Εισηγήσεις επί θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου

Δήμος Λευκάδας(σήμα)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
www.lefkada.gov.gr
τηλ. 2645360500                              Λευκάδα, 31 Αυγούστου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ακολουθούν συνημμένες οι εισηγήσεις των παρακάτω θεμάτων της 17ης συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 15:00, στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων.)

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση 3ης αναμόρφωσης πρ/σμού οικονομικού έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Λ.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δ.Λ.Τ.Λ.
ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση εθελοντικής ομάδας πολιτικής προστασίας.
Εισηγητής: Πάνος Γαζής, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 6ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών Εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον»
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 7ο:Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 42/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί – Παιδεία – Κοινωνική Μέριμνα – Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον», σχετικά με την αποδοχή δωρεάς.
Εισηγητής: Σπυρίδων Πολίτης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Προσάμμωση ακτής Επισκόπου».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης με θέμα «Προσάμμωση ακτής «Άρμενο» Περιγιαλίου».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

—————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Λευκάδα, 11/8/2015
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ
Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας

ΘΕΜΑ : Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015

Με την αριθμ. 77/2015 απόφαση Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος εγκρίθηκε η 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού και του Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015.
Η 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 κρίνεται απαραίτητη λόγω τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος και για την κάλυψη νέων αναγκών.
Στο Τεχνικό Πρόγραμμα δημιουργούνται πιστώσεις για τις εξής εργασίες: α) Επισκευή εκδοτηρίου λιμένα Βασιλικής, β) Τοποθέτηση συντήρηση παγκακίων ΧΖΛ Λευκάδας, γ) Τοποθέτηση βάσης προτομής εντός ΧΖΛ Λευκάδας και δ) Εργασίες στο λιμάνι Νυδριού για ηλεκτροφωτισμό και άρδευση πλησίον της ράμπας του φέρυ μπωτ.
Παρακάτω αναλύονται οι απαιτούμενες αναμορφώσεις στο σκέλος των δαπανών για την κάλυψη νέων αναγκών:
ΕΞΟΔΑ
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6111 «Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» ποσό € 5.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί το σύνολο της πίστωσης καθόσον έως σήμερα δεν έχει προκύψει σχετική ανάγκη.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6142.003 «Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος» ποσό € 4.600,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6331.001 «Τέλη νομιμοποίησης αυθαιρέτων» ποσό € 1.800,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό», καθώς δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 00-6726.001 «Τέλος υπέρ Ρ.Α.Λ.» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό», λόγω εκπλήρωσης του σκοπού της πίστωσης.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6261 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Το Δ.Λ.Τ.Λ. στεγάζεται στο κτίριο του Δημαρχείου και συντηρήσεις που χρειάζονται πραγματοποιούνται κυρίως από υπάλληλο (συντηρητή) του Δήμου.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6266 «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6274 «Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Το Δ.Λ.Τ.Λ. στεγάζεται στο κτίριο του Δημαρχείου και η καθαριότητα διενεργείται από προσωπικό του Δήμου.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6612 «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» ποσό € 1.500,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έλεγχο της αποθήκης, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό για την κάλυψη των αναγκών.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6613 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης» ποσό € 1.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έλεγχο της αποθήκης, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό για την κάλυψη των αναγκών.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6614 «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» ποσό € 1.324,28 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έλεγχο της αποθήκης, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό για την κάλυψη των αναγκών.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6672.002 «Ανταλλακτικά μηχανημάτων γραφείου» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-6699.001 «Αναλώσιμα υλικά αντιρρύπανσης» ποσό € 2.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7135.001 «Πάγιος εξοπλισμός αντιρρύπανσης» ποσό € 3.000,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7135.004 «Προμήθεια παγκακίων ΧΖΛ Λευκάδας» ποσό € 3.500,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό», λόγω εκπλήρωσης του σκοπού.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7135.008 «Προμήθεια εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών Η/Υ» ποσό € 1.500,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Από έλεγχο των αναγκών της υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται το σύνολο του ποσού.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7135.013 «Προμήθεια φορητών κιγκλιδωμάτων» ποσό € 1.402,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό», λόγω εκπλήρωσης του σκοπού.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 10-7336.007 «Συντήρηση-επισκευή αγκύρωση πλωτών προβλητών Νυδρίου» ποσό € 900,00 και το μεταφέρουμε στον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό». Μετά από έρευνα αγοράς, διαπιστώθηκε ότι δεν απαιτείται ολόκληρο το ποσό που είχε προβλεφθεί.
Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, το Αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των € 39.526,28.
• Λαμβάνουμε από τον Κ.Α. 9111 «Αποθεματικό» ποσό € 39.526,28 και το μεταφέρουμε στους παρακάτω κωδικούς εξόδων:
 Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 00-6312.001 «Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» με ποσό € 27.000,00.
 Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-6692 «Προμήθεια σπόρων, φυτών κλπ.» με ποσό € 2.500,00.
 Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7335.003 «Εργασίες στο λιμάνι Νυδριού για ηλεκτροφωτισμό και άρδευση πλησίον της ράμπας του φέρυ μπωτ» με ποσό € 5.202,00.
 Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7336.018 «Τοποθέτηση βάσης προτομής εντός ΧΖΛ Λευκάδας» με ποσό € 3.000,00.
 Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7336.019 «Τοποθέτηση-συντήρηση παγκακίων ΧΖΛ Λευκάδας» με ποσό € 1.424,28.
 Δημιουργούμε νέο Κ.Α. 10-7336.020 «Επισκευή εκδοτηρίου λιμένα Βασιλικής» με ποσό € 400,00.
Μετά τις παραπάνω αναμορφώσεις, το Αποθεματικό ανέρχεται σε € 0,00.
Το σύνολο του προϋπολογισμού εσόδων και δαπανών παραμένει αμετάβλητο.

Σύμφωνα με το αρ. 234 παρ. 3 του Ν.3463/2006, οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό εγκρίνονται από το Δημοτικό Συμβούλιο, υποβάλλονται δε στον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης εντός δέκα ημερών αφότου περιέλθει στο νομικό πρόσωπο η εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κατόπιν τούτων, εισηγούμαι την έγκριση της 3ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 του Δ.Λ.Τ.Λ., όπως περιγράφεται στην αριθμ. 77/2015 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ..

Ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

————————————————–
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ – ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ) ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Η συγκεκριμένη ομάδα φιλοδοξεί να εμπνεύσει και να ενισχύσει το αίσθημα της ευθύνης στους πολίτες πάνω σε θέματα πολιτικής προστασίας (αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών) – προστασίας του περιβάλλοντος.

Κεντρικός στόχος στη παρούσα χρονική στιγμή είναι η οργάνωση της τοπικής κοινωνίας για την ενίσχυση της δασοπροστασίας του σμαραγδένιου νησιού μας μέσω της πρόληψης δασικών πυρκαγιών που υποβαθμίζουν αυτό το πολύτιμο οικοσύστημα. Η ενεργός παρουσία των εθελοντών θα λειτουργήσει ως ασπίδα για την προστασία του δάσους τις επικίνδυνες μέρες του καλοκαιριού.

Οι εθελοντές, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν κοινωνοί της προσπάθειας της τοπικής αυτοδιοίκησης να προστατεύσει τα δάση από τον εφιάλτη των πυρκαγιών. Η παρατήρηση-επιτήρηση δασών, οι καθαρισμοί και οι περιπολίες, είναι κάποιες από τις επιλογές που έχει ο κάθε ευαισθητοποιημένος πολίτης κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Η εθελοντική συμμετοχή στη δασοπροστασία θα συνδεθεί με αντίστοιχη εκπαίδευση όλων των μελών από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε πέρα από την καλή διάθεση και την ευσυνειδησία να υπάρχει και η απαιτούμενη γνώση και δεξιότητα. Επισημαίνεται ότι η εκπαίδευση θα είναι συνεχής διαδικασία επιμόρφωσης των μελών ώστε να είναι ικανά να αντιμετωπίζουν και άλλες φυσικές ή και τεχνολογικές καταστροφές.

Παράλληλα, θα δοθεί σε όλους τους εθελοντές ειδική ταυτότητα, σήμανση και ο κατάλληλος εξοπλισμός. Η υπό σύσταση ομάδα θα χρηματοδοτείται κάθε χρόνο από τις πιστώσεις για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας από το Δήμο Λευκάδας. Τα μέλη της ομάδας θα είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν την εκπαίδευση και να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους, διαφορετικά θα διαγράφονται στο τέλος κάθε έτους. Η λίστα των μελών θα ανανεώνεται με νέες εγγραφές ή διαγραφές που θα γίνονται κάθε χρόνο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να λάβει απόφαση για τη σύσταση εθελοντικής ομάδας Πολιτικής Προστασίας (Δασοπροστασίας – Δασοπυρόσβεσης) του Δήμου Λευκάδας έχοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αρ. πρωτ. ……………………… αίτηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Πάνου Γαζή προς τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας
2. Την περιπ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 214 του Ν. 3463/06
3. Το Φ.Ε.Κ τεύχος Α΄102 της 1 Μαΐου 2002
4. Το Φ.Ε.Κ τεύχος Β΄1431 της 14 Ιουνίου 2013
5. Την εισήγηση του Εντεταλμένου Συμβούλου κ. Πάνου Γαζή.

Ο εισηγητής εισηγείται τα παρακάτω και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει:

Α. Για τη σύσταση Ομάδας Εθελοντών στο Δήμο Λευκάδας με την επωνυμία «Εθελοντική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας (Δασοπροστασία – Δασοπυρόσβεση) Δήμου Λευκάδας

Β. Υπεύθυνος της Εθελοντικής Ομάδας ορίζεται ο εκάστοτε Αντιδήμαρχος – Εντεταλμένος Σύμβουλος και αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία ή οποιοδήποτε πρόσωπο κρίνει ο Δήμαρχος λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία του και τις γνώσεις του σε θέματα Πολιτικής Προστασίας. Γραμματειακή υποστήριξη και υπεύθυνος για την επικοινωνία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας θα έχει ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας.

Γ. Μέλη της ομάδας εθελοντών μπορεί να είναι όσοι κάτοικοι και δημότες του Δήμου επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση, έπειτα από εκδήλωση ενδιαφέροντος που θα δημοσιευτεί. (Στο κάλεσμα – πρόσκληση του Δήμου Λευκάδας, ανταποκρίθηκαν πάνω από 20 υποψήφιοι εθελοντές, οι οποίοι επιθυμούν να γίνουν μέλη της Εθελοντικής Ομάδας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λευκάδας). Για το σκοπό της παρούσας θα δημιουργηθεί μητρώο εθελοντών στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην εθελοντική ομάδα.

Δ. Έδρα της Ομάδας Εθελοντών είναι η πόλη της Λευκάδας (Διοικητήριο)

Ε. Σκοπός της Ομάδας Εθελοντών είναι η παροχή, δια μέσου των μελών της, υπηρεσιών σε τομείς πολιτικής προστασίας – δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης. Στο μέλλον, εφ’ όσον οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι τομείς δράσεις της εθελοντικής ομάδας θα διευρυνθούν, όπως: οργάνωση και λειτουργία χώρων συγκέντρωσης πληθυσμού μετά από καταστροφές, αρωγή στους πληγέντες μετά από καταστροφές, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών.

ΣΤ. Ο Δήμος Λευκάδας δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των στόχων της Ομάδας Εθελοντών.

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΝΟΣ ΓΑΖΗΣ
Εντεταλμένος Σύμβουλος

————————————————–

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ
ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Λευκάδα 16-08-2015
ΘΕΜΑ: Απόφαση ΔΣ για έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον »
Έχοντας υπόψη την αριθμ.43/2015 απόφαση του ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας ως εξής:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»
Πίνακας περιεχομένων
ΑΡΘΡΟ 1 – Αντικείμενο και σκοπός του κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 2- Αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού
ΑΡΘΡΟ 3-Αθλητικές εγκαταστάσεις Δήμου Λευκάδας
ΑΡΘΡΟ 4- Ημέρες και ώρες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
ΑΡΘΡΟ 5- χρήση χώρων άθλησης – διάθεση οργάνων σε αθλητές, συλλόγους & φορείς
ΑΡΘΡΟ 6- διαδικασία διάθεσης αθλητικών εγκαταστάσεων/χώρων
ΑΡΘΡΟ 7 – υποχρεώσεις αθλητικών ομοσπονδιών και αθλητών για είσοδο σε κάθε χώρο του δημοτικού χώρου άθλησης.
ΑΡΘΡΟ 8 – υποχρεώσεις αθλουμένων – προπονητών – χρηστών
➢ μεμονωμένων ατόμων
➢ αθλητικών συλλόγων με υπεύθυνο προπονητή
➢ σχολικών ομάδων
➢ προγράμματα μαζικού αθλητισμού
➢ λοιπόν φορέων
ΑΡΘΡΟ 9- προστασία αθλητικών εγκαταστάσεων από φθορές
ΑΡΘΡΟ 10- διεξαγωγή προπονήσεων αθλητικών συλλόγων
ΑΡΘΡΟ 11- χρήση γηπέδων ποδόσφαιρου
ΑΡΘΡΟ 12- χρήση στίβου
ΑΡΘΡΟ 13- χρήση γηπέδων αντισφαίρισης
ΑΡΘΡΟ 14 – προϋποθέσεις διεξαγωγής αγώνων
ΑΡΘΡΟ 15- διεξαγωγή αγώνων στο κλειστό γυμναστήριο
ΑΡΘΡΟ 16- διεξαγωγή αγώνων ποδόσφαιρου
ΑΡΘΡΟ 17- διεξαγωγή αγώνων στίβου
ΑΡΘΡΟ 18- διεξαγωγή εκδηλώσεων στις αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους
ΑΡΘΡΟ 19- προσωπικό
ΑΡΘΡΟ 20-Κωλύματα διάθεσης των αγωνιστικών χώρων
ΑΡΘΡΟ 21- διαφορές γενικές διατάξεις-περιορισμοί χρήσης-απαγορεύσεις
ΑΡΘΡΟ 22-κυρώσεις -ποινές
ΑΡΘΡΟ 23- Διαφημίσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις
ΑΡΘΡΟ 24 – τελικές διατάξεις
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του Δήμου Λευκάδας .
Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και

αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» με σκοπό:
• την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών.
• την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού .
• την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.
• την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής των
κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Λευκάδας .
• την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών,
συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Δημοτικού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα. την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, αθλητικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Η αρμοδιότητα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού ανήκει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, στον Εντεταλμένο Σύμβουλο Αθλητισμού, και στις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες (Διευθύνσεις, Τμήματα, Γραφεία), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκάδας .

ΑΡΘΡΟ 3
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1.Το Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας «Πλάτων Γρηγόρης» επί της οδού Σταδίου
2.Το 1οΚλειστό Γυμναστήριο στα Βαρδάνια επί της οδού Λευκάδας Γύρας.
3. Το γήπεδο Σφακιωτών.
4.Το γήπεδο Τσουκαλάδων
5.Το γήπεδο Νυδριού
6.Τις Αθλητικές Εγκαταστάσεις 7×7 και τένις 2 γήπεδα, επί της οδού Ν. Σβορώνου
7.Το γήπεδο Βλυχού.
8.Οι Αθλητικές Εγκαταστάσεις Αντισφαίρισης, επί της οδού Ν. Σβορώνου
9.Το γήπεδο Σύβρου
10.Το γήπεδο Μαραντοχωρίου .
11.Το γήπεδο Αγίου Πέτρου .
12.Το γήπεδο Καρυάς .
13. Τα γήπεδα 5×5 Σφακιωτών, Καρυάς και Μαραντοχωρίου

ΠΑΡΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
1. Το 2ο Κλειστό Γυμναστήριο του 1ου Λυκείου Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Οι Δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν σε καθημερινή βάση όλη την εβδομάδα, μεταξύ07:30 π.μ. – 22:30 μ.μ. . Οι ώρες λειτουργίας τους καθορίζονται αφού ληφθούν υπόψη τα σχολικά προγράμματα, τα αθλητικά προγράμματα της Γ.Γ.Α. και του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας«Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» και οι προπονήσεις και αγώνες των Αθλητικών Συλλόγων/Σωματείων, Ερασιτεχνικών και Επαγγελματικών.
Η ώρα προσέλευσης του κοινού είναι η 08.00πμ και αποχώρησης η 10.00μμ.
Πιο συγκεκριμένα:
Τα κλειστά γυμναστήρια λειτουργούν από 07:30 π.μ. – 22:30 μ.μ. και εφόσον προπονούνται αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομάδες, ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται – κατά περίπτωση – έως και μία ώρα.
Τα υπαίθρια γήπεδα, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, τένις, μπάσκετ, 7×7 κ.λ.π,
λειτουργούν από 07:30 π.μ. – 22:30 μ.μ. και εφόσον προπονούνται αναγνωρισμένες από τη ΓΓΑ ομάδες, ο χρόνος μπορεί να παρατείνεται – κατά περίπτωση – έως και μία ώρα.
Τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή και αργίες, οι δημοτικοί χώροι άθλησης λειτουργούν
μόνο για τη διεξαγωγή αθλητικών αγώνων όλων των πρωταθλημάτων (σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και μετά από γραπτή αίτηση, 3 (τρεις) εργάσιμες ημέρες πριν, δίδεται άδεια για προπονήσεις το Σάββατο το απόγευμα. Το ωράριο λειτουργίας για τις παραπάνω ημέρες καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, μετά από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Υπηρεσιακής Μονάδας του Δήμου Λευκάδας.

ΑΡΘΡΟ 5
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΘΕΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ, ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ &
ΦΟΡΕΙΣ-ΑΤΟΜΑ
α)Κάθε υπηρεσία Δημόσια, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, αθλητικός φορέας (ομοσπονδία, σωματείο), ιδιωτικός φορέας , που επιθυμεί να κάνει χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Λευκάδας απευθύνεται εγγράφως προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου Λευκάδας, η οποία και απαντά σε κάθε αίτημα, μετά από σχετική ενημέρωση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου.
Η απάντηση πρέπει να δίνεται το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι αργότερα από
δεκαπέντε (15) ημέρες, από την ημέρα που υποβλήθηκε το αίτημα.
β)Χρήση από φυσικά πρόσωπα
Η χρήση των αθλητικών χώρων από φυσικά πρόσωπα, αφορά την ελεύθερη πρόσβαση τους στις εγκαταστάσεις του Δήμου στη περίπτωση που δεν συμμετέχουν σε συλλόγους. Η πρόσβαση επιτρέπεται κατά τις ελεύθερες ώρες για το κοινό όπως αυτές ορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσιακή μονάδα, σχετικά με το πρόγραμμα των εγκαταστάσεων.
Για την πρόσβαση στις αθλητικές εγκαταστάσεις οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, να
συμπληρώσουν μια αίτηση -δήλωση με την οποία βεβαιώνουν ότι είναι υγιείς και μπορούν να αθληθούν κι ότι εισέρχονται με δική τους ευθύνη στις εγκαταστάσεις για να αθληθούν. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα αιτούνται τη χρήση των εγκαταστάσεων αφού έχουν λάβει γνώση του παρόντος κανονισμού και τον αποδέχονται στο σύνολο του.
Για τη χρήση συγκεκριμένων εγκαταστάσεων από φυσικά πρόσωπα για προσωπική –προσωπικές χρήσεις π.χ. ενοικίαση, (γήπεδο 7×7 , τένις ), απαιτείται η επικοινωνία με την σχετική υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας σχετικά με τη διαθεσιμότητα του γηπέδου αλλά και τη δέσμευση αυτού από τον αθλούμενο για συγκεκριμένη ώρα καθώς και η καταβολή αντιτίμου, που ορίζεται από το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»
Σε περιπτώσεις ατόμων που επιθυμούν να κάνουν χρήση κάποιας από τις ανωτέρω εγκαταστάσεις, υποβάλλουν έγγραφη αίτηση στην οποία αναφέρουν την ακριβή ημέρα και ώρα που επιθυμούν στην γραμματεία του, γεγονός που αποδεικνύεται από την ημερομηνία του πρωτοκόλλου που λαμβάνει κατά την υποβολή της. Η γραμματεία του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ελέγχει τη διαθεσιμότητα των αιτούμενων εγκαταστάσεων και εισηγείται στο αρμόδιο όργανο της διοίκησης την έγκριση ή απόρριψη της αίτησης.
Όταν η χρήση των εγκαταστάσεων γίνεται από φυσικά πρόσωπα για προσωπική χρήση με την παρουσία τους στο χώρο δηλώνουν γραπτώς και μ επίδειξη ταυτότητας, ότι είναι υγιή, έχουν λάβει γνώση του κανονισμού και ότι εισέρχονται με δική τους ευθύνη.
ΑΡΘΡΟ 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ΧΩΡΩΝ
Εξαιτίας του γεγονότος ότι τα μέλη των αθλητικών σωματείων πρέπει να προπονούνται σε τακτικές ώρες και ημέρες στους χώρους άθλησης προκειμένου να προετοιμάζονται για τους αγώνες τους στα Τοπικά- Περιφερειακά – Πανελλήνια – Διεθνή Πρωταθλήματα, δύναται οι σύλλογοί τους να αιτούνται την χρήση των εγκαταστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι σύλλογοι / σωματεία με έδρα εντός της περιφέρειας του Δήμου Λευκάδας, θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα προς το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» για τη χρήση των χώρων αυτών, ως και το μήνα Ιούνιο και σε κάθε περίπτωση πριν την έναρξη κάθε αθλητικής περιόδου, αλλά και κατά τη διάρκεια αυτής. Στην αίτηση ενδιαφέροντος θα πρέπει να αναφέρονται με σαφήνεια:

. Η εγκατάσταση την οποία αιτείται ο ενδιαφερόμενος.
. Το χρονικό διάστημα παραχώρησης.
. Τις ακριβείς μέρες και ώρες κατά τις οποίες επιθυμεί να γίνεται χρήση του χώρου.
. Στην ανωτέρω γραπτή αίτηση θα αναφέρεται, επίσης, ότι ο ενδιαφερόμενος
φορέας έχει λάβει γνώση των όρων του παρόντος κανονισμού και τους αποδέχεται στο σύνολό τους.
Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος εγκρίνει το τελικό πρόγραμμα και το γνωρίζει στο κάθε Σωματείο που έχει υποβάλλει αίτημα.
Η υπηρεσία του Δήμου, πριν από την έναρξη της αθλητικής περιόδου καθορίζει το πρόγραμμα χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων, κατανέμει τις ώρες χρήσης των εγκαταστάσεων κατά περίπτωση τις ώρες ανά ημέρα και εβδομάδα για κάθε άθλημα και αναλόγως των αναγκών των ομάδων λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά:
• Τις ανάγκες των προγραμμάτων, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»
• Τα αιτήματα των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των σωματείων, αναφορικά με το πρόγραμμα των αγώνων και τις ανάγκες προετοιμασίας των αθλητικών σωματείων και αθλητικών συλλόγων.
• Τις αιτήσεις που μπορεί να έχουν υποβάλλει φυσικά ή νομικά πρόσωπα για την χρήση των χώρων.
• Το γεγονός ότι τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή οι αγώνες προηγούνται στο πρόγραμμα χρήσης από τις προπονήσεις των ομάδων.
• Το πρόγραμμα χρήσης των εγκαταστάσεων τροποποιείται μόνο με νεότερη αιτιολογημένη γνώμη της υπηρεσίας και ύστερα από έγγραφο αίτημα του κάθε Σωματείου.
• Κατά την κατανομή των ωρών προπόνησης στο πρόγραμμα προπονήσεων, πρέπει να προβλέπονται ώρες προπόνησης για τα προγράμματα αθλητισμός για όλους, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για μεμονωμένα άτομα, κοινό που δύναται να κάνει χρήση, άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σύλλογο.
• Ακύρωση ή τροποποίηση του προγράμματος προπόνησης γίνεται με αιτιολογημένη γνώμη της υπηρεσίας από τον αρμόδιο υπάλληλο του κι έγκριση από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο.
• Στις περιπτώσεις κατάρτισης προγραμμάτων αγώνων υποβάλλεται αίτημα – πρόγραμμα αγώνων προς το Τμήμα από την αντίστοιχη Ομοσπονδία ή Σύλλογο που διοργανώνει το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση αγώνων οι σύλλογοι υποχρεούνται να ορίζουν τους αγώνες τους μισή ή μια ώρα μετά την είσοδό τους στις αθλητικές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τις ώρες που τους έχουν παραχωρηθεί.
• Σε περίπτωση που ακυρωθεί αγώνας ή τροποποιηθεί το πρόγραμμα εξαιτίας έκτακτου γεγονότος οι Σύλλογοι θα πρέπει να ενημερώνουν το Δήμο Λευκάδας τουλάχιστον μια ημέρα νωρίτερα.
3. Το πρόγραμμα των προπονήσεων των Σωματείων, δύναται να τροποποιηθεί με νεότερη απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου
4. Ο Αντιδήμαρχος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο Προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας του Δήμου, ανακοινώνει το εγκεκριμένο πρόγραμμα στους υπαλλήλους του κάθε χώρου άθλησης και είναι υπεύθυνος για την πιστή τήρηση του ωραρίου των υπαλλήλων και για την εφαρμογή αυτού.
Μεμονωμένες αλλαγές στις ώρες προπονήσεων Σωματείων δύναται να λάβουν χώρα μετά από έγγραφη υποβολή σχετικού αιτήματος προς την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου Λευκάδας και μετά από σχετικά απόφαση του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου
5. Ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος δύναται να ματαιώσει ή να τροποποιήσει προπόνηση Σωματείου, όταν λόγοι ανωτέρας βίας το επιβάλλουν.
6. Ο Δήμαρχος ή αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ή ο υπάλληλος του Δήμου, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου Λευκάδας, φροντίζει – σε κάθε αθλητική υποδομή– ώστε να υπάρχουν – πέρα από ώρες προπονήσεων Σωματείων – και ώρες για προγράμματα Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού, και για μεμονωμένα άτομα που δεν είναι αθλητές και δεν ανήκουν σε οργανωμένο Σωματείο.

7. Οι εγκαταστάσεις των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων μπορούν να παραχωρούνται, με υπογραφή σύμβασης, σε Αθλητικούς Συλλόγους/ Σωματεία μετά από απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»όπου θα καθορίζονται ο χρόνος παραχώρησης, οι ειδικότεροι όροι παραχώρησης (πχ. αντίτιμο παραχώρησης, συντήρηση αποδυτηρίων, λειτουργικά έξοδα, ΔΕΗ, φροντίδα χλοοτάπητα, κλπ) και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τη χρήση των εγκαταστάσεων.
Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η παραχώρηση χρήσης των Δημοτικών Αθλητικών Χώρων από τους Συλλόγους, Σωματεία σε τρίτους (φυσικά πρόσωπα ή συλλόγους) χωρίς απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον».
8. Οι αθλητικοί χώροι μπορεί να διατίθενται με απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» σε Νομικά πρόσωπα, φορείς ή ιδιώτες και για τη διοργάνωση πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών ή άλλων εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, και Δημοτικού επιπέδου. Με την ίδια απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» προβλέπεται και καταβολή χρηματικού αντιτίμου για την παραχώρηση Δημοτικών Αθλητικών Χώρων για τις παραπάνω δραστηριότητες, η οποία θα καλύπτει τουλάχιστον τα λειτουργικά έξοδα του διαστήματος παραχώρησης του εκάστοτε χώρου άθλησης.

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ, ΑΘΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΟ ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΘΛΗΣΗΣ.

Για να επιτραπεί η είσοδος σε ένα Κλειστό Γυμναστήριο, Γήπεδο Ποδοσφαίρου, υπαίθρια γήπεδα, κλπ., πρέπει:
1. Κάθε ομάδα αθλητών να συνοδεύεται από τον υπεύθυνο προπονητή. Για την πιστοποίηση της προπονητικής ικανότητας του προπονητή θα πρέπει να κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση από τη Διοίκηση της ομάδας.
2. Η εμφάνιση όλων των αθλητών να έχει όλα τα κατάλληλα και απαραίτητα μέσα για την προπόνηση π.χ. φόρμες, αθλητικά υποδήματα, μπάλες κ.λπ.
3. Στην αρχή της προπονητικής περιόδου υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του Αθλητικού Σωματείου με ονομαστική κατάσταση των αθλητών, όπου αναφέρεται ότι οι αθλητές έχουν εξετασθεί από ιατρό και δύνανται να προπονούνται και να συμμετέχουν σε αθλητικές εκδηλώσεις. Η δήλωση υπογράφεται από τον Πρόεδρο του Σωματείου. Με ευθύνη του, κάθε αθλητικό σωματείο θα πρέπει στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα και όχι αργότερα από την 10η του επομένου, να προσκομίζει στον Δήμο επικαιροποιημένη υπεύθυνη δήλωση με ονομαστική κατάσταση αθλητών, σε περίπτωση που έχουν προκύψει μεταβολές (προσθήκες, διαγραφές κ.λ.π). Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν συμβάντα στην προπόνηση και τους αγώνες των αθλητών.

4. Οι αθλητικοί σύλλογοι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη ιατρικής φροντίδας των αθλητών τους κατά την διάρκεια της προπόνησης και των αγώνων, καθώς και να διαθέτουν δικό τους φαρμακείο.
5 Οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι να συνοδεύουν τους αθλητές τους και να παραμένουν μέχρι της αποχώρησής τους στους αθλητικούς χώρους. Επίσης είναι υπεύθυνοι για πρόληψη ατυχημάτων κατά την ώρα προπόνησης ή παραμονής τους στους χώρους άθλησης. Ουδείς αθλητής κάνει χρήση των χώρων, και ιδιαίτερα των αθλητικών οργάνων, χωρίς την επίβλεψη του αρμόδιου προπονητή. Όταν εισέρχονται στους χώρους άθλησης άτομα χωρίς αθλητική περιβολή και ανήκουν σε συγκεκριμένο σύλλογο που προπονείται, την ευθύνη απομάκρυνσης έχει ο Σύλλογος. Όταν εισέρχονται άτομα εκτός του Συλλόγου, τότε την ευθύνη έχει ο εκπρόσωπος του Δήμου που βρίσκεται στο συγκεκριμένο χώρο άθλησης.
6. Δεν επιτρέπεται στους προπονητές των συλλόγων να κάνουν χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων για ιδιαίτερα μαθήματα.
7. Για οποιαδήποτε άλλη χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ο Σύλλογος θα πρέπει να υποβάλλει γραπτώς το αίτημα του 1 μήνα πριν.
8. Ανάρμοστη συμπεριφορά αθλητών και παραγόντων μπορεί να προκαλέσει την απαγόρευση χρήσης ή και εισόδου στους χώρους άθλησης για χρονικό διάστημα που θα αποφασιστεί από το Δ.Σ. του ΝΔΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

9.ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
Απαραίτητο στοιχείο για την είσοδο συλλόγων γενικώς ή ιδιωτών που οργανωμένα με τη συμμετοχή τους στα προγράμματα του Δήμου προπονούνται στους αθλητικούς χώρους του, είναι η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ.
Η αθλητική ταυτότητα είναι περιουσιακό στοιχείο του Νομικού Προσώπου και φέρει τα εξής στοιχεία:
• Επωνυμία του Νομικού Προσώπου.
• Επωνυμία του Αθλητικού Σωματείου .
• Ονοματεπώνυμο Αθλητή .
• Άθλημα .
• Περίοδο ισχύος.
Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος, η ταυτότητα θα επιστρέφεται στο ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» και θα αντικαθίσταται με νέα. Η ταυτότητα εκδίδεται αφού προσκομιστούν οι ιατρικές βεβαιώσεις και η δήλωση αποδοχής του παρόντος κανονισμού.
10. Απαγορεύεται η χρήση Δημοτικών χώρων άθλησης από ιδιώτες για παροχή ιδιωτικού έργου με αμοιβή. Οι παραβάτες της διάταξης αυτής θα αποβάλλονται από τους αθλητικούς χώρους.
Σε περίπτωση κατά την οποία ιδιώτης επιθυμεί να χρησιμοποιεί δημοτικούς αθλητικούς χώρους για τις παραπάνω δραστηριότητες, αυτό μπορεί να γίνει με ανάλογο αίτημα προς το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον». Στη συνέχεια το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»,αποφασίζει για την παραχώρηση της εγκατάστασης-γηπέδου ορίζοντας και το αντίστοιχο αντίτιμο το οποίο και καλύπτει μέρος τους κόστους συντήρησης και λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης.
ΑΡΘΡΟ 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΘΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ – ΧΡΗΣΤΩΝ
➢ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
➢ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
➢ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
➢ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
➢ ΛΟΙΠΟΝ ΦΟΡΕΩΝ

Στην περίπτωση συμμετοχής ατόμων σε αθλητικές εκδηλώσεις καθώς και χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της οργανωμένης ελεύθερης άθλησης ή μη δομημένων προγραμμάτων άθλησης για όλους η αίτηση συμμετοχής ή η αίτηση χρήσης δηλώνει την αποδοχή των όσων περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας και έχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης συμμετοχής με δική του ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη του γονέα του.

Στις περιπτώσεις χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων στα πλαίσια της ελεύθερης άθλησης από μεμονωμένα άτομα, οι χρήστης συμμετέχουν με δική τους ευθύνη ή στην περίπτωση ανηλίκου με ευθύνη των γονέων τους και σε κάθε περίπτωση αποδέχονται τα όσα περιλαμβάνονται στον κανονισμό λειτουργίας.
Η συμπεριφορά των αθλητών που χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις του Δήμου πρέπει να είναι κόσμια.
-Κάθε προπονητής, υπεύθυνος Συλλόγου, αθλητές και μεμονωμένα άτομα, είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις υποδείξεις του προσωπικού του κάθε Δημοτικού Αθλητικού Χώρου π.χ. για έναρξη – λήξη προπόνησης, χρήση αποδυτηρίων κλπ.
-Η συμπεριφορά των αθλουμένων πρέπει να είναι κόσμια.
Για κάθε παράπονο ή πρόβλημα που δημιουργείται κατά την διάρκεια της προπόνησης πρέπει να απευθύνονται στον αρμόδιο υπάλληλο που έχει οριστεί και βρίσκεται στο χώρο.
-Τα Αθλητικά Σωματεία είναι υπεύθυνα για την καθαριότητα των αθλητικών χώρων που χρησιμοποιούν(περιλαμβανομένων των κερκίδων, κατά τη διάρκεια των αγώνων ή εκδηλώσεων τους) παραδίδουν τον χώρο καθαρό και πρέπει να συμμορφώνονται προς τις προβλέψεις των άρθρου 5 και 6 του παρόντος κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου. Εάν τα Αθλητικά Σωματεία δεν επιθυμούν να είναι ως άνω υπεύθυνα, θα καταβάλλουν τέλος καθαριότητας για την χρήση των αθλητικών χώρων.

ΑΡΘΡΟ 9
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΘΟΡΕΣ
1. Σε κάθε περίπτωση χρήσης χώρων άθλησης του Δήμου Λευκάδας και χρήσης των οργάνων τους, ο κάθε αθλητής ή άτομο γενικά, πρέπει να φροντίζει να μην προκαλεί φθορές στα όργανα, στα αποδυτήρια και γενικά σε όλες τις εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας
2. Οι εσκεμμένες ή μη φθορές των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων του χώρου άθλησης από αθλητές, προπονητές και αθλητικούς παράγοντες συνεπάγονται κυρώσεις.
Οι κυρώσεις αφορούν στην αποκατάσταση των φθορών καθώς και στην προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή παράγοντα από τις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον». Ανάλογα με τις περιστάσεις, οι ίδιες ή άλλες κυρώσεις επιβάλλονται και στο Σύλλογο όπου ανήκει ο αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και δύναται να επιβληθεί πρόστιμο. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή κυρώσεων είναι το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», που επιλαμβάνεται άμεσα μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου ή της αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας.
Η κύρωση μπορεί να είναι η αποκατάσταση των φθορών καθώς και η προσωρινή ή οριστική αποβολή του αθλητή, προπονητή ή αθλητικού παράγοντα από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας .Ανάλογα με τις περιστάσεις η ίδια ή άλλη τιμωρία επιβάλλεται και στον σύλλογο, όπου ανήκει ο αθλητής, ο προπονητής ή ο αθλητικός παράγοντας. Η υποτροπή θεωρείται επιβαρυντική περίσταση και τιμωρείται ακόμα και με επιβολή προστίμου το οποίο κρίνεται από τις περιστάσεις και δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 500,00 €.
Ο ενδιαφερόμενος σύλλογος μπορεί να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του.
3. Ο ενδιαφερόμενος Σύλλογος ή αθλητής μπορεί να υποβάλλει γραπτώς τις
απόψεις/ενστάσεις του.
4. Σε κάθε περίπτωση φθορών, εσκεμμένων ή μη, ο Σύλλογος στον οποίο ανήκει ο
αθλητής, προπονητής ή αθλητικός παράγοντας που τις προκάλεσε, υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση με δικές του δαπάνες, εκτός εάν αυτή η φθορά οφείλεται άμεσα στη συνήθη χρήση των οργάνων, αποδυτηρίων και γενικά των εγκαταστάσεων του Δήμου Λευκάδας.
5. Σε περίπτωση φθορών – ζημιών από φιλάθλους, η ευθύνη ανήκει στην διοργανώτρια αρχή του αγώνα ή κατά περίπτωση στις ομάδες που αγωνίζονταν, οι οποίες υποχρεούνται στην άμεση αποκατάσταση αυτών με δικές τους δαπάνες.
6. Στα γήπεδα ή στάδια με φυσικό χλοοτάπητα, τερματίζεται η χρήση τους από τις ομάδες, άμα τη λήξει της αγωνιστικής τους σαιζόν, ειδικά δε όταν ο χλοοτάπητας είναι ταλαιπωρημένος. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η μικρή επέκταση της χρήσης, αν το πρόγραμμα αποκατάστασης του χόρτου και οι χρονικές συγκυρίες το επιτρέπουν.

ΑΡΘΡΟ 10
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
1. Κάθε Αθλητικό Σωματείο ή Σύλλογος που έχει προπόνηση, μετά από άδεια, σε χώρο άθλησης του Δήμου Λευκάδας έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των αποδυτηρίων. Επίσης πρέπει να έχει στη διάθεσή του, στο χώρο που προπονείται, όλα τα όργανα π.χ. μπασκέτες, φιλέ, όργανα στίβου, δίχτυα για εστίες ποδοσφαίρου κλπ.

2. Όργανα που φυλάσσονται στις αποθήκες του Δήμου παραδίδονται προς χρήση από τον αρμόδιο υπάλληλο και ο υπεύθυνος του Συλλόγου ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ σε σχετικό βιβλίο χρέωσης για την παραλαβή τους. Μετά το πέρας της προπόνησης επιστρέφουν το υλικό αυτό στον υπεύθυνο υπάλληλο και ξεχρεώνεται από το σχετικό βιβλίο.
3. Το προσωπικό του Δήμου Λευκάδας , δεν είναι αρμόδιο ή υπεύθυνο να τοποθετεί, μετακινεί ή μεταφέρει τα αθλητικά όργανα ( μπασκέτες, σφαίρες, εμπόδια, δίζυγα, βατήρες, ακόντια, διαδρομές, τέρματα, κ.α.) κατά τη διάρκεια της προπόνησης εκεί που ο προπονητής θέλει. Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή και των αθλητών του κάθε Συλλόγου που κάνει χρήση της αθλητικής εγκατάστασης, παρουσία του αρμοδίου υπαλλήλου.
4. Σε όλα τα αθλητικά και λοιπά σωματεία, απαγορεύεται η μόνιμη παραχώρηση χρήσης αποδυτηρίων, γραφείων, αποθηκών μέσα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου. Είναι δυνατή η παραχώρηση , με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου, προσωρινά και έναντι αντιτίμου ή μη, ως αποθήκη αθλητικού υλικού αναγκαίου για την προπόνηση, κάποιου χώρου που δεν χρησιμοποιείται και ο οποίος χώρος, οπωσδήποτε δεν βρίσκεται σε άμεση επαφή με τους αγωνιστικούς χώρους ή τους χώρους αποδυτηρίων ή εντός αυτών. Ο χώρος χρησιμοποιείται για την αγωνιστική περίοδο ή την περίοδο προετοιμασίας των συλλόγων ή και τις δυο περιόδους. Ο χρόνος χρήσης, θα αναφέρεται στην σχετική αίτηση του σωματείου για την παραχώρηση χρήσης αθλητικής εγκατάστασης .
Κάθε προσωρινή με αντίτιμο, ως άνω παραχώρηση χώρου των αθλητικών εγκαταστάσεων γίνεται από το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ύστερα από πρόταση του Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου συμβούλου, Επίσης το ύψος του ενοικίου, που θα πρέπει ο αθλητικός φορέας να καταβάλει και τον ορισμένο χρόνο που γίνεται η παραχώρηση , θα εγκρίνονται από το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»
Η χρήση αυτών των χώρων δεν γίνεται κατά τις αργίες και θα υπάρχει αντίγραφο κλειδιού στη κλειδοθήκη του αθλητικού χώρου.
Το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή βλάβης των φυλασσομένων αντικειμένων, εντός των χώρων αυτών.
Κανένα σωματείο δεν μπορεί να φέρει σταθερό αθλητικό ή μη εξοπλισμό, στους αθλητικούς χώρους, που να μη μπορεί να μεταφερθεί εύκολα έξω από αυτές, μετά το πέρας της προπόνησης. Σ αντίθετη περίπτωση και μετά την σχετική άδεια, από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα, αυτός θ’ ανήκει στις αθλητικές εγκαταστάσεις και πρέπει να πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας.
5. Η είσοδος στο δάπεδο της αίθουσας ή στον αθλητικό χώρο κάθε εγκατάστασης θα επιτρέπεται αυστηρά μόνο σε όσους φέρουν τα κατάλληλα αθλητικά υποδήματα.
6. Η χρήση όλων των αθλητικών χώρων, θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους
φέρουν την κατάλληλη αθλητική περιβολή, ανάλογα με το είδος της άθλησης.
7. Η χρήση των οργάνων γυμναστικής και ενδυνάμωσης από τους αθλητές θα επιτρέπεται
ΜΟΝΟ με την παρουσία στο χώρο υπεύθυνου προπονητή.

8. Σε ένδειξη σεβασμού προς τους συναθλούμενους, θα πρέπει οι χρήστες των αθλητικών χώρων, να αποφεύγουν τις δυνατές φωνές και τις βωμολοχίες κατά την διάρκεια της προπόνησης ή των αγώνων.
9. Μετά το πέρας της άθλησης, ο σύλλογος / σωματείο ή οι αθλούμενοι θα πρέπει να επαναφέρουν στην αρχική του θέση κάθε αντικείμενο άθλησης που χρησιμοποίησαν. Επίσης θα πρέπει να απομακρύνουν κάθε εξωτερικό αντικείμενο που χρησιμοποίησαν (π.χ. μπουκάλια νερού) χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό τους κάδους απορριμμάτων.
10. Μετά το τέλος των προπονήσεων και αγώνων οι χώροι ελευθερώνονται και
παραδίδονται στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
11. Οι αθλούμενοι υποχρεούνται να διατηρούν καθαρούς όλους τους αθλητικούς χώρους που χρησιμοποίησαν.
12. Εάν διαπιστωθεί ότι Σύλλογος /Σωματείο κατ’ επανάληψη κάνει χρήση των αθλητικών χώρων με αθλητές λιγότερους από το ήμισυ του αριθμού των αθλητών που δηλώνονται στους επίσημους αγώνες, τότε οι συγκεκριμένες ώρες προπόνησης μπορούν να αφαιρεθούν από τον παραπάνω Σύλλογο /Σωματείο και να αποδοθούν σε άλλο με την προβλεπόμενη στον παρόντα κανονισμό διαδικασία.
ΑΡΘΡΟ 11
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Α. ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση του γηπέδου με φυσικό χλοοτάπητα καθορίζεται ως εξής:
1. Μέγιστη, (αθροιστικά προπόνηση –αγώνες) εβδομαδιαία χρήση 7 ώρες και μέγιστη ημερήσια 90 λεπτών.
2. Η προγραμματισμένη προπόνηση ή φιλικός αγώνας σε υγρό από βροχόπτωση γήπεδο ματαιώνεται.
3. Όταν οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες και οι βραχυπρόθεσμες προβλέψεις καιρού, είναι δυσμενείς με εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και απόφαση Δημάρχου ή Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου , τότε δεν θα διατίθεται η εγκατάσταση για την διεξαγωγή προγραμματισμένου αγώνα στα πλαίσια επίσημων διοργανώσεων πρωταθλημάτων ή κυπέλου.
Όταν και οι μετεωρολογικές προβλέψεις των 2-3 ημερών, είναι δυσμενείς, τότε δύναται αρμοδίως ως ανωτέρω, να ζητηθεί από την διοργανώτρια αρχή η αναβολή προγραμματισμένου αγώνα 48 ώρες πριν την έναρξή του.
4. Σε προγραμματισμένη ή έκτακτη συντήρηση, προπονήσεις και αγώνες δεν διεξάγονται για όσο διάστημα διαρκεί αυτή.
5. Δεν επιτρέπεται η χρήση εξάταπων παπουτσιών στις προπονήσεις.
6. Τηρείται ημερολόγιο χρήσης του χλοοτάπητα και υπογράφεται από τον αρμόδιο υπάλληλο και τον προπονητή κάθε σωματείου, με την λήξη της προπόνησης.
Β. ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ
Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Γ. ΧΩΜΑΤΙΝΑ
Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή
Δ. ΜΙΚΡΑ ΓΗΠΕΔΑ 5×5 και 7×7
Η χρήση γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή

ΑΡΘΡΟ 12
ΧΡΗΣΗ ΣΤΙΒΟΥ
Α) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ
1. Η είσοδος και η έξοδος προς και από τον στίβο γίνεται μόνο από συγκεκριμένη θύρα.
2. Οι γονείς και συνοδοί απαγορεύεται να μπαίνουν στο χώρο του στίβου
3.Οι αθλητές θα πρέπει κατά την προσέλευση τους οπωσδήποτε να παραδίδουν στην γραμματεία την κάρτα τους και να παίρνουν κλειδί για ατομικό ντουλαπάκι, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιμο
4. Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα μικρότερα των 17 ετών (με επίδειξη ταυτότητας) χωρίς τη συνοδεία του προπονητή τους (εφόσον πρόκειται για αθλητές), ο οποίος προπονητής φέρει και την αποκλειστική ευθύνη για τους αθλητές του.
5. Απαγορεύεται η χρήση περιμετρικά του χλοοτάπητα του γηπέδου ποδοσφαίρου για
τρέξιμο ή η χρήση για ασκήσεις από αθλητές , αθλούμενους του στίβου ή και ελεύθερους αθλούμενους. Η δυνατότητα αυτή δύναται να δοθεί σε αθλητές ή αθλούμενους του στίβου κατόπιν ειδικής γραπτής άδειας από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ύστερα από σχετικό έγγραφο αίτημα σε ειδικές κατηγορίες αθλητών όπου θα καθορίζεται και το χρονικό διάστημα χρήσης .
6. Κατά την προπόνηση η χρήση των διαδρομών του στίβου έχει ως εξής: διαδρομή 1: Δρομείς μεγάλων αποστάσεων και χρονομετρημένη απόσταση 400 μέτρων και μεγαλύτερη,
Διαδρομές: 2,3,4,5 αθλητές συλλόγων για ταχύτητες και εμπόδια, διαδρομές 6,7 και 8 κοινό και ελεύθερα αθλούμενοι. Οι διαδρομές 7 και 8 είναι μόνο οι ευθείες των 100 μέτρων.
7. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους αθλούμενους εάν δεν έχουν προσκομίσει ιατρική βεβαίωση από παθολόγο ή καρδιολόγο. Η βεβαίωση αυτή ισχύει για έξι μήνες από την έκδοσή της.
8. Οι αθλούμενοι είναι υπεύθυνοι για την φύλαξη των προσωπικών τους αντικειμένων.
Καλό θα είναι να μην παίρνουν μαζί τους όταν έρχονται στο στίβο αντικείμενα αξίας.

ΑΡΘΡΟ 13
ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
Η διάθεση και η χρήση γηπέδων αντισφαίρισης θα πραγματοποιείται σύμφωνα με την
απόφαση παραχώρησης από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο ή Αντιδήμαρχο και την Άδεια Λειτουργίας και ότι δεν προβλέπεται θα επιλύεται σύμφωνα με τα άρθρα 3,4 και 5 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 14
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
1.Απαραίτητος όρος για διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα είναι η ύπαρξη του αναγκαίου προσωπικού (διαιτητής, ιατρός, κλπ) του γηπεδούχου συλλόγου/σωματείου που απαιτείται για την ασφαλή διεξαγωγή του.
2. Για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε αγώνας, διεθνής, πανελλήνιος, τοπικού πρωταθλήματος επίσημος, φιλικός, σχολικός, απαιτείται ΑΔΕΙΑ ΑΓΩΝΑ που εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα με μέριμνα του γηπεδούχου Σωματείου ή των οικείων Ομοσπονδιών , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
3. Υπεύθυνος για την έκδοση είναι το Γηπεδούχο Σωματείο ή η διοργανώτρια αρχή.
4. Η ΑΔΕΙΑ γνωστοποιείται στο αρμόδιο τμήμα τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από την διεξαγωγή κάθε αγώνα.
5. Χωρίς άδεια ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η διεξαγωγή του αγώνα.
6. Στις περιπτώσεις που δεν εργάζεται το προσωπικό του Δήμου, απαγορεύεται η διεξαγωγή οποιουδήποτε αγώνα ή προπονήσεων ομάδων ή ατόμων και γενικά η χρήση των φυλασσομένων χώρων του Νομικού Προσώπου, με εξαίρεση τους αδειοδοτημένους και προγραμματισμένους από τις Ομοσπονδίες επισήμως αγώνες .

ΑΡΘΡΟ 15
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
1. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς των Ομοσπονδιών του κάθε αθλήματος.
2. Η αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα Αθλητισμού του Δήμου Λευκάδας , φροντίζει να
υπάρχουν σ’ αυτό όλες οι προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Για το
σκοπό αυτό συνεργάζεται με τις Αστυνομικές Αρχές και κάθε άλλο αρμόδιο φορέα και λαμβάνει μέτρα για αποφυγή βίας και λοιπές φθορές.
3. Πριν από κάθε αγώνα παραδίδονται για χρήση τα αποδυτήρια, τα κλειδιά, τα χρονόμετρα, από τον υπάλληλο, στον υπεύθυνο του κάθε σωματείου. Το χρονικό περιθώριο εξαρτάται από την κατηγορία του αγώνα. Ειδικότερα τουλάχιστον μία ώρα προγενέστερα για αγώνες εθνικών κατηγοριών και μισή ώρα τουλάχιστον για αγώνες τοπικών , εφηβικών, παιδικών , μικρών ηλικιών και σχολικών πρωταθλημάτων.
3. Με την έναρξη του αγώνα εφαρμόζονται οι κανονισμοί του κάθε αθλήματος και το
προσωπικό του Δήμου δεν έχει καμία αρμοδιότητα, στον αγωνιστικό χώρο.
4. Σε περίπτωση ζημιάς σε λαμπτήρες, δίκτυ, ταμπλό κλπ., η είσοδος επιτρέπεται
– μετά την άδεια του Παρατηρητή και της Γραμματείας του Αγώνα – σε υπάλληλο του Δήμου για την αποκατάσταση/επιδιόρθωση αυτής και αφού έχει διακοπεί ο αγώνας.
5. Σε περίπτωση τάιμ-άουτ (time-out) και άλλες διακοπές αγώνα που χρειάζεται
σκούπισμα το δάπεδο τότε την ευθύνη έχει το γηπεδούχο σωματείο και όχι ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», δηλαδή το σκούπισμα γίνεται από άτομο που έχει το γηπεδούχο σωματείο.
7. Για τους αγώνες υποχρέωση και ευθύνη του Σωματείου ή της Ομοσπονδίας είναι να έχει στον αγώνα τον αρμόδιο ιατρό – νοσοκόμο, φάρμακα και αυτοκίνητο μεταφοράς ασθενών, με οδηγό.
ΑΡΘΡΟ 16
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων ποδοσφαίρου σε στάδιο, ισχύουν οι όροι και οι κανόνες
διεξαγωγής αγώνων των άρθρων του παρόντος κανονισμού και οι προϋποθέσεις του
άρθρου 11
2. Όλοι οι αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τις προκηρύξεις και τους κανονισμούς της ΕΠΟ και της ΕΠΣ Πρέβεζας _Λευκάδας.
3. Για την προστασία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα γήπεδα ποδοσφαίρου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος κανονισμού.
4. Τα αποδυτήρια παραχωρούνται μια ώρα νωρίτερα. Υποχρέωση των υπαλλήλων του Δήμου, είναι η χάραξη των γραμμών του γηπέδου, τα σημαιάκια, δίκτυα, φορείο, κουβάδες νερό. Κατά τη διάρκεια του αγώνα εφ’ όσον είναι φυλασσόμενη η εγκατάσταση, είναι υποχρεωτική η παρουσία υπαλλήλου του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»διαφορετικά απαγορεύεται η διεξαγωγή του

ΑΡΘΡΟ 17
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ
1. Για τη διεξαγωγή αγώνων στίβου, απαιτείται η άδεια του αγώνα.
2. Όλα τα όργανα και τα υλικά διεξαγωγής του αγώνα παραδίδονται από τις αποθήκες του Δήμου, και τον αρμόδιο υπάλληλο με κατάσταση, στον αρμόδιο των αγώνων, ο οποίος έχει ορισθεί από τον ΣΕΓΑΣ και με την λήξη των αγώνων επιστρέφονται στην αποθήκη από τον αρμόδιο υπεύθυνο.
3. Η τοποθέτηση σε κάθε θέση των οργάνων, π.χ, εμπόδια, βατήρες, στρώματα, κλπ.,
είναι αποκλειστική ευθύνη του ΣΕΓΑΣ και όχι των υπαλλήλων του Δήμου.
4. Σε περίπτωση διοργάνωσης/πραγματοποίησης αγώνων από πλευράς ενός
Συλλόγου/Σωματείου (πλην του ΣΕΓΑΣ), την ευθύνη για τα παραπάνω έχει ο ίδιος ο
Σύλλογος/Σωματείο.
5. Η χρήση του σκάμματος αποτελεί ευθύνη των αρμοδίων του ΣΕΓΑΣ ή του Συλλόγου. Η αρχική διαμόρφωση είναι ευθύνη του προσωπικού της εγκατάστασης.
6..Η χάραξη των γραμμών στο ταρτάν του στίβου αποτελεί ευθύνη του προσωπικού της εγκατάστασης .
8. Η χάραξη των γραμμών σε χωμάτινο στίβο (κουρασάνι) συνιστά ευθύνη του ΣΕΓΑΣ.
9. Η χάραξη των γραμμών για ακόντιο, σφαίρες, κλπ. αποτελεί ευθύνη του προσωπικού ης εγκατάστασης και γίνεται σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς του ΣΕΓΑΣ εκεί που χρειάζονται.

ΑΡΘΡΟ 18
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥΣ
1. Η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο θα επιτρέπεται αυστηρά και μόνο σε όσους έχουν
σχέση με την εκδήλωση και φέρουν τα κατάλληλα υποδήματα.
2. Η χρήση των ηλεκτρολογικών πινάκων και οργάνων γίνεται μόνο από τον υπεύθυνο ηλεκτρολόγο ή ηλεκτρονικό που ορίζεται από τον υπεύθυνο της εκδήλωσης κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας ή τον υπεύθυνο υπάλληλο.
ΑΡΘΡΟ 19
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
1. Το με κάθε νόμιμη μορφή απασχολούμενο προσωπικό στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας οφείλει ,για την σωστή άσκηση των καθηκόντων του, να φροντίζει για την ασφάλεια στους χώρους των αθλουμένων, τη φροντίδα των εγκαταστάσεων, την τήρηση του ωραρίου λειτουργίας. Οφείλει να ελέγχει και να αναφέρει στη διοίκηση κάθε σχετική δυσλειτουργία.
2. Τα απολεσθέντα αντικείμενα φυλάσσονται από το προσωπικό για διάστημα δύο μηνών και στη συνέχεια διατίθενται για φιλανθρωπικούς σκοπούς. Χρήματα και τιμαλφή παραδίδονται με απόδειξη στο αστυνομικό τμήμα.
3 Το αρμόδιο τμήμα και το προσωπικό των αθλητικών εγκαταστάσεων δεν φέρει ευθύνη για την απώλεια χρημάτων και αντικειμένων οποιασδήποτε αξίας.
4 Το ωράριο των εργαζομένων καθορίζεται από το αρμόδιο τμήμα και τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, ανάλογα με τις ανάγκες της αθλητικής εγκατάστασης.
5. Υπάλληλοι Δημοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα κατά ειδικότητα καθήκοντα, που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από Συλλόγους, Ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές στη διάρκεια της εργασίας τους.
6. Όταν άτομα (αθλητές – προπονητές) καταφέρονται κατά των υπαλλήλων του Δημοτικού χώρου άθλησης, εξυβρίζουν και απειλούν επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο, (πχ, χλοοτάπητα – κλειστό γυμναστήριο) τότε υπάλληλος καλεί την Ελληνική Αστυνομία.

Τηρούμενα βιβλία

α) Βιβλίο εισερχομένων
Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται Βιβλίο Εισερχομένων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Σε αυτό καταγράφονται οι ομάδες, αθλητές και γενικώς οι αθλούμενοι που κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων, οι ώρες προσέλευσής τους, καθώς και οι ώρες αποχώρησής τους από αυτούς.
Δεν υπάρχει τέτοια υποχρέωση για το κοινό που χρησιμοποιεί τους αθλητικούς χώρους.
Υποχρεωτικό καθίσταται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στις οποίες αναπτύσσουν δραστηριότητα Σωματεία και Σύλλογοι.

β) Βιβλίο Συμβάντων
Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο συμβάντων με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο.
Στο βιβλίο αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αθλητισμού καταχωρούν αξιοσημείωτα γεγονότα σε σχέση με την κατάσταση και την χρήση των αθλητικών χώρων ή οργάνων ή την συμπεριφορά ομάδων, αθλητών, φιλάθλων και λοιπών σχετικών παραγόντων και την εν γένει συμμόρφωσή τους προς τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού.
Οι ανωτέρω καταχωρίσεις λαμβάνονται υπόψη από τη Διοίκηση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο, προκειμένου αυτή να ασκήσει τις αρμοδιότητές της ή να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις, όπως προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό.

Γ)Βιβλίο υλικού
Σε κάθε αθλητικό χώρο τηρείται βιβλίο υλικού, με αριθμημένες σελίδες και πράξη θεώρησης από το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ή τον Εντεταλμένο Σύμβουλο. Στο βιβλίο, αυτό οι υπάλληλοι που υπηρετούν στους αθλητικούς χώρους ή κατά περίπτωση οι εκπρόσωποι του Τμήματος Αθλητισμού καταχωρούν το αθλητικό και λοιπό υλικό, που υπάρχει, σε κάθε εγκατάσταση.

ΑΡΘΡΟ 20
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Οι αθλητικοί χώροι δεν διατίθενται ή μπορεί να ανακληθεί προσωρινά η παραχώρησή τους: Όταν ο Δήμος Λευκάδας γενικότερα, έκτακτα ή στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος, χρειάζεται την κάθε αθλητική εγκατάσταση για δικά του προγράμματα ή εκδηλώσεις.
Όταν έχει γίνει διάθεση του χώρου με παλαιότερη αίτηση σε άλλο φορέα μετά από σχετικό έλεγχο πρωτοκόλλου και αλληλογραφίας.
Όταν το είδος και το αντικείμενο της δραστηριότητας είναι αντίθετο με τον παρόντα κανονισμό ή με το κοινό αίσθημα ή μπορεί να προκαλέσει την κοινή γνώμη ή άλλους χρήστες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Όταν ο αιτών έχει παραβεί στο παρελθόν όρους του κανονισμού λειτουργίας ή δεν ήταν συνεπής στη χρήση, γεγονός το οποίο πιστοποιείται από έγγραφη σχετική αναφορά των υπευθύνων λειτουργίας των χώρων.

ΑΡΘΡΟ 21
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ- ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

1. Τα κυλικεία στις δημοτικές αθλητικές εγκαταστάσεις, εκμισθώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος νόμου και λειτουργούν μόνο κατά τις ώρες λειτουργίας των χώρων άθλησης . Προβλήματα ή διαφορές που προκύπτουν επιλύονται με απόφαση του Δημάρχου, των αρμοδίων Αντιδημάρχων ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
2. Για όλους τους χώρους άθλησης, αποθηκών κ.λ.π, κλειδιά έχει μόνο το προσωπικό του Δημοτικού χώρου άθλησης εκτός της περίπτωσης που αναφέρεται στο άρθρο 9,
παράγραφος 4, του παρόντος κανονισμού. Αντίγραφα των κλειδιών φυλάσσονται στο Δήμο Λευκάδας και δη στο γραφείο του αρμόδιου αντιδημάρχου ή εντεταλμένου συμβούλου.
Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται , με την προϋπόθεση , εκ μέρους των σωματείων, τήρησης των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον κανονισμό να παραχωρούνται κλειδιά, μόνο μη φυλασσόμενων αθλητικών εγκαταστάσεων και με πλήρη ανάληψη της ευθύνης για ότι ήθελε προκύψει, από αυτό. Τα κλειδιά επιτρέπεται να τα έχει το δηλωμένο, από το σωματείο/σύλλογο και μόνο αυτό, υπεύθυνο μέλος του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον».
3. Σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους (κλειστό γυμναστήριο, αποδυτήρια κλπ.) αρμοδιότητας του Δήμου Λευκάδας η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων ή ποτών (πλην οινοπνευματωδών που απαγορεύεται ρητώς) επιτρέπεται μόνο στον προκαθορισμένο χώρο εστιάσεως και αναψυχής (κυλικείο) και σε καμία απολύτως περίπτωση στους προπονητικούς ή λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ατομικής υγιεινής.
4. Το κάπνισμα ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ σε όλους τους κλειστούς αθλητικούς χώρους.
Υπεύθυνος για την τήρηση των μέτρων κατά του καπνίσματος είναι ο αρμόδιος υπάλληλος του κάθε χώρου άθλησης, ο οποίος σε περίπτωση που εντοπίσει αθλητή ή χρήστη των αθλητικών εγκαταστάσεων να καπνίζει εντός του χώρου άθλησης, οφείλει να του ζητήσει ευγενικά να σβήσει το τσιγάρο και εφόσον δεν το πράττει τότε καλεί την Ελληνική Αστυνομία. Στους ανοικτούς Αθλητικούς χώρους επιτρέπεται μόνο στην κερκίδα.
5. Απαγορεύεται η χρήση απαγορευμένων ουσιών εντός των δημοτικών αθλητικών
εγκαταστάσεων (κλειστών και ανοιχτών)
6. Ο πίνακας ανακοινώσεων δεν αποτελεί διαφημιστικό χώρο, προς ενοικίαση, ούτε τα αναρτώμενα εκφράζουν τη διοίκηση του Αθλητικού χώρου. Σκοπός του είναι να
λειτουργήσει ως ανοικτό μέρος πληροφόρησης, στο μέτρο της καλώς νοούμενης ευπρέπειας. Το κάθε υλικό θα παραδίδεται στον υπεύθυνο του αθλητικού χώρου, ο οποίος – κατά την κρίση του – θα εγκρίνει την ανάρτησή του ή μη, καθώς και το χώρο – χρόνο ανάρτησης αυτού.

7. Η συμπεριφορά των θεατών, αθλητών, προπονητών, παραγόντων οφείλει να είναι
κόσμια. Σε αντίθετη περίπτωση, ο προϊστάμενος ή ο υπεύθυνος υπάλληλος του Δήμου Λευκάδας ορίζεται ως αρμόδιος για::
α. Την απομάκρυνση θεατή, αθλητή, παράγοντα, αθλητικού σωματείου,
β. Την διακοπή αγώνα όταν δεν τηρείται ο παρών κανονισμός λειτουργίας και παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων.
8. Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα στον αγωνιστικό χώρο, στην κερκίδα
και στους βοηθητικούς χώρους κλειστού γυμναστηρίου, σταδίου, γηπέδου ποδοσφαίρου.
Εξαίρεση αποτελούν ειδικά εκπαιδευμένα ζώα ασφαλείας και τα κατοικίδια ως συνοδοί Ατόμων με Αναπηρία.
9. Δεν επιτρέπεται η, είσοδος παντός είδους τροχοφόρων (ποδήλατα, μοτοσικλέτες, αυτοκίνητα) των χρηστών η θεατών. Εξαίρεση αποτελούν τα αμαξίδια των Α.Μ.Ε.Α.
10.Αντίθετη με τον παρόντα κανονισμό είναι :
Η χρήση χώρων που δεν έχουν διατεθεί και δεν αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
Η μεταβολή της διαρρύθμισης των κινητών στοιχείων των χώρων χωρίς έγκριση. Επίσης απαγορεύεται η διαρρύθμιση των χώρων της εγκατάστασης από τους χρήστες.
Η χρήση για διαφορετικούς λόγους από εκείνους που αναφέρονται στην αίτηση χρήσης.
Η υπεκμίσθωση των διατιθέμενων χώρων (ολική ή μερική) ή η δωρεάν διάθεση σε τρίτους.

ΑΡΘΡΟ 22
ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΕΣ

1. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί χρήση αθλητικής εγκατάστασης χωρίς τις προϋποθέσεις των ανωτέρω άρθρων , τότε θα επιβάλλεται :
Ι. Ποινή έγγραφης επίπληξης με απόφαση Εντεταλμένου συμβούλου ή αρμοδίου Αντιδημάρχου.
ΙΙ. Σε περίπτωση υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους,
Α) ποινή αποκλεισμού χρήσης μέχρι 30 ημερολογιακών ημερών της συγκεκριμένης εγκατάστασης με Απόφαση Εντεταλμένου συμβούλου ή αρμοδίου Αντιδημάρχου και προσθετικά
Β) Ποινή αποκλεισμού χρήσης μέχρι 60 ημερολογιακών ημερών όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»
Γ) Σε περίπτωση νέας υποτροπής εντός χρονικού διαστήματος ενός έτους από την επιβολή της ποινής της περίπτωσης (Ι.), επιβάλλεται ποινή έως και ενός έτους απαγόρευσης χρήσης σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις με Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον
ΑΡΘΡΟ 23
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Επιτρέπεται η χρήση των επιφανειών των αθλητικών χώρων για προβολή διαφημίσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Οι διαφημίσεις, αναρτώνται ή τοποθετούνται σε χώρους που προκαθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον και απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων σε άλλα σημεία πλην αυτών.
• Με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή Εντεταλμένου Συμβούλου δύναται σε προσδιορισμένα τμήματα των ως άνω επιφανειών των αθλητικών χώρων να τοποθετούνται τα εμβλήματα του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» και /ή του Δήμου Λευκάδας

ή διαφόρων κατά καιρούς δωρητών ή χορηγών των δραστηριοτήτων του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον
Τα ως άνω προβαλλόμενα εμβλήματα, σήματα ή επωνυμίες απαγορεύεται να επικαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε αγώνα ή άλλης αθλητικής διοργάνωσης.
Οι διαφημιστικοί χώροι διατίθενται έναντι αντιτίμου, που καθορίζεται εκάστοτε με αποφάσεις του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον»
Κάθε αθλητικό σωματείο που επιθυμεί να τοποθετήσει διαφημιστικές πινακίδες σε αθλητική εγκατάσταση , θα πρέπει απαραιτήτως και προγενέστερα να υποβάλει το σχετικό αίτημα στο ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», συνοδευμένο από την αντίστοιχη σύμβαση για κάθε διαφημιστική πινακίδα καταβάλλοντας και το αντίστοιχο τίμημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν2725/99 άρθρο 56 όπως ισχύει κάθε φορά.
Στις περιπτώσεις, που σύμφωνα με τη νομοθεσία (άρθρο 56 του ν. 2725/1999) οι αγωνιζόμενες ομάδες ή οι αντίστοιχες ομοσπονδίες ή άλλες διοργανώτριες αρχές δικαιούνται να κάνουν χρήση διαφημιστικών χώρων κατά τη διάρκεια των αγώνων και να εισπράττουν τα αντίστοιχα αντίτιμα από τους διαφημιζόμενους, θα πρέπει πριν προβούν στην ανάρτηση ή τοποθέτηση των αντίστοιχων διαφημιστικών μηνυμάτων να γνωστοποιούν στο ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον τα αντίστοιχα συμφωνητικά με τους διαφημιζόμενους, να προκαταβάλλουν τα νόμιμα τέλη και τα δικαιώματα του Νομικού Προσώπου και να χρησιμοποιούν αυστηρά τους προσδιορισμένους ως άνω διαφημιστικούς χώρους.
Τα οποιαδήποτε διαφημιστικά μηνύματα εκ μέρους σωματείων , ομοσπονδιών η διοργανωτριών αρχών και το οιοδήποτε διαφημιστικό έσοδο αφορά σε όλη την αγωνιστική περίοδο από Σεπτέμβριο τρέχοντος έτους έως Ιούνιο επομένου έτους και ο τελευταίο δύναται να αναπροσαρμόζεται.
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους, που κατά τις κείμενες διατάξεις θεωρούνται γηπεδούχα και που αναρτούν διαφημιστικά μηνύματα σε συμπεφωνημένα με το ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον σημεία κατά τη διάρκεια των αγώνων για λογαριασμό τους ή για λογαριασμό των ομοσπονδιών τους, σύμφωνα με τα προηγούμενα, υποχρεούνται στην καθαίρεση ή απομάκρυνση των ανωτέρω διαφημίσεων από τους αγωνιστικούς χώρους αμέσως μετά τη λήξη των αντίστοιχων αγώνων. Σε περίπτωση που διαφημιστική πινακίδα ή πινακίδες την επόμενη ημέρα διεξαγωγής του αγώνα ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο της αθλητικής εγκατάστασης, θα θεωρείται ως μη ευρισκόμενη στην κατάλληλη θέση στον κατάλληλο χρόνο και θα αποσύρεται από τα συνεργεία καθαριότητας του Δήμου, για ανακύκλωση.
Ο προδιαγραφές ( η μορφή , το υλικό , οι διαστάσεις ) θα καθορίζονται με απόφαση του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον».
Οι Αθλητικοί Σύλλογοι, οι ομάδες και οι εκπρόσωποί τους κατά την ανάρτηση, τοποθέτηση ή απομάκρυνση των ως άνω διαφημίσεων οφείλουν να αποφεύγουν οποιαδήποτε φθορά στις επιφάνειες των αθλητικών εγκαταστάσεων.
Τα έσοδα των διαφημίσεων , διατίθενται ανταποδοτικά στον ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον» και ειδικά στον Αθλητικό Τομέα του Αθλητισμού.
Διαφημίσεις που αντίκεινται στο πνεύμα του αθλητισμού και σε ότι αυτός πρεσβεύει δεν θα γίνονται αποδεκτές.
Κάθε παράβαση των ανωτέρω επιφέρει τις κυρώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία και τον παρόντα κανονισμό

ΑΡΘΡΟ 24
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των Δημοτικών Χώρων Άθλησης του Δήμου Λευκάδας και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό, ρυθμίζεται ή τροποποιείται κατά περίπτωση με απόφαση του Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-περιβάλλον», ή του Δημοτικού Συμβουλίου ή άλλου αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
2.Υπάλληλοι Δημοτικών ή κοινοτικών χώρων άθλησης απαγορεύεται για τα ειδικότητα καθήκοντα που υποχρεούνται να προσφέρουν, να αμείβονται από συλλόγους, ομοσπονδίες ή ιδιώτες και υποχρεούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αυτές, στη διάρκεια της εργασίας τους.
Καθήκον των υπαλλήλων κάθε χώρου άθλησης του Δήμου Λευκάδας , είναι η άψογη συμπεριφορά προς όλους καθώς και σε όσους βάσει προγράμματος κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, σε επισκέπτες κλπ.
Όταν άτομα (αθλούμενοι –προπονητές –διοικητικοί παράγοντες συλλόγων, κ.λπ.), καταφέρονται κατά των υπαλλήλων των αθλητικών χώρων του Δήμου Λευκάδας εξυβρίζουν και απειλούν, επειδή τους απαγορεύει την είσοδο σε χώρο ( χλοοτάπητα- πισίνα-κλειστό γυμναστήριο- στίβο-αγωνιστικό χώρο κ.λπ.), τότε ο υπάλληλος καλεί τη Δημοτική Αστυνομία και ελλείψει αυτής την Ελληνική Αστυνομία.
3. Για την ανάρτηση παντός είδους ενημερωτικού υλικού , ανακοίνωσης, αφίσας , γιγαντοαφίσας, σημαιών κ.λπ , στις αθλητικές εγκαταστάσεις απαιτείται προγενέστερη έγκριση από την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα του Αθλητισμού ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου ή του Εντεταλμένου Συμβούλου. Η ανάρτηση πραγματοποιείται σε ειδικούς χώρους αναρτήσεων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση των ανωτέρω , θα απομακρύνονται άμεσα ως ρύποι.
4. Η μη τήρηση του κανονισμού επιφέρει ποινές έως και την οριστική αποβολή του αθλητικού σωματείου και των μεμονωμένων αθλητών, ενώ η αποδοχή κι εφαρμογή του από τους ενδιαφερόμενους, για χρήση ως έδρας των αθλητικών χώρων του Δήμου Λευκάδας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την παραχώρηση του σ’ αυτούς.
5. Όπου μέχρι σήμερα χρησιμοποιούνται μόνιμα χώροι στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Λευκάδας ,από Συλλόγους, Σωματεία κ.λπ, υποχρεούνται οι φορείς αυτοί να ελευθερώσουν τους χώρους αυτούς, μ’ ευθύνη του Εντεταλμένου Συμβούλου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου και σχετική ειδοποίηση.
6. Όλοι οι αθλητές-χρήστες, οι επισκέπτες και οι θεατές των δημοτικών αθλητικών Εγκαταστάσεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται στις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού και στις υποδείξεις του αρμόδιου προσωπικού του Δήμου Λευκάδας.
Η χρήση των εγκαταστάσεων από του ανωτέρω συνιστά αποδοχή των όρων λειτουργίας του παρόντος κανονισμού.
Ο ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ Η ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Πολίτης Σπυρίδων

————————————————

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής Επισκόπου»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την προσάμμωση σε τμήμα 180m κατά μήκος της ακτής Επισκόπου. Η εν λόγω ακτή το καλοκαίρι παρουσιάζει ενδιαφέρον από λουόμενους.
Ο αιγιαλός της περιοχής καθορίστηκε με την αρ. 15/1991 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 58Δ/1991), βασιζόμενη στο από Σεπτεμβρίου 1989 τοπογραφικό διάγραμμα του Τοπογράφου Μηχανικού Αναστασίου Μπίθα. Το πλάτος της ζώνης παραλίας είναι 10m.
Στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης μεγάλων ποσοτήτων από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’. Η αμμοληψία από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’ εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/2013 της ‘Επιτροπής Καθορισμού Ορίων & Θέσεων Αμμοληψίας’. Επισημαίνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σύμφωνα με τα τιμολόγια της μελέτης του έργου, περιλαμβάνεται η μεταφορά των ποσοτήτων της άμμου σε απόσταση μέχρι 20km από τη θέση εξόρυξης χωρίς πρόσθετη χρηματική απαίτηση από τον ανάδοχο. Παράλληλα, με την ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ0ΖΗ-ΟΟΔ) παραχωρείται η άμμος του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τον εμπλουτισμό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας μελέτης έγινε αποτύπωση (Αύγουστος 2015) της υφιστάμενης κατάστασης της ακτής Επισκόπου. Το μήκος της ακτής όπου πρόκειται να γίνει η παρέμβαση είναι 180m, ενώ η εκμεταλλεύσιμη ακτή από τους λουομένους έχει πλάτος περί τα 10m. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η ακτή, προτείνεται η προσάμμωση 180m κατά μήκος της ακτής και σε πλάτος περί τα 12m (Σχ. 2). Θεωρώντας μέσο πλάτος 12m και μέσο πάχος εναπόθεσης 0,46m, προκύπτει συνολική ποσότητα προσάμμωσης 84*12*0,46=994m3. Η περιοχή προσάμμωσης βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η μεταφορά περί των 1.000m3 άμμου από τις ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από την ‘Αμμόγλωσσα’ στην ακτή Επισκόπου. Η παραχώρηση και η μεταφορά της άμμου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του έργου και στην οποία έχει παραχωρηθεί η εξορυγμένη άμμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επειδή αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η μεταφορά της άμμου δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.
Για την αδειοδότηση του έργου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόμου 2971/2001 «ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο 14 αφορά στην ‘Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων’.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
την έγκριση της μελέτης «Προσάμμωση Ακτής Επισκόπου», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
Λευκάδα, 24-08-2015
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

————————————————

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προς το Δημοτικό Συμβούλιο
για την έγκριση μελέτης με θέμα: «Προσάμμωση ακτής ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου»

Η παρούσα μελέτη συντάχθηκε προκειμένου να ληφθούν όλες οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις για την προσάμμωση σε τμήμα 180m κατά μήκος της ακτής ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου. Η εν λόγω ακτή το καλοκαίρι παρουσιάζει ενδιαφέρον από λουόμενους και τα τελευταία χρόνια βραβεύεται με γαλάζια σημαία.
Ο αιγιαλός της περιοχής καθορίστηκε με την αρ. 1624/1983 απόφαση Νομάρχη Λευκάδας (ΦΕΚ 529Δ/1983), βασιζόμενη στο από Ιανουαρίου 1982 τοπογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Πάνου Ζαβιτσάνου. Το πλάτος της ζώνης παραλίας είναι 10m.
Στα πλαίσια του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων που βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής προβλέπονται εργασίες απομάκρυνσης μεγάλων ποσοτήτων από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’. Η αμμοληψία από τη θέση ‘Αμμόγλωσσα’ εγκρίθηκε με το Πρακτικό 1/2013 της ‘Επιτροπής Καθορισμού Ορίων & Θέσεων Αμμοληψίας’. Επισημαίνεται ότι στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και σύμφωνα με τα τιμολόγια της μελέτης του έργου, περιλαμβάνεται η μεταφορά των ποσοτήτων της άμμου σε απόσταση μέχρι 20km από τη θέση εξόρυξης χωρίς πρόσθετη χρηματική απαίτηση από τον ανάδοχο. Παράλληλα, με την ΔΔΠ/Β0010113ΕΞ2015 824/2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: ΩΛ0ΖΗ-ΟΟΔ) παραχωρείται η άμμος του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» για τον εμπλουτισμό των ακτών της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Στα πλαίσια σύνταξης της παρούσας μελέτης έγινε αποτύπωση (Αύγουστος 2015) της υφιστάμενης κατάστασης της ακτής ‘Άρμενο’. Το μήκος της ακτής όπου πρόκειται να γίνει η παρέμβαση είναι 180m, ενώ η εκμεταλλεύσιμη ακτή από τους λουομένους έχει πλάτος περί τα 15m. Λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η ακτή, προτείνεται η προσάμμωση 180m κατά μήκος της ακτής και σε πλάτος περί τα 12m (Σχ. 2). Θεωρώντας μέσο πλάτος 12m και μέσο πάχος εναπόθεσης 0,46m, προκύπτει συνολική ποσότητα προσάμμωσης 84*12*0,46=994m3. Η περιοχή προσάμμωσης βρίσκεται εντός της ζώνης αιγιαλού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, απαιτείται η μεταφορά περί των 1.000m3 άμμου από τις ποσότητες που θα προκύψουν από τις εργασίες εξόρυξης του έργου «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΔΙΑΥΛΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» από την ‘Αμμόγλωσσα’ στην ακτή ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου. Η παραχώρηση και η μεταφορά της άμμου θα γίνει κατόπιν συνεννόησης με την Κτηματική Υπηρεσία Λευκάδας και με την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, που είναι ο κύριος του έργου και στην οποία έχει παραχωρηθεί η εξορυγμένη άμμος σύμφωνα με την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Επειδή αποτελεί συμβατική υποχρέωση του αναδόχου, η μεταφορά της άμμου δεν πρόκειται να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Λευκάδας.
Για την αδειοδότηση του έργου πρόκειται να εφαρμοστεί η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 του Νόμου 2971/2001 «ΑΙΓΙΑΛΟΣ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ». Το άρθρο 14 αφορά στην ‘Παραχώρηση αιγιαλού, παραλίας για την εκτέλεση έργων’.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ
την έγκριση της μελέτης «Προσάμμωση Ακτής ‘Άρμενο’ Περιγιαλίου», που συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Λευκάδας.
Λευκάδα, 24-08-2015
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *