Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου – Τα θέματα

Δ.Σ. σμικρ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Λευκάδα 22 Φεβρουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ.: 3113

Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λευκάδας
2. Τα μέλη Δημοτικού
Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, καλείσθε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 και 2ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2016.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός –Περιβάλλον»
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 13/2016 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.
« Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας» που αφορά στην έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ για το οικονομικό έτος 2016.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Ευγήρου (Σύβοτα) με δημοπρασία.
Eισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευές Οδοστρώματος και Επούλωση Λακκουβών Απολλωνίων και Ελλομένου» προϋπολογισμού 38.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 35 του αριθ. 20 Γ.Κ.Λ. (ΦΕΚ 444 Β΄/26.04.1999) για τον καθορισμό των όρων χορήγησης και λειτουργίας αδειών θαλασσίων μέσων αναψυχής, έτους 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 παράγραφος 1γ του ΠΔ 23/2000 (ΦΕΚ 18 Α΄/07.02.2000) για τον χαρακτηρισμό των παραλιακών χώρων περιοχής δικαιοδοσίας Λιμενικής Αρχής Λευκάδας ως πολυσύχναστων, για το έτος 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Λευκάδας (τακτικού-αναπληρωτή) για την συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 1 της Υ.Α. 2123/36/01 (ΦΕΚ 1438 Β΄/20.10.2001) για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της τροποποιημένης μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Υποδομών Νέου Νοσοκομείου» προϋπολογισμού 1.293.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Λευκάδας για την από 29-01-2016 ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Κ/Ξ ΚΑΣΤΩΡ Α.Ε. – P.C DEVELOPMENT S.A.» για το έργο «Αγκυροβόλιο τουριστικών σκαφών Βασιλικής Λευκάδας».
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Δημήτρ. Βραχνούλας, Πρ/νος Τμ. Τεχνικών Έργων Δ/νσης Τεχν. Υπηρ.

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης, των τευχών δημοπράτησης και τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου « Διαπλάτυνση Διαμόρφωση Ανατολικής Εισόδου Βαυκερής», προϋπολογισμού 17.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αίθουσας) στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νυδριού στον Αθλητικό Σύλλογο « TAEKWON-DO Λευκάδας» μέχρι τον Ιούνιο 2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (αίθουσας) στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Νυδριού στον Πολιτιστικό Σύλλογο « ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Νυδριού και στον Γυμναστικό Σύλλογο Λευκάδας μέχρι τον Ιούνιο 2016.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου (ανατολικής αίθουσας) στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Εγκλουβής στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εγκλουβής.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *