Συνεδριάζει κατεπειγόντως η Οικονομική Επιτροπή της Π.Ι.Ν.

ΠΙΝ 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κέρκυρα 03/ 12/ 2013
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                             Αριθμός Πρωτ.: οικ. 69353/99

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση: Σαμάρα 13
Τ.Κ.: 49100 Κέρκυρα
Πληροφορίες: Ειρ. Διαμάντη
Τηλέφωνο: 26613 62190
Fax: 26610 81322
E-mail: gramoikepi@pin.gov.gr

ΠΡΟΣ:
1. Τα Τακτικά Μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής
2. Τα Αναπληρωματικά Μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΟΙΝ.: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Αντιπεριφερειάρχες Π.Ε.
3. Πρόεδρος Περιφ. Συμβουλίου
4. Γενικές Δ/νσεις Π.Ι.Ν.
5. Επικεφαλής Παρατάξεων
6. Δ/νση Διαφάνειας
και Ηλεκτρ/κης Διακυβ/σης Π.Ι.Ν.
(για την μέριμνα υποστήριξης
της συνεδρίασης
με τηλεδιάσκεψη)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν., που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 05-12-2013 και ώρα 12:00, με τηλεδιάσκεψη, στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής: Κέρκυρα – Σαμάρα 13, Κεφαλληνία – Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, Ζάκυνθος – 21ης Μαΐου και Λευκάδα – Αντ. Τζεβελέκη, λόγω ανάγκης λήψης αποφάσεων σχετικά με έγκριση δαπανών του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας:
Θέμα 1ο: Επικύρωση του 27oυ/22-11-2013 πρακτικού της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.

Θέμα 2ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 3o:Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 4o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 5o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 6o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 7o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Διευθυντής Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Λευκάδας, κ. Θεόδωρος Φέτσης

Θέμα 8ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 9o: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για μετακινήσεις προσωπικού της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.
Εισηγήτρια: Η αναπληρώτρια Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Κεφαλληνίας, κ. Αλεξάνδρα Λάντου

Θέμα 10o: Έγκριση παράτασης για το έτος 2014 των συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών διαγωνισμών του έτους 2013, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 11o: Ορισμός δικηγόρων, Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 12o: Έγκριση συμπλήρωσης της υπ΄ αριθμ. 300-12/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 13o: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 14ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των ενστάσεων και προσφυγών κατά των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τις προμήθειες – υπηρεσίες έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 15ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών (πλην δημοσίων σχέσεων) έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 16ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αναλωσίμων και μη υλικών και Βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για τις δημόσιες σχέσεις της Π.Ε. Κέρκυρας του έτους 2014.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 17ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης για τη δακοκτονία έτους 2014 στην Π.Ε. Κέρκυρας.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 18ο: Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής καταστροφής μη αναλωσίμων υλικών και εγγράφων στην Π.Ε. Κέρκυρας για το έτος 2014.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 19o: Έγκριση πρακτικού No 2/ 11 Νοεμβρίου 2013 (τεχνικές προσφορές) της Επιτροπής Διενέργειας του Πρόχειρου Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά σε ευρώ, για την «ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” Για το έργο με τίτλο: “Εφαρμογή ενός καινοτόμου πρωτοκόλλου για την αξιοποίηση του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου” (Implementation of an innovative protocol for the valorization of extra virgin olive oil, Acronym INNOVOIL)» προϋπολογιζόμενης αξίας σαράντα μιας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα ευρώ (€41.750,00) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 20o: Συμπληρωματική έγκριση σταδίου Ι (Προγραμματικού Σχεδίου) της μελέτης “Λιμένας Αργοστολίου”, Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 21o: Έγκριση παράτασης για το έτος 2014 των συμβάσεων προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών διαγωνισμών του έτους 2013, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Διοικητικού Οικονομικού Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Αγγελική Μαργαρίτη

Θέμα 22o: Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής ωρών απασχόλησης μηχανημάτων έργων μετά των χειριστών τους που θα χρησιμοποιηθούν από την Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου για την πρόληψη, αντιμετώπιση και αποκατάσταση εκτάκτων αναγκών (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, κατολισθήσεις, σεισμοί, καθαρισμοί κ.λ.π.)
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 23o: Έγκριση καθορισμού τιμών αποζημίωσης μηχανημάτων ιδιωτών που θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, Π.Ε. Ζακύνθου.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ζακύνθου, κ. Διονύσιος Μυλωνάς

Θέμα 24o: Έγκριση πρακτικού 1/02.12.2013 της Επιτροπής Ενστάσεων Διαγωνισμών του έργου “Τουριστική Προβολή Περιφέρειας Ιονίων Νήσων 2013” και συγκεκριμένα για τον δημόσιο τακτικό διαγωνισμό με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΝΕΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 25o: Έγκριση πρακτικού 1/03.12.2013 της Επιτροπής Ενστάσεων του ανοιχτού δημόσιου διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής με τίτλο “Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Προβολής και Ανάδειξης του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών”.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Ι.Ν., κ. Ευαγγελία Παπικινού

Θέμα 26o: Έγκριση διόρθωσης της υπ΄ αριθμ. 597-21/17-09-2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 27o: Εκδίκαση της ενστάσεως της «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ» κατά της αριθμ.
οικ. 59514/17885/22-10-2013 Απόφασης Έκπτωσης της «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ ΑΤΕ»
αναδόχου του έργου «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου Κατελειού», προϋπολογισμού: 2.200.000,00€ με Φ.Π.Α., Αναδόχου: «ΠΟΛΥΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε.», Π.Ε. Κεφαλληνίας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Θέμα 28ο: Έγκριση διόρθωσης της υπ΄ αριθμ. 659-22/01-10-2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Π.Ι.Ν.
Εισηγήτρια: Η Διευθύντρια Οικονομικού Π.Ι.Ν., κ. Τατιάνα Παντελιού

Θέμα 29o: Έγκριση εκτέλεσης, τευχών δημοπράτησης και κατάρτιση όρων διακήρυξης της δημοπράτησης του έργου: «Επείγουσες συντηρήσεις Επαρχιακού Οδικού δικτύου», προϋπολογισμού 23.700,00€ με ΦΠΑ (ΣΑΕΠ 022), Π.Ε. Λευκάδας.
Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών, κ. Νικήτας Καραλής

Παρακαλείστε σε περίπτωση κωλύματος να ενημερώσετε την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής (κ. Ειρήνη Διαμάντη) στο τηλέφωνο 26613 62190.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟIK. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μόσχου Αιμιλία
2. Καρύδης Δημήτριος                                                                 ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΠΥΡΟΥ
3. Γρουζή Τζόγια
4. Σκληρός Δημοσθένης
5. Κορφιάτης Ιωάννης
6. Πουλιέζος Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μακρή Αμαλία
2. Καββαδά Μαρία
3. Κοντός Βασίλειος
4. Μπάστας Βασίλειος
5. Φόρτες Γεράσιμος
6. Κλουδάς Δημήτριος

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *