Συνεδριάζει τη Δευτέρα 10-11-2014 το Δημοτικό Συμβούλιο – Τα θέματα

Δ.Σ. (σμικρ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Λευκάδα 6 Νοεμβρίου 2014
Αριθμ. Πρωτ. 28626

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 24ης/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, σας προσκαλούμε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 10η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στο Διοικητήριο (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΘΕΜΑ 1ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 4ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 2ο : Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2013 του ΝΠΔΔ «ΠΑΙΔΙΚΟΙ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητές: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
Ιωάννα Γαζή, υπάλληλος ΝΠΔΔ

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση αμοιβής του Δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών Γεωργίου Κουκούλη κατ΄εξαίρεση δικαστικού χειρισμού υπόθεσης-άρθρο 281 Κ.Δ.Κ. όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με την παρ.7 του άρθρου 36 του Ν.3801/2009, ΦΕΚ 163/τ.Α΄/04.09.2009.
Εισηγητές: Mάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος
Καρύδη Μαυρέττα, Δικηγόρος Δήμου

ΘΕΜΑ 4ο: Απόφαση Δ.Σ. για εξορθολογισμό τιμολογίων ύδρευσης του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 5ο: Απόφαση Δ.Σ. για τροποποίηση του άρθρου 11 Κανονισμού Αποχέτευσης.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 6ο: Απόφαση Δ.Σ. για κόστος συνδέσεων αποχέτευσης παραλιακών οικισμών Δημοτικής Ενότητας Ελλομένου.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 7ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωσή τους στη Δημοτική Ενότητα Σφακιωτών.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 8ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση λογαριασμών ύδρευσης με ταυτόχρονη διαγραφή ποσού που προκύπτει από τη χρέωση με κλίμακα.
Εισηγητής:Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 9ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση του ΚΗΥ 4102 λεωφορείου Δήμου Λευκάδας στην 4η ΜΣΕΠ (Πολεμική Αεροπορία) σε συνέχεια της 105/14 απόφασης του Δ.Σ.
Εισηγητής: Κων/νος Σέρβος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 10ο: Απόφαση Δ.Σ. για αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2014 και 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας έτους 2014.
Εισηγητές : Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος
Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 11ο: Απόφαση Δ.Σ. για κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2015.
Εισηγητής: Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 12ο: Απόφαση Δ.Σ. για προγραμματισμό κατανομής ΣΑΤΑ Δήμου Λευκάδας έτους 2015.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 13ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση μισθωμάτων έτους 2014.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 14ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Τοιχία Αγίου Σπυρίδωνα Λαζαράτα – Σπανοχώρι» προϋπολογισμού 24.600,00 ευρώ.
Εισηγητής: Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 15ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, οικονομικού έτους 2014.
Εισηγητής: Κων/νος Βλάχος, Πρόεδρος Δημοτ. Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας

ΘΕΜΑ 16ο: Απόφαση Δ.Σ. για συμπλήρωση της υπ΄αριθ. 311/2014 απόφασης Δ.Σ. περί συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 17ο: Απόφαση Δ.Σ. για ορισμό εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής Εταιρείας «ΛΗΝΤΕΡ Α.Ε.»
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 18ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής για την αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και την διεκδίκηση δικαστικά τυχόν καταπατήσεων ή αμφισβητήσεων της κυριότητάς του.
Εισηγητής: Φίλιππας Γεώργιος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 19ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Δ. Ε. Σφακιωτών» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 322 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 20ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Σφακιωτών» και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 21ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση Πολιτιστικού Κέντρου Δ.Ε. Καρυάς», Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 22ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: « Διαμόρφωση Πνευματικού Κέντρου Δ.Ε. Σφακιωτών», Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 23ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου: «Βελτίωση Αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου ποδοσφαίρου Σύβρου» Δ.Ε. Απολλωνίων, Δήμου Λευκάδας και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 24ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Καρυάς» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 25ο: Ενημέρωση-συζήτηση για την Μονάδα Προεπεξεργασίας, Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης (ΜΟΠΑΚ) Απορριμμάτων Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Ευστάθιος Βλάχος, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 26ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιϊας Δ.Ε. Απολλωνίων» και τευχών δημοπράτησης και υποβολή πρότασης στο Μέτρο 321 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 27ο: Εξουσιοδότηση για παραλαβή κλειδαρίθμων από τον ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού στο έργο με αυτεπιστασία «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Λευκάδας».
Εισηγητής: Κούρτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 28ο: Απόφαση Δ.Σ. για συγκρότηση επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γρηγόρης Γκογκάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος

ΘΕΜΑ 29ο: Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου: «Στερεωτικές Επεμβάσεις-Αποκαταστάσεις Κτιρίου Απόλλωνα Καρυάς» Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Γεώργιος Κούρτης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 30ο: Απόφαση Δ.Σ. για διόρθωση Βεβαιωτικού Καταλόγου πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 31ο: Απόφαση Δ.Σ. για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας κοντέϊνερς και οχημάτων μεταφοράς της με αρ. πρωτ. 20815/29.07.14 σύμβασης.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

ΘΕΜΑ 32ο: Απόφαση Δ.Σ. για δωρεάν παραχώρηση φωτοβολταϊκού συστήματος του Δήμου στην Α/θμια Σχολική Επιτροπή και Β/θμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λευκάδας.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήμαρχος

Κοινοποίηση:                                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1. κ. Βουλευτή Λευκάδας
2. κ. Αντιπεριφερειάρχη                                                                     ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3. Επιμελητήριο
4. Εργατικό Κέντρο
5. Πολιτικά Κόμματα
6. Μ.Μ.Ε.
7.Δημοτικές Ενότητες
με την υποχρέωση να ενημερώσουν
τους Προέδρους των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων και Εκπροσώπους
Τοπικών Κοινοτήτων

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *