Β. Οι Συνεταιριστικές Οργανώσεις και οι αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν προϊόντα των µελών τους τα οποί δεν κατέχουν άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα µε τις οικείες διατάξεις του ν. 4264/2014.

 

Άρθρο 3ο Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Ο τρόπος λειτουργίας των λαϊκών αγορών του Δήμου Λευκάδας και ο τρόπος χρήσεως των διατιθέμενων χώρων τους, ρυθμίζονται από τον παρόντα Κανονισμό, οι διατάξεις του οποίου είναι υποχρεωτικές για όλους τους συναλλασσομένους.

Η λειτουργία των λαϊκών αγορών διέπεται από τις γενικές και ειδικές διατάξεις του κάτωθι θεσμικού πλαισίου:

 1. Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/2006)
 2. Ν. 3557/2007 (ΦΕΚ 100/Α΄/2007)
 3. Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης»
 4. Ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145/Α΄/1995) «Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις» ,όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
 5. Ν. 4081/2012 (ΦΕΚ 184/Α΄/2012)
 6. Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α΄/2013)
 7. Ν. 4264/2014 (ΦΕΚ 118/Α΄/2014) «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»
 8. Ν. 4313/2014 (ΦΕΚ 265/Α΄/2014)
 9. Νόμος 4314/2014 (ΦΕΚ. Α’ 265)  ”(Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ ί 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις)”
 10. Ν. 4328/2015 (ΦΕΚ 51/Α΄/2015) «Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου … και άλλες διατάξεις»
 11. Υ.Α. 257543/31-7-2003 (ΦΕΚ 1122/Β΄/2003)
 12. ΚΥΑ 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/Β΄/31-8-2006)
 13. ΥΠΕΣ Έγγραφο 35704/10-8-2011
 14. Υπ. Ανάπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-2466/21-9-2011
 15. Α. Υπ. Ανάπτυξ. Ανταγ. & Ναυτ. Α2-2024/16-12-2011
 16. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 1994/11-9-2013
 17. Απόφαση Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγ. Α2-639/2-7-2014 (ΦΕΚ 1806/Β΄/2-7- 2014)
 18. Υ.Α. Α2-797/29-8-2014 (ΦΕΚ 2398/Β΄/9-9-2014)
 19. Εγκύκλιος Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 282/19-9-2014
 20. Α. Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ & Τουρ. 33529/24-3-2015 21. Α. Υπ. Οικ., Υποδ., Ναυτ & Τουρ. 34308/27-3-2015)
 21. Ν. 3769/2009 “Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις”.
 22. Κανονισμός Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Λευκάδας (Αρ απόφασης Δ.Σ 55/2015)

 

Άρθρο 4ο Χωροθέτηση λαϊκών αγορών

Στο Δήμο Λευκάδας λειτουργεί σήμερα μια λαϊκή αγορά παραγωγών πρωτογενών προϊόντων γης, αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, σε τμήμα της οδού υποσμηναγού Κατωπόδη, απέναντι από το Διοικητήριο κάθε Σάββατο, σύμφωνα με τις αποφάσεις 135/19-4-2011 και 213/17-6-2015 του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον Δήμο Λευκάδας η ανάγκη μετακίνησης της λειτουργίας της, είτε προσωρινά  είτε οριστικά για λόγους και σκοπούς που θα προσδιορισθούν επαρκώς, ακολουθούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 5ο  Ωράριο λειτουργίας λαϊκών αγορών

Οι ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς καθορίζονται για τη χειμερινή και για τη θερινή περίοδο  από 07: 00΄ μέχρι 14:30΄.

Σε περίπτωση που η ημέρα λειτουργίας συμπίπτει µε αργία (επίσημη ή τοπική) η λειτουργία της λαϊκής αγοράς δεν μεταφέρεται.

 

Η προσέλευση των παραγωγών στους χώρους της λαϊκής αγοράς, προκειμένου να ασκήσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, να μεταφέρουν πάγκους, εργαλεία και τα εμπορεύματά τους, θα γίνεται µία ώρα το πολύ νωρίτερα από την έναρξη λειτουργίας της λαϊκής αγοράς και η αποχώρησή τους θα γίνεται µία ώρα το πολύ αργότερα από την ώρα λήξης της λαϊκής αγοράς.

Απαγορεύεται η διέλευση καθώς και η στάθμευση αυτοκινήτων στο χώρο της λαϊκής αγοράς την ημέρα της λειτουργίας της, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων των πωλητών, εκτός των πωλητών που η νομοθεσία επιβάλλει την πώληση των προϊόντων τους με ειδικά διαμορφωμένο όχημα.

Οι ιδιοκτήτες οχημάτων, θα μεριμνούν ώστε να µην σταθμεύουν τα οχήματά τους στους χώρους που ορίζεται η λειτουργία της λαϊκής αγοράς από το προηγούμενο βράδυ.

 

Άρθρο 6ο Δικαίωμα συμμετοχής στις λαϊκές αγορές

Δικαίωμα συμμετοχής στη Λαϊκή Αγορά Παραγωγών του Δήμου Λευκάδας έχουν φυσικά πρόσωπα που είναι παραγωγοί  αυτοπροσώπως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, συνεταιριστικές οργανώσεις  και αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, εφόσον κατέχουν άδεια παραγωγού όπως αυτή ορίζεται με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Πωλητές που δεν διαθέτουν θεωρημένη άδεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν θα γίνονται δεκτοί.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ταμειακά ενήμεροι εκθέτες, µε σχετική για τον σκοπό αυτό βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας.

 

Άρθρο 7°  Επιτρεπόμενα Είδη προς Πώληση

Τα προϊόντα που δύνανται να διαθέτουν οι παραγωγοί και τα οποία πρέπει να είναι αποκλειστικά δικής τους παραγωγής και οικοτεχνίας, και να πληρούν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, όπως ορίζονται κάθε φορά στην κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, καθώς και στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, στις διατάξεις της κείμενης Κτηνιατρικής Νομοθεσίας, στους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και στις ισχύουσες υγειονομικές και λοιπές διατάξεις, είναι τα εξής:

(α) αβγά σφραγισμένα µε το διακριτικό αριθμό του παραγωγού,

(β) άνθη, καλλωπιστικά φυτά και κηπευτικό χώμα που δεν έχει υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.

(γ) ελιές,

(δ) οίνος εμφιαλωμένος, ο οποίος έχει παραχθεί, εμφιαλωθεί και επισημανθεί, σύμφωνα µε την κείμενη ενωσιακή και εθνική αμπελοοινική νομοθεσία,

(ε) ελαιόλαδο συσκευασμένο, όπως ορίζεται στην απόφαση 323902/18-09-2009 (Β΄/2026) «Συμπληρωματικά μέτρα του Κανονισμού 1019/2002»,

(στ) μέλι τυποποιημένο,

(ζ) ξηροί καρποί,

(η) οπωροκηπευτικά,

(θ) όσπρια,

(ι) πουλερικά και κουνέλια που πληρούν τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων, σύμφωνα µε την κείμενη νομοθεσία,

(ια) μεταποιημένα ή συσκευασμένα ή τυποποιημένα προϊόντα οικοτεχνίας, ιδίως μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού, προϊόντα ντομάτας, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, παραδοσιακά ζυμαρικά, βότανα και αρτύματα,

(ιβ) νωπά αλιευτικά προϊόντα θάλασσας, γλυκών υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας,

(ιγ) λοιπά αγροτικά προϊόντα,

(ιδ) τυροκομικά προϊόντα, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα µε τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί µε τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου III του Παραρτήματος II του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004, και

(ιε) αλλαντικά, εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένες και πιστοποιημένες μονάδες παραγωγών και τηρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας, σύμφωνα με την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Παρατήρηση

Λόγω έλλειψης αποχετευτικού δικτύου στην σημερινή περιοχή της αγοράς τα πουλερικά κ.λ.π και τα αλιευτικά προϊόντα (περ. ι & ιβ) δεν επιτρέπονται

 

Κάθε παραγωγός ως φυσικό πρόσωπο δικαιούται μια μόνο παραγωγική άδεια, η οποία ισχύει για όσο χρόνο αναγράφεται στη βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 11 Ν. 4264/2014 με ελάχιστο χρόνο ισχύος τους δύο (2) μήνες και μέγιστο τους δώδεκα (12) μήνες.

 

Άρθρο 8° Θέσεις – Τοποθέτηση Πωλητών, Κενές θέσεις

 1. 1. Ο Δήμαρχος υποχρεούται να παρέχει στους παραγωγούς όλης της χώρας θέσεις στη λαϊκή αγορά της Λευκάδας.

Προτεραιότητα έχουν:

Α.  Εκείνοι που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια του Δήμου Λευκάδας και είναι κάτοχοι θεωρημένης σχετικής αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών, που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας,

Β.  Παραγωγοί του Δήμου Μεγανησίου και ελλείψει αυτών παραγωγοί από όμορους Δήμους γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων και ελλείψει αυτών παραγωγοί από άλλα μέρη της χώρας.

 1. Για την κατανομή των δικαιούχων στις θέσεις των λαϊκών αγορών λαμβάνονται υπόψη συγκεκριμένα κριτήρια (τόπος παραγωγής και έδρα, παλαιότητα της άδειας, ηλικία του δικαιούχου, τυχόν αναπηρία του και ποσοστό αυτής, αριθμός τέκνων, ημέρες συμμετοχής σε λαϊκή αγορά) τα οποία δίνουν στον δικαιούχο µόρια. Αναλόγως µε το πλήθος των µορίων που συγκεντρώνει ο κάθε δικαιούχος κατατάσσεται στον οικείο πίνακα κατάταξης.

Ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα µόρια ανά λαϊκή αγορά κατατάσσεται στην πρώτη θέση του πίνακα και οι λοιποί σε φθίνουσα σειρά. Ο πρώτος στην κατάταξη δικαιούχος επιλέγει την θέση του στην λαϊκή αγορά στον οικείο τομέα. Ο δεύτερος και οι λοιποί επιλέγουν την θέση τους αναλόγως µε τις λοιπές διαθέσιμες θέσεις και την σειρά τους στον οικείο πίνακα κατάταξης. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.

Ο δικαιούχος που κληρώνεται επιλέγει πρώτος μεταξύ των ισοβαθμούντων.

 

 1. 3. Μοριοδότηση
 • Παραγωγοί που δραστηριοποιούνται ή έχουν την έδρα τους στα διοικητικά όρια της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας λαμβάνουν 20 μόρια
 • Παραγωγοί από Δήμους γειτονικών Περιφερειακών Ενοτήτων (Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας, Πρέβεζας, Ζηρού, Άρτας) λαμβάνουν 10 μόρια
 • Παραγωγοί από άλλα μέρη της Ελλάδας λαμβάνουν 5 μόρια
 • Για κάθε έτος παλαιότητας της άδειας ο δικαιούχος λαμβάνει 1 µόριο.
 • Δικαιούχος κάτω των τριάντα (30) και άνω των εξήντα (60) ετών λαμβάνει 15 µόρια.
 • Δικαιούχος µε αναπηρία άνω του 67% και έως και 80% λαμβάνει 10 µόρια.
 • Δικαιούχος µε αναπηρία άνω του 80% λαμβάνει 20 µόρια.
 • Για κάθε ανήλικο τέκνο ο δικαιούχος λαμβάνει 10 µόρια. Σε περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας τα µόρια της συγκεκριμένης κατηγορίας προσαυξάνονται κατά 50%.
 1. 4. Για τις νέες άδειες που θα διατίθενται σε κενούμενες θέσεις θα διενεργείται κλήρωση. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθείται και σε περίπτωση προσθήκης νέων θέσεων – αδειών
 2. Ρητά απαγορεύεται στους δικαιούχους η υπεκμίσθωση των θέσεων που κατέχουν.
 3. Τα παραχωρούμενα μέτρα μήκους των πάγκων στις λαϊκές αγορές είναι για τους παραγωγούς – πωλητές αγροτικών προϊόντων κατά μέγιστο όριο

4,0 µ. Χ 2,,0 µ.

 

Άρθρο 9° Όροι λειτουργίας λαϊκών αγορών

 1. Στους χώρους λειτουργίας των λαϊκών αγορών, θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των προς διάθεση θέσεων.

Οι θέσεις που θα διαγραμμισθούν προκειμένου να τοποθετηθούν οι πωλητές – εκθέτες δεν θα καταλαμβάνουν χώρους παρτεριών και δενδροστοιχιών και δεν θα εμποδίζουν τη λειτουργία τυχόν παρακειμένων καταστημάτων.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, την έλευση των οχημάτων λ.χ. ασθενοφόρων κ.λπ. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, διάδρομος πλάτους 3 μέτρων, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία για την ομαλή λειτουργία της λαϊκής αγοράς. Η ευθύνη για την διαγράμμιση των θέσεων είναι του Δήμου µε μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.

Οι πωλητές υποχρεούνται να συμμορφώνονται αδιαμαρτύρητα και άμεσα στην επακριβώς τήρηση των διαγραμμίσεων.

 

Παρατήρηση:  Στη σημερινή θέση της λαϊκής αγοράς οι παραγωγοί καταλαμβάνουν τμήμα του πεζοδρομίου και όχι οδόστρωμα.

 

Απαγορεύεται η κατάληψη χώρου εκτός των προκαθορισμένων ορίων της λαϊκής αγοράς από κάθε είδους κατηγορίας πωλητές, έστω και αν διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια.

 1. Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες – πωλητές της λαϊκής αγοράς, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των χωροθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της λαϊκής αγοράς ελλείψει της σχετικής άδειας και η απ’ ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο µε το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων.
 2. Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται µόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.
 3. Κατά τις ημέρες που δε λειτουργεί η λαϊκή αγορά απαγορεύεται κάθε εμπορία και κάθε άλλη δραστηριότητα μέσα στους χώρους της από τους κατόχους αδειών 6. Απαγορεύεται η είσοδος κάθε τροχοφόρου κατά τις ώρες λειτουργίας της λαϊκής αγοράς πλην των ωρών έναρξης για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων.
 4. Απαγορεύεται στους πωλητές η τοποθέτηση εγκαταστάσεων, πάγκων κλπ. σε άλλη μέρα από εκείνη της λειτουργίας της αγοράς ή η εγκατάλειψη των ειδών αυτών μετά τη λειτουργία της.

 

Στους µη συμμορφούμενους θα επιβάλλεται πρόστιμο για την αυθαίρετη κατάληψη πεζοδρομίου.

 

Άρθρο 10° Υποχρεώσεις πωλητών

 1. Οι πωλητές υποχρεούνται να έχουν αναρτημένη μπροστά στον πάγκο των προϊόντων τους και σε εμφανές σημείο, χάρτινη πλαστικοποιημένη πινακίδα, διαστάσεων σελίδας Α4 (210 Χ 297 χιλιοστά) στην οποία θα αναγράφουν το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία, την ιδιότητα του πωλητή (παραγωγός ή παραγωγός βιολογικών προϊόντων) και τον τόπο παραγωγής των προϊόντων τους.

2.Οι πωλητές υποχρεούνται να τοποθετούν πινακίδες σε κάθε προϊόν με την τιμή πώλησης, την ποιότητα και τον τόπο προέλευσης αυτού καθώς να έχουν ταμειακές και ζυγιστικές μηχανές.

 1. Τα προς πώληση είδη πρέπει να είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή σε τελάρα έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι συνθήκες υγιεινής & καθαριότητας αυτών. 4. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάρμοστη συμπεριφορά των πωλητών της Λαϊκής Αγοράς (φωνές, αντεγκλήσεις, διαλάληση των εμπορευμάτων κ.λπ.)
 2. Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών οφείλουν:
 • Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
 • Να µην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα µε την άδεια τους.
 • Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
 • Να µην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο µε τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα (λέπια ψαριών, εντόσθια, φύλλα λαχανικών κ.λπ.), καθώς και ειδών συσκευασίας (χαρτόκουτα, τελάρα κ.λπ.).
 • Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της λαϊκής αγοράς να συμμορφώνονται µε τις υποδείξεις των οργάνων του Δήμου.

Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο. Εάν η παράβαση αυτή επαναληφθεί για τρίτη συνεχόμενη φορά ο Δήμος προβαίνει στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας για ορισμένο χρονικό διάστημα ή οριστικά.

 • Να µην παρακωλύουν, µε κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
 • Να απομακρύνουν τους πάγκους πώλησης των ειδών τους και τα προϊόντα που δεν έχουν πωληθεί μέσα στο προκαθορισμένο νόμιμο ωράριο λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, διαφορετικά οι παραβάτες τιμωρούνται µε πρόστιμο και σε περίπτωση υποτροπής ζητείται η ανάκληση της άδειας.
 1. Με την ίδια ευθύνη πρέπει οι πωλητές να μεταφέρουν από τους χώρους της αγοράς τα εμπορεύματα που δεν διατέθηκαν, τα κενά είδη συσκευασίας και γενικά κάθε είδους εργαλείου μετά τη λήξη της αγοράς και το αργότερο μέχρι µία (1) ώρα μετά την λειτουργία της λαϊκής αγοράς κατά το άρθρο 5 του παρόντος, απαγορευμένης της εγκατάλειψης όλων αυτών.
 2. Για την τήρηση της Καθαριότητας κατά την ώρα που λειτουργεί η λαϊκή αγορά (από την έναρξη και μέχρι την λήξη της λειτουργίας τους) υπεύθυνοι είναι οι αδειούχοι πωλητές καθώς και το προσωπικό που απασχολούν.
 3. Η παραμονή των πωλητών λαϊκών αγορών ή των υπαλλήλων τους, μετά το πέρας του νοµίμου ωραρίου θεωρείται αυθαίρετη κατάληψη κοινοχρήστου χώρου και επισύρει τις προβλεπόμενες κυρώσεις του κανονισμού «κοινοχρήστων χώρων».

 

Άρθρο 11ο  Προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού πωλητή

 1. Επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωση του αδειούχου παραγωγού πωλητή μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού και από τον/τη σύζυγο, από αδυναμία προσέλευσης του αδειούχου για λόγους υγείας, με την υποβολή στο φορέα έκδοσης της άδειας όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που ο αδειούχος στερείται των συγγενικών προσώπων των ανωτέρω παραγράφων, επιτρέπεται η προσωρινή αναπλήρωσή του από δηλωμένο υπάλληλο.
 2. Επιτρέπεται η αναπλήρωση αδειούχου παραγωγού για λόγους μητρότητας ή πατρότητας μόνο από συγγενείς εξ αίματος μέχρι και τρίτου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού και από τον/τη σύζυγο, για χρονικό διάστημα που ορίζουν οι κείμενες περί προστασίας της μητρότητας και πατρότητας διατάξεις.
 3. Η προσωρινή αναπλήρωση έχει τον τύπο βεβαίωσης και περιλαμβάνει:

α) Τα στοιχεία ταυτότητας και τη φωτογραφία του προσώπου που αναπληρώνει τον κάτοχο της άδειας με σφραγίδα του φορέα που εξέδωσε ή ανανέωσε την άδεια.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του/της κατόχου της άδειας, τον αριθμό και την ημερομηνία έκδοσης αυτής.

γ) Το βαθμό συγγένειας κατόχου και αναπληρωτή.

δ) Το λόγο αναπλήρωσης (ασθένεια κ.λπ.).

ε) Το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.

 1. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται στον φορέα ο οποίος και εκδίδει την απόφαση προσωρινής αναπλήρωσης.
 2. Τα πρόσωπα που αναπληρώνουν προσωρινά τον παραγωγό είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για την ορθή τήρηση των όρων χρήσης της άδειας.

 

Άρθρο 12° Έλεγχος

Οι αδειούχοι πωλητές λαϊκών αγορών υποχρεούνται να φέρουν μαζί τους τη σχετική άδεια και να την επιδεικνύουν στα ελεγκτικά όργανα όταν τους ζητηθεί.

Οι έλεγχοι στις Λαϊκές Αγορές του Δήμου θα γίνονται από τα αρμόδια όργανα όπως προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

.

Άρθρο 13° Καθήκοντα Υπαλλήλων Λαϊκής Αγοράς

Για τη διευκόλυνση της εύρυθμης λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών, ο Δήμος ορίζει υπάλληλο ή υπαλλήλους, για την γενικότερη εποπτεία και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν. Τα αρμόδια όργανα του Δήμου είτε ως Επιτροπή, είτε από κοινού µε άλλους συναρμόδιους φορείς θα διενεργούν τακτικά ελέγχους για την καλή και ομαλή λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς, τη διατήρηση της τάξης και την από κάθε άποψη ορθή και εύρυθμη διεξαγωγή αυτής, εφαρμόζοντας και επιβάλλοντας κυρώσεις για κάθε παράβαση.

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λευκάδας θα έχουν τις εξής αρμοδιότητες: •  Επιβλέπουν την τοποθέτηση των προσερχόμενων πωλητών στις προκαθορισμένες θέσεις τους.

 • Απομακρύνουν από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς (εάν χρειαστεί και µε τη συνδρομή της αστυνομίας) κάθε πωλητή που στερείται νόμιμης άδειας ή θέσης πώλησης).
 • Σημειώνουν τα τυχόν παραπτώματα των πωλητών και υποβάλλουν στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και στο Δήμαρχο σχετική αναφορά.
 • Όποτε γίνεται κλήρωση ή κάθε άλλη νόμιμη διαδικασία για τοποθέτηση στις χωροθετημένες θέσεις των λαϊκών αγορών, αυτοί παρευρίσκονται προκειμένου να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ισονομία.
 • Είναι υπεύθυνοι για τοποθέτηση μετά από εκκένωση θέσης ή αμοιβαίας αλλαγής των δικαιούχων επαγγελματιών και παραγωγών

 

Άρθρο 14° Ημερήσιο Τέλος

Οι πωλητές (παραγωγοί) που προσέρχονται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Λευκάδας, υποχρεούνται να καταβάλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ημερήσιο τέλος.

Θέματα σχετικά µε την καταβολή, το ύψος και τον τρόπο είσπραξης του ημερήσιου τέλους των πωλητών στην λαϊκή αγορά καθορίζεται µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τις κείμενες διατάξεις.

 

Άρθρο 15° Κυρώσεις

 1. Όποιος παρεμποδίζει τον ασκούμενο έλεγχο ή αρνείται µε οποιονδήποτε τρόπο να παραδώσει στους αρμόδιους υπαλλήλους κάθε στοιχείο απαραίτητο για τη διεξαγωγή του ελέγχου, όπως ιδίως τα παραστατικά εμπορίας και διακίνησης, τιμωρείται µε φυλάκιση.

Ανεξάρτητα από τις ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 31 του Ν.4264/2014, για τις παρακάτω παραβάσεις επιβάλλεται και διοικητικό πρόστιμο ως εξής:

α)  για έλλειψη άδειας, πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για µη κατοχή της τη στιγμή του ελέγχου πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Στην περίπτωση αυτή, σχετικά με τον τρόπο και τη διαδικασία επιβολής προστίμου ορίζεται ότι εφόσον ο ελεγχόμενος δηλώσει ενυπόγραφα στο πεδίο «ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ» ότι διαθέτει μεν άδεια σε ισχύ αλλά δεν την φέρει μαζί του κατά τη στιγμή του ελέγχου και θα την προσκομίσει στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας ελέγχου εντός δυο (2) εργάσιμων ημερών, τότε τα ελεγκτικά όργανα επιβάλουν μεν σε βάρος του το διοικητικό πρόστιμο των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, αλλά εφόσον την προσκομίσει κατά τα ανωτέρω, τότε ο προϊστάμενος αυτός επιβάλει πρόστιμο 500 ευρώ για την παράβαση μη κατοχής τη στιγμή του ελέγχου.

 β)  για πώληση προϊόντων που δεν αναγράφονται στην άδεια, πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ.

γ)   για διάθεση προϊόντων τα οποία δεν συνοδεύονται από τα παραστατικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και για διάθεση προϊόντων που συνοδεύονται από παραποιημένα ή με ανακριβή στοιχεία παραστατικά, πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ.

δ)   για μη τοποθέτηση ζυγού σε εμφανές σημείο, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 15 της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/ Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

ε)   για χρήση ελαττωματικών ή μη εγκεκριμένων μέτρων, σταθμών και ζυγών, κατά τη ζύγιση ή στάθμιση των προϊόντων, για την με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση της ζύγισης, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 102 παράγραφος 10 Βα της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β731-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

στ)  για αναπλήρωση του πωλητή ή πρόσληψη υπαλλήλου από αυτόν, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ.

ζ)  για μη τοποθέτηση πινακίδων σε κάθε προϊόν με τις ενδείξεις της τιμής πώλησης ή της ποιότητας ή της προέλευσης του προϊόντος, πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5α και β της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει.

η)  για μη αναγραφή της αληθούς προέλευσης του προϊόντος πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5ε της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β’/31-07-2014) όπως κάθε φορά ισχύει. 8

θ)  για μη τοποθέτηση ειδικής πινακίδας με τον αριθμό της άδειας, το όνομα του κατόχου και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ.

ι)  για πώληση προϊόντων εκτός του καθορισμένου ωραρίου και χώρου της λαϊκής αγοράς, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. (άρθρο 4 απόφαση Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Α2-797/29.08.2014 (ΦΕΚ 2398/09.09.2014 τεύχος

ια)  για μη τήρηση της καθαριότητας τις ώρες λειτουργίας και κατά την αποχώρηση των παραγωγών πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ.

 1. Για τις λοιπές παραβάσεις, που δεν ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο, µε απόφαση της αρχής που χορηγεί τη συγκεκριμένη άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο από τριακόσια (300) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, ανάλογα µε τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.
 2. Σε περίπτωση που επιβληθεί πρόστιμο περισσότερες από τρεις φορές στον ίδιο αδειούχο, εντός τριών (3) ετών, η αρμόδια αρχή ανακαλεί οριστικά την άδεια. 4. Πωλητής λαϊκών αγορών, που απουσιάζει αδικαιολόγητα πέραν του τριμήνου από τη λαϊκή αγορά, στερείται της θέσης του.

 

Άρθρο 16ο

Διοικητική και δικαστική προστασία

Η πράξη επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας όπου επιβλήθηκε το πρόστιμα μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την με οποιονδήποτε τρόπο, αποδεδειγμένη κοινοποίησή της στον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4264/2014, όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4314/2014.

Η απόφαση επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο όπου εξέδωσε την πράξη επιβολής του προστίμου, μέσα στην προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής και η τυχόν υποβολή αίτησης αναστολής δεν αναστέλλουν την είσπραξη του είκοσι τοις εκατό (20%) του προστίμου. Μετά την έκδοση απόφασης από το Διοικητικό Πρωτοδικείο το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) που εισπράχθηκε, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται ολικά ή μερικά στον διοικούμενο, ανάλογα με την περίπτωση.

 

Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν από την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής της παραγράφου 1, προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου. Το αποδεικτικό καταβολής του μειωμένου προστίμου προσκομίζεται στην αρμόδια υπηρεσία εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών

 

Άρθρο 17° Τροποποίηση Κανονισμού

Οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση ή κατάργηση επιμέρους άρθρων ή του παρόντος κανονισμού, πραγματοποιείται όποτε κριθεί αναγκαίο µε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η επιβολή των ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και η διαδικασία επιβολής, είσπραξης και απόδοσης των διοικητικών προστίμων, θα ακολουθεί πάντα την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

 

Άρθρο 18ο Ισχύς Κανονισμού

Ο παρόν κανονισμός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς και υπερισχύει κάθε άλλης αντίθετης µε αυτόν διάταξης. Η ισχύς του κανονισμού αυτού είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους (πωλητές του Δήμου). Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει μετά την κατά νόμο έγκρισή του.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *