Συνεδριάζει τη Δευτέρα (8-12-2014) το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

ΔΣ σμικρ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 4 Δεκεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 31170

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 27ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 8 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης μόνιμου προσωπικού στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 2ο:Απόφαση Δ.Σ. επί του ψηφίσματος των 10 Δημάρχων της Αττικής που αφορά στις εργασιακές σχέσεις εργαζομένων Ο.Τ.Α.
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος Δημοτ. Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρόσληψης δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Λευκάδας.
Εισηγητές: Κων/νος Δρακονταειδής, Δήμαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής των μελών της δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «Δικηγορική Εταιρεία Φλογαϊτης & Συνεργάτες» κατ΄ εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης –άρθρο 281 Δ.Κ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν. 3801/2009.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Μαυρέττα Καρύδη, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με άδεια τομής Δημοτικής οδού για την κατασκευή ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς οικιακών λυμάτων στον Κάβαλο Λευκάδας σε κοινόχρηστη δημοτική οδό.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ» προϋπολογισμού 12.000,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: Σπυρίδων Αρέθας, Πρ/νος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 5 του κανονισμού αποχέτευσης (σχετ. η αριθμ. 294/2014 απόφαση Ο.Ε.)
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015 και ψήφιση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Αρβανίτης Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος Πνευματικού Κέντρου Δήμου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο «ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
Εισηγητής: Mάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση καταβολής εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο και στον Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και αποζημίωσης ανά συνεδρίαση στα μέλη Δ.Σ. αυτού.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση προϋπολογισμού και Ο.Π.Δ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας για το οικονομικό έτος 2015.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €.
Εισηγητές: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«Εργασίες Αντιπυρικής Προστασίας Δ.Ε. Σφακιωτών» προϋπολογισμού 35.229,30 €.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ» προϋπολογισμού σύμβασης 12.100,00 €.
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ (ΤΜΗΜΑ ΝΙΚΙΑΝΑΣ)» προϋπολογισμού 1.000.000,00 €
Εισηγητής: Χρήστος Κατηφόρης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΪΙΑΣ Δ.Δ. ΚΑΡΥΑΣ»
Εισηγητής: Κων/νος Γληγόρης, Πρόεδρος Επιτροπής Παραλαβής

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΝΗΣΩΝ ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ»
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 20ο: Ενημέρωση-συζήτηση γιατην Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και κομποστοποίη-σης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 21ο: Aπόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΒΑΡΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ» προϋπολογισμού 275.000,00€,
Εισηγητές: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 8.080.000,00€
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. σχετικά με την έναρξη ισχύος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Κοινότητα Νυδριού. (σχετ. αριθμ. 98/2014 απόφαση Ε.Π.Ζ.)
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος

Σημείωση: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για αναλυτικότερη ενημέρωση σε επιμέρους στοιχεία – έγγραφα των φακέλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μπορούν να απευθύνονται στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στο γραφείο Προέδρου Δ.Σ.

Κοινοποίηση:                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο                                                                                            ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων
8. κο Κούρτη Κων/νο

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *