Την Δευτέρα 19-1 η πρώτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του 2015

 

δ συμ.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 14 Ιανουαρίου 2015
Αριθμ. Πρωτ. 607

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 1ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ περί τροποποίησης Ρυμοτομικού Σχεδίου «ΝΥΔΡΙ -ΜΕΓΑΛΟ ΑΥΛΑΚΙ» στο Κοινωφελές Ο.Τ. 78.
Εισηγητές: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος
Θωμάς Κατωπόδης, Πρ/νος Τμήματος Πολεοδ. Εφαρμογών Δ/νσης Πολεοδομίας

ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης τροποποίησης μελέτης έργου «Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου Wi-Fi και προβολή τουριστικού προϊόντος Μεγανησίου Λευκάδας».
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της αρ. 312/14 απόφασης Δ.Σ. που αφορά στον ορισμό δημοτικών συμβούλων στις επιτροπές διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για αντικατάσταση του πρώην δημοτικού συμβούλου Γεωργίου Κούρτη, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος Κοινωφ. Επιχείρησης ΔΕΠΟΚΑΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη» και του Απόστολου Σίνη του Κων/νου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την δικάσιμο της 20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 6571/2006 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία: «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης – Σιούτη» και του Απόστολου Σίνη του Κων/νου, δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την δικάσιμο της 20ης Ιανουαρίου 2015 ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολής δικάσιμο, για να αντικρούσουν την Ε 2271/2007 αίτηση του σωματείου «Σύλλογος Λευκαδίων για την προστασία του Περιβάλλοντος και του Πολιτισμού» και άλλων έξι αιτούντων, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Λευκάδας Χρυσοβαλάντη Γ. Καραλάγα για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά της κλήσης της Φωτεινής Αναστασίου Χατζηβαρίτη, στη δικάσιμο 9.2.2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη μετ΄αναβολή ή ματαίωση δικάσιμο κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής της δικηγόρου του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών Αγαθής Φ. Μεταξά κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 281 του Ν. 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ). όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ. 7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α΄/4.9.09).
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση της αριθ. 88/2014 απόφασης του ΝΠΔΔ Δήμου Λευκάδας «Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί-Παιδεία-Κοινωνική Μέριμνα-Αθλητισμός-Πολιτισμός-Περιβάλλον» για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αόριστης διάρκειας από την Τράπεζα Πειραιώς.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Πρόεδρος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Τοιχίου Αντιστήριξης Περιγιάλι-Πλατύστομα» προϋπολογισμού 12.000,00 €.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση σύναψης δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 στις Δημοτικές Κοινότητες Καλάμου και Καστού.
Εισηγητής: Χρήστος Τριλίβας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για αδελφοποίηση του Δήμου Λευκάδας με το δήμο Zhoushan Κίνας.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρβανίτης,
Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό υπηρεσίας του Δήμου ως υπεύθυνης για την λειτουργία της πράξης “Οδηγός Πόλης Δήμου Λευκάδας”
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο : Απόφαση Δ.Σ. καθορισμού τιμών και τρόπου είσπραξης του καταβληθέντος τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου για το Δήμο Λευκάδας, για το έτος 2015 (σχετ. η αρ. 5 /15 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για την υποβολή πρότασης στην πρόσκληση ενδιαφέροντος GR02.03/Αρ. Πρωτ. 156133/28.11.14 της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων του ΥΠΕΚΑ.
Εισηγητής: Γεώργιος Φίλιππας, Αντιδήμαρχος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κοινοποίηση:
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Σημείωση: 1. Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
2. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των Δημοτικών Ενοτήτων Ελλομένου, Απολλωνίων, Σφακιωτών, Καλάμου και Καστού παρακαλούνται όπως προσέρχονται στη γραμματεία του Δ.Σ. για να παραλαμβάνουν τις εισηγήσεις των προς συζήτηση θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *