Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο την Δευτέρα (2-2-2015) – Τα θέματα

7

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 28 Ιανουαρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 1588

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 2ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 2 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αρ. 6/2015 απόφασης Ε.Π.Ζ. σχετικά με διόρθωση κτηματολογικού διαγράμματος.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμήμ. Πολεοδομικών Εφαρμογών Δ/νσης
Πολεοδομίας

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή ισόγειου νηπιαγωγείου Νυδριού με τη μέθοδο της βαριάς προκατασκευής» προϋπολογισμού 268.669,27 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προσχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014 – 2019
Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση-προσαρμογή του πρ/σμού, Τεχνικού Προγράμματος και Ο.Π.Δ. του Δήμου Λευκάδας, οικον. έτους 2015.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2014», προϋπολογισμού 76.725,00 €.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για παραχώρηση πρώην δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Αλεξάνδρου (Νικιάνας) & ισογείου του δημοτικού καταστήματος της Τ.Κ. στον Πολιτιστικό Σύλλογο Νικιάνας «ΟΙ ΣΚΑΡΟΙ».
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διαγραφή χρεών από λογαριασμούς ύδρευσης-αποχέτευσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Λευκάδας και του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμων Λευκάδας και Αιτ/νίας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Λευκάδας με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση – Διαπλάτυνση τμήματος υπάρχουσας δασικής οδού Γ΄ κατηγορίας για μήκος 2+710 μέτρα μεταξύ των θέσεων: Πόντι Αγίου Πέτρου και διασταύρωση οδού προς Αγ. Νικόλαο Νηράς, Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για διάλυση της σύμβασης του έργου « Βελτίωση Δικτύου Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου Λευκάδας» της ομώνυμης πράξης (Κωδ. ΟΠΣ:372033).
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος
ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου Γλυκερίας Σιούτη μέλους της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη» για την παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά της αριθ. 234/2013 πράξης της διυπουργικής επιτροπής αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων, κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις προμηθειών, έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για την επιτροπή παραλαβής εργασιών-υπηρεσιών από διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις εργασιών-υπηρεσιών Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό, κατόπιν κληρώσεως, δύο δημοτικών συμβούλων ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, για την επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών επισώτρων κλπ. καθώς κι εν γένει επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία αυτοκινήτων-οχημάτων του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου Αθηνών, κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο για παράσταση πολιτικής αγωγής του Δήμου Λευκάδας κατά την εκδίκαση ενώπιον του A’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών κατά τη δικάσιμο της 5η Φεβρουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή ή και από διακοπή δικάσιμο, στη δίκη που ξεκίνησε την 16-1-2015 της υπόθεσης ENERGA και HELLAS POWER, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για γνωμοδότηση σχετικά με μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2015-2016 στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητής: Φίλιππος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση δημοτικής έκτασης στο κέντρο του οικισμού Καρυάς»
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *