Τα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας την Δευτέρα 14-10-2013

Δ.Σ. ΤΗΣ 30-9-13

Συνεδριάζει την Δευτέρα 14-10-2013 και ώρα 19:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου, με το παρακάτω θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την ανάκληση ή μη της αριθμ. 25153/8-12-2011 άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος «καφετέρια-μπαρ», ιδιοκτησίας Soler Pedraza Rene του Francisco στη συμβολή των οδών Βερροιώτη και Μ. Σικελιανού στη Λευκάδα, κατόπιν παραπομπής του από την Ε.Π.Ζ. (σχετ. η αριθμ. 311/2013 απόφαση Δ.Σ.). Εισηγητές: 1. Γαζής Αναστάσιος, Πρόεδρος Ε.Π.Ζ. – 2. Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανανέωσης συμφωνητικού μίσθωσης κτιρίου για την στέγαση ΚΕΠ Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης οικοπέδου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 68/2013 απόφαση Δ.Κ. Λευκάδας). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου που θα χορηγηθούν κατά το έτος 2014 κατά κατηγορία επαγγελμάτων. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση Δ.Σ. για τον ανώτατο αριθμό των νέων αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου που χορηγούνται κατά κατηγορία επαγγελμάτων και ορισμός συγκεκριμένων ισάριθμων θέσεων για την άσκηση των υπαίθριων στάσιμων δραστηριοτήτων στο Δήμο Λευκάδας για το έτος 2014. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στη θέση «Δημοσάρι» Δ.Ε. Ελλομένου. Εισηγητής: Καρτάνος Ιωάννης, Εντετ. Σύμβουλος.

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση χορήγησης άδειας εκμίσθωσης είκοσι πέντε (25) μοτοποδηλάτων στην εταιρεία «Α. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ε.Ε.» στο Νυδρί Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 305/13 απόφαση Δ.Σ.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για παροχή σύμφωνης γνώμης προκειμένου να χορηγηθεί από τον ΕΟΤ το ειδικό σήμα λειτουργίας εκμίσθωσης είκοσι (20) δίκυκλων και τριών (03) τρίκυκλων μοτοσυκλετών άνω των 50cc, ιδιοκτησίας Ανυφαντή Σπυρίδωνος του Αριστοφάνη στο Νυδρί Λευκάδας. (σχετ. η αριθμ. 306/13 απόφαση Δ.Σ.). Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρων κατ’ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης 281 κ.δ.κ., όπως έχει αντικατασταθεί με την παράγραφο 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/09 (ΦΕΚ 163/Α/4-9-09) σε συνδυασμό με αρθ. 72 περ. ι του Ν. 3852/10, του Δικηγόρου Αθηνών Σπυρίδωνα Φλογαϊτη μέλους της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαίτης-Σιούτη Δικηγόροι-Νομικοί Σύμβουλοι». Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής – 2. Καρύδη Μαυρέτα , δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ σχετικά με επισκευές-συντηρήσεις σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σάντα Αικατερίνη, Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Αντλιοστασίου Πολυκατοικιών», προϋπολογισμού 23.000,00 ευρώ. Εισηγητής: Γεωργάκης Βασίλειος, Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Γηπέδου Ποδοσφαίρου 5χ5 και γηπέδου Μπάσκετ Κοινότητας Καλάμου», προϋπολογισμού 122.685,00 ευρώ. Εισηγητής: Βικέντιος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Επιτρ. Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης ανάρτησης Πράξης Εφαρμογής Ρυμοτομικού Σχεδίου Νυδριού-Μ. Αυλακίου και Πράξης Αναλογισμού Ζώνης Παραλίας. Εισηγητής: Προκοπίου Κυριάκος, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΩΝ Δ.Ε. ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» προϋπολογισμού 12.300,00 ευρώ. Εισηγητής: Αραβανής Ανδρέας, Πρόεδρος Επιτρ. Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ» προϋπολογισμού 88.041,00 ευρώ. Εισηγητής: Πεντεσπίτης Νικόλαος, Πρόεδρος Επιτρ. Παραλαβής του έργου.

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας και τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση τροποποίησης ΣΑΤΑ οικονομικού έτους 2013 Δήμου Λευκάδας. Εισηγητής: Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Εισηγήτρια: Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα, Αντιδήμαρχος.

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ» προϋπολογισμού 12.100,00 ευρώ με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Καρτάνος Ιωάννης, Εντετ. Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου στη θέση «Μαραγκάτα» που βρίσκεται στον Άγιο Πέτρο Δήμου Λευκάδας. Εισηγητές: 1. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Οικ. Επιτροπής 2. Καρύδη Μαυρέτα, δικηγόρος του Δήμου.

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις, World Travel Market στο Λονδίνο στις 04-07/11/2013, PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη στις 21-24/11/2013, στα περίπτερα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *