Συνεδριάζει τη Δευτέρα το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ Σ συνεδρίαση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ                                                                                                                                  Λευκάδα 13 Ιανουαρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. 541

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 18 Ιανουαρίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για το αίτημα της Επιτροπής Γονέων Τελειόφοιτων Λυκείων του Ν. Λευκάδας για νομοθετική ρύθμιση του Υπ. Παιδείας για πρόβλεψη θέσεων επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή των υποψηφίων του Νομού Λευκάδας, σε σχολές και τμήματα των ΑΕΙ και ΤΕΙ για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2016 & 1ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Aπόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λευκάδας με την ιδιότητα αυτού ως μετόχου της εταιρείας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΛΕΥΚΑΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ» για δικαστική λύση και εκκαθάριση αυτής.
Εισηγήτρια: Mαυρέτα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής της δικηγορικής εταιρείας: Φλογαϊτης-Σιούτη Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι, κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 160/15 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Κώστα Κατηφόρη κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης (σχετ. η αριθ. 286/15 απόφαση Ο.Ε.) σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με αίτηση –ένσταση της αναδόχου εταιρείας «Ιόνιος Τεχνική Α.Ε.» του έργου «Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού».
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρεώσεων και αποδέσμευση πιστώσεων οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και το Δήμο Μεγανησίου, για συντηρήσεις – επισκευές σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για καθορισμό χώρου και ημερομηνίας για την διεξαγωγή ειδικής δημόσιας συνεδρίασης για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής (παρ. 3 άρθρ. 217 Ν. 3463/2006).
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου « Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών», προϋπολογισμού 35.229,30 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού για το έτος 2016.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 8ου Σ.Π. της μελέτης « Πράξη Εφαρμογής Πολεοδομικής Μελέτης Νυδρί –Μ. Αυλάκι (Β΄ & Γ΄ κεφάλαιο) ».
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος,
Κυριάκος Προκοπίου, Πρ/νος Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου, εκτός έδρας, για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου «Ολοκλήρωση παραλιακού αγωγού λυμάτων Νυδριού» αναδόχου εταιρείας « ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», πρ/σμού 400.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου «Τοιχίο Αντιστήριξης Δρόμου Καλάμου Επισκοπής», Προϋπολογισμού 12.296,95 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας. Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για απευθείας αγορά ακινήτου (αγροτεμαχίου) στην Τ.Κ. Αγίου Πέτρου στη θέση «Πάνω Αλώνια-Αποκαταστημένου ΧΑΔΑ»
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου έμπροσθεν Ι. Ν. Αγ. Δημητρίου πόλης Λευκάδας» πρ/σμού 4.994,66 € και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή υποψηφιοτήτων για βράβευση ακτών του Δήμου Λευκάδας με το διεθνές βραβείο “Γαλάζιες Σημαίες” το έτος 2016.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Δ.Ε. Λευκάδας», προϋπολογισμού 20.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση:
1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *