Διακήρυξη του ΤΑΟΛ για εξεύρεση ενοικιαστή στο (πρώην) ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ

ΙΟΝΙΑΝ ΣΤΑΡ 1

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»
ΓΟΛΕΜΗ 5-7, 31 100 ΛΕΥΚΑΔΑ, ΤΗΛ. 26450 22319, ΦΑΞ 2645025898

Α.Π 291ΛΕΥΚΑΔΑ 20-11-2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ) ΤΟΥ Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»

Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ» διαθέτει προς ενοικίαση Ξενοδοχείο (πρώην ΙΟΝΙΟΝ ΣΤΑΡ) στη πόλη της Λευκάδας και συγκεκριμένα στη παραλία της πόλης, αποτελούμενο από ισόγειο, πρώτο και δεύτερο όροφο, συνολικής επιφάνειας 3.852,93 τ.μ επί οικοπέδου 2.368 τ.μ, με 64 δωμάτια , μετά πλήρους ξενοδοχειακού εξοπλισμού και λοιπών εγκαταστάσεων.

Για το λόγο αυτό προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ενδιαφέρεται να ενοικιάσει το ξενοδοχείο του Συν/σμού, να εκδηλώσει ενδιαφέρον με την υποβολή φακέλου με την προσφορά του:

1. Ελάχιστο προσφερόμενο μηνιαίο καθαρό μίσθωμα όχι κατώτερο των 15.000 € με ετήσια αναπροσαρμογή του δείκτη του ετήσιου πληθωρισμού όχι όμως κατώτερη του 2% το οποίο θα καταβάλλεται τις πρώτες 5 ημέρες του μήνα και η καταβολή του δεν θα αναστέλλεται από κανένα λόγο ή αιτία, ούτε ανώτερης βίας π.χ. σεισμού ούτε από την εποχιακή λειτουργία του μισθίου.

2. Χρονική διάρκεια μίσθωσης 15 έτη με δυνατότητα παράτασης.

3. Ελάχιστη προκαταβολή μισθωμάτων έξη (6) μηνών.

4. Ο υποψήφιος μισθωτής πέραν του μηνιαίου μισθώματος θα καταβάλει επιπλέον τα τέλη χαρτοσήμου 3,6% ή όσο κάθε φορά είναι ορισμένο ή οποιοδήποτε άλλο τέλος σχετικό με την καταβολή μηνιαίου μισθώματος.

5. Ο υποψήφιος μισθωτής αναλαμβάνει ρητά τη δέσμευση και υποχρέωση, εντός τριών ετών από την έναρξη της μίσθωσης να ανακαινίσει – εκσυγχρονίσει το μίσθιο ξενοδοχείο (κτίριο, εξοπλισμό, εγκαταστάσεις, κλπ.), ούτως ώστε να αναβαθμιστεί κατά κατηγορία και να χαρακτηριστεί ως ξενοδοχείο κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων. Η ανακαίνιση και ο εκσυγχρονισμός κτιρίου, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων, όπως παραπάνω, θα ελεγχθεί από τον εκμισθωτή συνεταιρισμό. Ο συγκεκριμένος όρος αποτελεί βασικό όρο της μίσθωσης και η παράβασή του θα δίνει δικαίωμα στο εκμισθωτή μονομερούς λύσης της μίσθωσης. Ο εκμισθωτής δεν θα υποχρεούται να προβεί σε καμία δαπάνη στο μίσθιο καθόλη την διάρκεια της μίσθωσης για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. Ο υποψήφιος μισθωτής θα είναι υποχρεωμένος να συντηρεί , επισκευάζει και να διατηρεί το μίσθιο σε άριστη κατάσταση όπως αυτό θα διαμορφωθεί μετά την ανακαίνισή του.

6. Ο υποψήφιος μισθωτής θα αναλάβει την υποχρέωση της ασφαλιστικής κάλυψης του μισθίου, του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων κατά παντός κινδύνου, αλλά και από κάθε τυχηρό γεγονός ή ανωτέρα βία καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης για ποσό τουλάχιστον όση και η αντικειμενική αξία του ξενοδοχείου, με τη νομική μορφή που θα καταγραφεί στο μισθωτήριο συμφωνητικό.

7. Ο υποψήφιος μισθωτής δεν θα έχει δικαίωμα υπεκμίσθωσης του μισθίου ακινήτου είτε ολικής, είτε μερικής, ούτε παραχώρησης της χρήσης του σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε νομική μορφή και αν αυτή επιχειρηθεί, χωρίς την έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή που θα χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

8. Το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως ξενοδοχειακή επιχείρηση, απαγορευμένης ρητά κάθε άλλης χρήσης.

9. Μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λύση της μίσθωσης ο μισθωτής θα παραδίδει το μίσθιο ξενοδοχείο με όλο τον υπάρχοντα εξοπλισμό, καθώς και όλες τις εγκαταστάσεις κινητές και ακίνητες έτοιμο προς λειτουργία.

10. Ο υποψήφιος μισθωτής θα πληρώσει όλα ανεξαιρέτως τα έξοδα της μισθωτήριας σύμβασης συν αμοιβή δικηγόρου του Συν/σμού κλπ. έξοδα.

11. Ο υποψήφιος μισθωτής θα υποχρεούται να παραχωρήσει στο Συν/σμό χώρο στο ισόγειο του ξενοδοχείου σε εμφανές σημείο για την διαφήμιση των προϊόντων του.

12. Ο κάθε ενδιαφερόμενος μισθωτής για τη συμμετοχή του στη δημοπρασία θα πρέπει να προσκομίσει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πιστοποιητικό ποινικού μητρώου και εγγυητική επιστολή Τραπέζης ποσού 15.000 €. Η εγγυητική επιστολή θα καταπέσει υπέρ του Συν/σμού ως ποινική ρήτρα σε βάρος εκείνου που ενώ θα προκριθεί ως μισθωτής θα αρνηθεί να υπογράψει τη μισθωτική σύμβαση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την διενέργεια του δημοπρασίας.

13. Ο κάθε ενδιαφερόμενος υποψήφιος μισθωτής οφείλει να υποβάλει στο φάκελο της προσφοράς του οποιοδήποτε κατά την κρίση του έγγραφο ή στοιχείο αποδεικτικά της οικονομικής του φερεγγυότητας.

14. Η πρόθεση του κάθε υποψήφιου μισθωτή να προσλάβει το μόνιμο προσωπικό που εργαζόταν μέχρι σήμερα στο ξενοδοχείο θα εκτιμηθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν/σμού θετικά κατά την επιλογή και την πρόθεση αυτή θα πρέπει να αναφέρει γραπτά στο φάκελο της προσφοράς τους.

15. Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα αναγράφει στη προσφορά του, ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους της διακήρυξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμφωνητικού να προτείνει και ειδικότερους όρους πάντα μέσα στα πλαίσια της διακήρυξης που δεν μπορούν να εξαντληθούν στο κείμενό της.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα ελεγχθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συν/σμού που είναι το αρμόδιο όργανο να προκρίνει κατά την κρίση του τον μισθωτή, τόσο το προσφερόμενο μίσθωμα, όσο και τις λοιπές εγγυήσεις και στοιχεία του ενδιαφερόμενου υποψήφιου μισθωτή.

Ο φάκελος πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία του Συν/σμού,στη Δ/νση: Γολέμη 5-7, 31 100 Λευκάδα, έως τις 15-01-2015 και ώρα 12 π.μ.

Για κάθε πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Συν/σμού στα τηλέφωνα 26450 22319, 26450 25868 στην κ. Καρύδη Κων/να.

Λευκάδα 19-11-2014

Α.Σ ΛΕΥΚΑΔΑΣ «ΤΑΟΛ»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *