Πρόσκληση σε Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δ Σ συνεδρίαση
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (20-11-15)
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                                                                          Λευκάδα 19 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 24541

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο
3. κ. Ιωάννη Παπαδόπουλο
Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24ης/2015 ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Σύμφωνα με τις δ/ξεις των άρθρων 95 και 163 παρ.4 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10 σας προσκαλούμε σε δημόσια ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με το παρακάτω θέμα:

Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης έκθεσης και κατάρτισης απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως οικονομικού έτους 2012, του Δήμου Λευκάδας ( σχετ. η αρ. 232/15 απόφαση Ο.Ε.).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Ιωάννης Παπαδόπουλος, Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής
Πέτρος Ματαράγκας, Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών

  ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                          ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

————————————————————————————————

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (20-11-15)
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ                                                                             Λευκάδα 19 Νοεμβρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 24542

Προς: 1. Τα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λευκάδας
2. κ. Δήμαρχο
3. Πρόεδρο Τ.Κ. Λαζαράτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 25ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 25 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Ενημέρωση Δ.Σ. σχετικά με την πορεία της Πράξης Εφαρμογής του Ρ/Σ Νυδριού-Μ. Αυλακίου( Ν. 4315/14).
Εισηγητές: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος
Θ. Κατωπόδης, Πρ/νος Πολεοδομικών Εφαρμογών
της Δ/νσης Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθώματος ακινήτου στην Τ.Κ. Λαζαράτων για την κάλυψη των αναγκών στάθμευσης αυτοκινήτων και για αποθηκευτικό χώρο υπηρεσιών του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ.για αποδοχή ή μη της αρ. 4/2015 απόφασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Λευκάδας η οποία αφορά στην εξέταση της αρ. 15650/21.7.15 αίτησης της Ιωάννας Αρματά του Νικολάου, ιδιοκτήτριας επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Πόρο Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση χώρου του πρώην δημοτικού σχολείου Δ.Κ. Νυδριού στον Πολιτιστικό & Αθλητικό Σύλλογο «ΕΛΠΙΔΕΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Πρόεδρος Δ.Ε.Π.

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για σύσταση επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ.6 Ν. 3463/06).
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση, της αρ. 280/15 απόφασης Δ.Σ. ως προς τον καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικής οδού εντός οικισμού Εγκλουβής», πρ/σμού
12.300,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΣΤΟΥ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 7.995,98 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΠΙΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 9.994,08 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης έργου με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΥΒΡΟΥ» και καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, προϋπολογισμού 5.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015, του Ν.Π.Δ.Δ. «Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Αρβανίτης Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης- αποχέτευσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 174 του Ν.3463/2006.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών».
Εισηγητής: Οδυσσέας Γιαννιώτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευές Οδοστρώματος και Επούλωση Λακκουβών Απολλωνίων και Ελλομένου» προϋπολογισμού 38.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εμπορικό Σύλλογο Λευκάδας
5. Εργατικό Κέντρο
6. Πολιτικά Κόμματα
7. Μ.Μ.Ε.
8. Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *