Συνεδριάζει την Τετάρτη 11-12-13 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ.Σ. ΤΗΣ 30-9-13

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 11.12.2013 και και ώρα 02:00 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, με τα παρακάτω 40 θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση επικαιροποίησης μελετών και τευχών δημοπράτησης των έργων: 1) «Εγκατάσταση Επεξεργασίας λυμάτων (επέκταση και συμπλήρωση υφιστάμενων εγκαταστάσεων Δήμου Λευκάδας)», 2) «Κεντρικό αντλιοστάσιο εξόδου και αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανάθεσης οριστικής μελέτης του έργου «Μονάδα Προεπεξεργασίας Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης Αστικών Αποβλήτων Δήμου Λευκάδας (ΜΟΠΑΚ)», προϋπολογισμού 33.000,00 ευρώ. (δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του Δήμου, χρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα). Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμελέτης «Μετατροπή δικτύου οδοφωτισμού για μείωση κατανάλωσης ενέργειας» και έγκριση έναρξης σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών. Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος 2. Κατωπόδης Ιωάννης, Ειδ. Συνεργάτης.

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση κατανομής πίστωσης ποσού 51.028,22 ευρώ στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για λειτουργικές δαπάνες. Εισηγητής: Γεωργάκης Βασ., Πρόεδρος Δ.Ε.Π..

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης επί των προτάσεων-εισηγήσεων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας για μεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2014-2015. Εισηγητής: Γεωργάκης Βασ., Πρόεδρος Δ.Ε.Π..

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2014. Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, Δήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με έκθεση εσόδων-εξόδων Γ’ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 ( σχετ. η αριθμ. 257/2013 Ο.Ε.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με έγκριση αποδοχής δωρεάς φορτηγού αυτοκινήτου με ανατροπή και αρπάγη από την εταιρεία «ΜΥΚΗΝΑΙ Α.Ε.» μέχρι ποσού 35.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Καρτάνος Ιωάννης, Εντετ. Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Καστός Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών», προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Εισηγητής: Γιαννούτσος Πέτρος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου «Κάλαμος: Δημιουργία και ανάδειξη δικτύου μονοπατιών», προϋπολογισμού 240.000,00 ευρώ και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου. Εισηγητής: Σώλος Φώτιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης μελέτης για το έργο «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δ.Ε. Ελλομένου Δήμου Λευκάδας». Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Δ. Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναπροσαρμογή τιμήματος αγοράς οικοπέδου από τον Δήμο Λευκάδας για την απευθείας εξαγορά του ρυμοτομούμενου οικοπέδου με στοιχεία Α-B-G-Δ-Α, συνολικού εμβαδού 44,08 τετρ. μετρ., συνιδιοκτησίας Δήμητρας και Σταμάτας Ράπτη. Εισηγητές: 1 Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος 2. Καρύδη Μαυρέτα, Δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Δημήτρη Μέλισσα του Κων/νου, Ιωάννη Παϊταζόγλου του Αθανασίου και Ανδρέα Κούνδουρο, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για κατάθεση αίτησης ακύρωσης και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ε’ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθμ. 31722/4/11/011 απόφασης συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 13/13 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργου Κουκούλη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 24/11 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργου Κουκούλη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 113/12 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γιώργου Κουκούλη, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 222/13 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά, κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με το αρθρ. 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09). (σχετ. η αριθμ. 71/13 απόφαση Ο.Ε.). Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΚΑΡΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» ώστε να γίνει δυνατή η έντεχνη ολοκλήρωση του έργου. Εισηγητής: Βραχνούλας Δ., Πρ/νος Δ/νσης Τ.Υ. Δήμου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπληρωματικής μελέτης πράξης αναλογισμού οδού Αγίου Αντωνίου. Εισηγητής: Κατωπόδης Θωμάς, Πρ/νος Πολεοδομικών Εφαρμογών – Υπηρ. Δόμησης.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης δημοτικών κοινοτήτων Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου στην περιοχή Εργατικές Κατοικίες Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διαγραφής χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης – αποχέτευσης. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι (20) μοτοποδηλάτων έως 50 κ.εκ. στην επιχείρηση « Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» με εκπρόσωπο τον Ανυφαντή Σπυρίδωνα του Γεωργίου στο Νυδρί Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 25ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμπλήρωσης των αριθμ. 5/2013 και 234/2013 αποφάσεων Δ.Σ. Δήμου Λευκάδας σχετικά με διορθώσεις λογαριασμών ύδρευσης με διαγραφή ποσού που προκύπτει από την χρέωση με κλίμακα. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με ανάκληση της αριθμ. 118/2013 απόφασής του. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 27ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΙΧΙΟ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΠΗΓΑΔΗΣΑΝΩΝ», προϋπολογισμού 12.633,00 ευρώ. Εισηγητής: Αραβανής Ελευθέριος, Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής.

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για αποδοχή ή μη των αριθμ. 2ης /2013 συνεδρίασης – θέμα 1ο και 3ης/ 2013 συνεδρίασης – θέμα 1ο αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών Δ. Λευκάδας, επί αιτήσεως Πρεζάνη Ιωάννη. Εισηγητής: Αραβανής Ανδρέας, Πρόεδρος Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης παράτασης χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου «Εγκατάσταση Συστήματος Άρδευσης Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ στη θέση Παλαιά Αλυκή». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΚΑΛΑΜΟΥ ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (ΚΧ 331 και ΚΧ 73 Α». Εισηγητής: Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παραχώρησης τμήματος του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκάδας. Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 33ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση άδειας κατασκευής πεζοδρομίου κατά μήκος της πολυκατοικίας στο Ο.Τ. 329 στα Βαρδάνια, κατόπιν της από 27-06-2013 αιτήσεως του Σολδάτου Σπυρογιάννη του Γεωργίου.(σχετ. η αριθμ. 115/13 απόφαση Ε.Π.Ζ.). Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.

ΘΕΜΑ 34ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αναγνώριση αγροτικού δρόμου στη θέση Σπαθαριές της Τ.Κ. Τσουκαλάδων.(σχετ. η αριθμ. 104/2013 απόφαση Ε.Π.Ζ.) Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 35ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας, των Ν.Π.Δ.Δ. και της ΔΕΠΟΚΑΛ για το έτος 2014, με τη διαδικασία του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 36ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του Δήμου Λευκάδας έτους 2013. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 37ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 38ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ορισμού δημοτικού συμβούλου-μέλους της επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2014, κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 4024/2011.

ΘΕΜΑ 39ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας ΚΑΤ. ΙΙΙ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ-Επιχείρηση Λιανικής και Χονδρικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» με συνολική επιφάνεια άνω των 500 τ.μ., στην εταιρεία ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. στην θέση Καλλιγώνι Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 40ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης δημοτικής αντιπροσωπείας στην πόλη LEUCATE της Γαλλίας. Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *