Προκήρυξη του ιστιοπλοϊκού αγώνα “Λευκαδίων Ναυτικών”

ιστιο 2

ΑΓΩΝΑΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
«ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ»

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΓΩΝΑ

1. ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ

Ο Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας.
Προκηρύσσει
τον αγώνα ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης “ ΛΕΥΚΑΔΙΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ”
το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 κ’ ώρα 09:30

2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς:
2.1. Τους Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών της ISAF 2013-2016(Racing Rules of Sailing, RRS).
2.2. Τους Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της ISAF (Equipment Rules of Sailing, ERS)
2.3. Τον Επιπρόσθετο Κανονισμό για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της ISAF Offshore Special Regulations 2014-2015. O αγώνας κατατάσσεται στην κατηγορία 4 του παραπάνω κανονισμού. Όλα τα σκάφη πρέπει να έχουν VHF με κανάλια επικοινωνίας τα 8 , 16 , 72. Για το liferaft ισχύουν οι επιταγές των αρμοδίων αρχών.
2.4. Τις Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ & ΕΙΟ για το 2015 και τις σχετικές εγκύκλιους και προσθήκες του 2015.
2.5. Το Διεθνή Κανονισμό Καταμέτρησης IMS 2015.
2.6. Το Διεθνή Κανονισμό ORC Rating System 2015.
2.7. Τον Διεθνή Κανονισμό IRC Rules 2015.
2.8. Από τη δύση έως την ανατολή του ηλίου, το Διεθνή Κανονισμό Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα αντικαθιστά το Μέρος 2 των RRS.
2.9. Την παρούσα Προκήρυξη Αγώνα και τις Οδηγίες Πλου που θα δοθούν στη συγκέντρωση Κυβερνητών και τυχόν τροποποιήσεις αυτών. Αν υπάρξει αντίφαση μεταξύ τους υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7).
3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
3.1. Θα ισχύει ο Κώδικας διαφημίσεων 20 της ISAF.
3.2. Ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν διαφήμιση της διοργάνωσης την οποία θα επιλέξει και θα προμηθεύσει ο διοργανωτής, όπως διαφήμιση στην πλώρη, διακριτικούς αριθμούς πλώρης, σημαία στην πρύμνη, σημαία κατά τον ελλιμενισμό κ.λ.π. σύμφωνα με τον Κώδικα διαφημίσεων 20 της ISAF.
3.3. Ο διοργανωτής μπορεί να απαιτήσει επίσης την τοποθέτηση βιντεοκάμερας ή συσκευής εντοπισμού στα συμμετέχοντα σκάφη, με δικά του έξοδα.
3.4. Σκάφη που φέρουν διαφήμιση πρέπει να έχουν σχετική άδεια από την εθνική τους αρχή και να καταθέσουν αντίγραφο της άδειας μαζί με τη δήλωση συμμετοχής στον αγώνα.
3.5. Όταν μια διαφήμιση δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί πρέπει να διαγράφεται.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΟΛΑ
4.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν σκάφη καταμετρημένα κατά ORC International, ORC Club ή IRC (endorsed) με έγκυρο πιστοποιητικό καταμέτρησης εκδόσεως 2015.
4.2. Κάθε σκάφος μπορεί να συμμετάσχει μόνο σε μια κατηγορία καταμέτρησης (ORCi, ORC Club ή IRC).
4.3. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται σε 20€ και κατατίθεται με την δήλωση συμμετοχής.
4.4. Ο διοργανωτής Όμιλος δεν είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε κόστος προκύψει από την μη αποδοχή της δήλωσης συμμετοχής τους σκάφους.
5. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
5.1. Η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί στην γραμματεία της Επιτροπής Αγώνων το αργότερο μέχρι το Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 18:00, στο ειδικό έντυπο συμμετοχής του αγώνα. Η Οργανωτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά την λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.
5.2. Ένα σκάφος θεωρείται ότι έχει προδηλώσει συμμετοχή όταν έχει υποβάλει τα κάτωθι έντυπα:
• Συμπληρωμένη δήλωση συμμετοχής
• Πιστοποιητικό καταμέτρησης σε ισχύ με ημερομηνία έκδοσης μέχρι και την 25/09/2015. Αυτό αλλάζει τον RRS78.2
• Κατάσταση πληρώματος συμπληρωμένη στο ειδικό έντυπο που θα περιλαμβάνει τους αριθμούς δελτίων των αθλητών. (αρθ. 2 Κανόνας 46 των Προσθηκών της Εθνικής Αρχής στους διεθνείς κανόνες Ιστιοδρομιών & 16.1.6. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΑΘ 2015)
• Τηλέφωνα επικοινωνίας σε στεριά και σκάφος (2 εναλλακτικά κινητά τηλ.), μαζί με τα ονόματα των μελών πληρώματος – υπεύθυνων επικοινωνίας.
• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ σύμφωνο με τις Διατάξεις της ΕΙΟ 2015.
Τα παραπάνω έγγραφα και καθώς και οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν εναλλακτικά να σταλούν εμπρόθεσμα με e-mail και πρέπει να επιβεβαιωθεί η παραλαβή τους από την Διοργανώτρια Αρχή.
• Το αντίτιμο του παραβόλου συμμετοχής.
6. ΣYΓXΩNEYΣH KΛAΣEΩN
6.1. H επιτροπή του αγώνα έχει το δικαίωμα να συγχωνεύσει ή να διαχωρίσει τις κλάσεις (κατηγορίες) σκαφών ανάλογα με τη συμμετοχή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους της ΕΑΘ/ΕΙΟ. Οι τελικές καταστάσεις συγχώνευσης-διαχωρισμού των κλάσεων θα δοθούν στη Συγκέντρωση Κυβερνητών. Σε κάθε κλάση θα συμμετέχουν τουλάχιστον πέντε σκάφη.
6.2. Τα σκάφη ORC Club non Spinnaker εντάσσονται υποχρεωτικά στην ομώνυμη κατηγορία, σύμφωνα με την παράγραφο 10.1.2 των Ειδικών Διατάξεων της ΕΑΘ. Στην περίπτωση όπου στις κατηγορίες δεν συμπληρώνεται ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών προκειμένου η ιστιοδρομία να είναι έγκυρη, θα πραγματοποιηθεί συγχώνευση των κλάσεων.
6.3. Για να θεωρηθεί έγκυρη μια ιστιοδρομία σε μία κατηγορία πρέπει να εκκινήσουν τουλάχιστον τρία (3) σκάφη.
7. ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΑ
7.1. Ο αγώνας θα εκκινήσει από την βόρεια είσοδο του διαύλου της Λευκάδας στη θέση «Αμμόγλωσσα» και αφήνοντας αριστερά το νησί της Λευκάδας θα τερματίσει στο λιμάνι Λυγιάς.
8. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
• Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015
o 16:00-18:00: εγγραφές
o 18:00-20:00: έλεγχος σκαφών
o 20:00: συγκέντρωση κυβερνητών
• Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 09:30: εκκίνηση ιστιοδρομίας

Η διαδρομή και οι λεπτομέρειες θα δοθούν στην συγκέντρωση κυβερνητών αναλόγως των καιρικών συνθηκών.
9. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
9.1. H Συγκέντρωση Κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, ώρα 20:00 στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Λευκάδας.
10. OΔHΓIEΣ ΠΛOY
10.1. Oι Οδηγίες Πλου θα διανεμηθούν από τη Γραμματεία της Επιτροπής του Αγώνα στη Συγκέντρωση Κυβερνητών.
11. EΛEΓXOΣ ΣKAΦΩN
11.1. Όλα τα σκάφη θα παραμείνουν στη διάθεση της επιτροπής ελέγχου καταμετρήσεων και επιθεώρησης σκαφών για τη διενέργεια ελέγχου και επιθεωρήσεων. H επιτροπή αγώνα διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρεί τα σκάφη σε οποιοδήποτε ενδιάμεσο σημείο της διοργάνωσης.
11.2. Σε κάθε σκάφος θα υπάρχει στη διάθεση της επιτροπής αγώνα αντίγραφο του πιστοποιητικού καταμέτρησης και της 2ης σελίδας του.
12. KATAΣTAΣH ΠΛHPΩMATOΣ
12.1. Oι εντεταλμένοι εκπρόσωποι των συμμετεχόντων σκαφών οφείλουν να καταθέσουν γραπτή κατάσταση με τα ονοματεπώνυμα των επιβαινόντων, σε ειδικό έντυπο που διατίθενται από τη Γραμματεία, το αργότερο πριν από την έναρξη της συγκέντρωσης κυβερνητών.
12.2. Αλλαγές στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπονται μόνον εφόσον ενημερωθεί γραπτά, σε ειδικό έντυπο που διατίθεται στη Γραμματεία, η Επιτροπή Αγώνα, το αργότερο 2 ώρες πριν από την έναρξη των ιστιοδρομιών.
12.3. Το συνολικό βάρος των μελών του πληρώματος κάθε σκάφους ORC i, ORC Club & ORC Club no Spinnaker δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το μέγιστο αναγραφόμενο στο Πιστοποιητικό Ισοζυγισμού. Για την κατηγορία IRC ισχύει ο κανόνας 22-4.2 (μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος = αριθμός ατόμων πληρώματος αναγραφόμενο στο πιστοποιητικό × 85kg).
13. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ
13.1. Στις κατηγορίες ORCi και ORC Club, για τη διόρθωση του χρόνου θα εφαρμοστεί το Offshore Performance Line Scoring .
13.2. Στην κατηγορία IRC θα εφαρμοστεί το Time On Time.
13.3. Το χρονικό όριο τερματισμών για τα σκάφη ORC καθορίζεται σύμφωνα με τον τύπο (GPH x 2 x Απόσταση) και αντίστοιχα για τα σκάφη IRC (BDF x 2 x Απόσταση).
14. ΣYΣTHMA BAΘMOΛOΓIAΣ
14.1. Θα ισχύσει το σύστημα χαμηλής βαθμολογίας (Low Point System) σύμφωνα με το παράρτημα A4 των ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ της ISAF-RRS.
15. ΕΠΑΘΛΑ
15.1. Θα απονεμηθούν έπαθλα στον 1ο νικητή κάθε κατηγορίας, σε τελετή που θα πραγματοποιηθεί τo βράδυ του Σαββάτου 10 Οκτωβρίου 2015 στο Βαθύ Μεγανησίου στον αγώνα ‘’Μαρίνος Ζαμπάτης’’.
16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
16.1. Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα, αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Η Διοργανώτρια Αρχή και οι ορισμένες απ’ αυτήν επιτροπές, που σχετίζονται με την διοργάνωση του αγώνα, δεν φέρουν καμία ευθύνη για σωματική ή υλική ζημιά, τραυματισμό ή θάνατο ή ότι άλλο ήθελε συμβεί, πριν, κατά την διάρκεια ή μετά τον αγώνα. Κάθε ιδιοκτήτης σκάφους ή ο αντιπρόσωπός του αποδέχεται αυτούς του όρους υπογράφοντας την Δήλωση Συμμετοχής στον αγώνα.
16.2. Προσοχή από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να δοθεί στον θεμελιώδη κανόνα R.R.S. 4 «Η απόφαση για την συμμετοχή ή όχι σε μια ιστιοδρομία ανήκει αποκλειστικά στην ευθύνη του κάθε σκάφους». Είναι αρμοδιότητα των εντεταλμένων εκπροσώπων ή όσων χειρίζονται το σκάφος να κρίνουν το βαθμό εκπαίδευσης του πληρώματος του σκάφους, την ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στους προγραμματισμένους αγώνες.
17. AΣΦAΛEIA ΣΚΑΦΩΝ
17.1. Τα αγωνιζόμενα σκάφη πρέπει να διαθέτουν την ελάχιστη προβλεπόμενη από τον νόμο 2743/99 ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων. Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους πρέπει να συνοδεύει τη δήλωση συμμετοχής του σκάφους στη διοργάνωση. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά τη συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας.
18. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ / ΒΙΝΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗΣ
18.1. Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι η Διοργανώτρια Αρχή διατηρεί το δικαίωμα και την άδεια να χρησιμοποιήσει το όνομα και την εικόνα για κείμενο φωτογραφία η βίντεο είτε των ιδίων ή του σκάφους με το οποίο αγωνίζονται, για να δημοσιευτούν η να μεταδοθούν από ΜΜΕ ή για μελλοντική χρήση σαν διαφημιστικό υλικό, χωρίς καμία οικονομική απαίτηση. Τα ονόματα των συμμετεχόντων μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν η αναπαραχθούν με οποιονδήποτε γνωστό τρόπο.
19. ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
19.1. Εκτός από την επικοινωνία με την Επιτροπή Αγώνων, όσο ένα σκάφος αγωνίζεται δεν πρέπει να εκπέμπει, ούτε να λαμβάνει μέσω τηλεπικοινωνιών μηνύματα που δεν είναι διαθέσιμα σε όλα τα σκάφη.
19.2. Ο περιορισμός αυτός ισχύει και για τα κινητά τηλέφωνα.
19.3. Η επικοινωνία θα γίνεται στο κανάλι 8 του VHF.
20. ΧΑΡΤΕΣ & ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ
20.1. Συνιστάται η χρήση των παρακάτω ενδεικτικών χαρτών: Imray G121
21. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Η διεύθυνση του ομίλου διοργάνωσης, της Γραμματείας και της Επιτροπής αγώνα είναι η ακόλουθη:

Ναυτικός Όμιλος Λευκάδας
Μαρίνα Λευκάδας
31100 Λευκάδα
τηλέφωνο-φαξ: 26450 25660
website: www.nole.gr
e-mail: info@nole.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *