Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Τρίτη – Τα θέματα

Δήμος Λευκάδας(σήμα)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Λευκάδα 10 Μαρτίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 4358

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας
2. Τα μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 15 Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου οχημάτων σε συνεργείο αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών στη θέση «Καρυές» εκτός οικισμού Απόλπαινας (σχετ. η αρ. 15/2016 απόφ. ΕΠΖ).
Εισηγητής: Kων/να Βρεττού, υπάλληλος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για σήμανση της δημοτικής οδού Ευστ. Ζάκκα, στο ύψος του Αγίου Μηνά (σχετ. η αρ. 17/2016 απόφ. ΕΠΖ).
Εισηγητής: Kων/να Βρεττού, υπάλληλος Τμ. Τεχν. Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Ευστάθιου Σκλαβενίτη, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 25/16 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Eισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας, Ευστάθιου Σκλαβενίτη, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 26/16 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Eισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση της αρ. 5/2016 απόφασης ΔΣ σχετικά με έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας «Φλογαϊτης-Σιούτη-Βούλγαρη-Κατωπόδη και Συνεργάτες» τού δικηγορικού συλλόγου Αθηνών, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Eισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον»
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΘΑΝΙΟΥ, ΔΡΑΓΑΝΟΥ,ΚΟΜΗΛΙΟΥ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ στις 17-11-2015, προϋπολογισμού 840.000,00 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΤΑ ΛΟΓΩ ΣΕΙΣΜΟΥ», προϋπολογισμού 49.998,59 €.
Εισηγητές: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος
Σπ. Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μελέτης τευχών δημοπράτησης και καθορισμού τρόπου εκτέλεσης του έργου «Βελτιώσεις Δικτύου Ύδρευσης Πρωτεύοντος Δικτύου Δυτικού Άξονα», προϋπολογισμού 136.000,00 €.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση δαπάνης παράθεσης γεύματος στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης του Final Four του κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών στην καλαθοσφαίριση, το χρονικό διάστημα 18-20/03/2016 στη Λευκάδα και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση παράτασης μισθωμάτων για το έτος 2016 των χώρων στάθμευσης οχημάτων Δ.Ε. Ελλομένου.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την εκμίσθωση χώρου αποκαταστημένου ΧΑΔΑ Δ.Ε. Λευκάδας για την εκμετάλλευση του αυτοφυούς χόρτου για το έτος 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δαπάνης ηχητικής κάλυψης των εορταστικών εκδηλώσεων για την επέτειο της 25ης Μαρτίου 2016 στο Νυδρί Δ.Ε. Ελλομένου και έγκριση διάθεσης πίστωσης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και δημοτικού συμβούλου εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δ. Λευκάδας», προϋπολογισμού 2.750.303,12 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Νήσων Καλάμου – Καστού», προϋπολογισμού 256.818,80 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύμφωνη γνώμη σχετικά με το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, με την μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής εξακρίβωσης κόστους για το έργο «Ολοκλήρωση Παραλιακού Αγωγού Λυμάτων Νυδριού»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής για την σύνταξη πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από τον σεισμό της 17ης Νοεμβρίου 2015, στο έργο «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δήμου Λευκάδας» αναδόχου εταιρείας «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. συγκρότησης επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Απολλωνίων», προϋπολογισμού 59.400,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λευκάδας, έτους 2015 (σχετ. η αρ. 20/2016 απόφαση Ε.Π.Ζ.).
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *